"idea" Polnisch Übersetzung

EN

"idea" auf Polnisch

volume_up
idea {Subst.}
volume_up
IDEA {Subst.}
PL

"idea" auf Englisch

EN
EN

idea {Substantiv}

volume_up
I do not like the idea of databases, I do not like the idea of finger-printing.
Nie podoba mi się pomysł baz danych, nie podoba mi się pomysł pobierania odcisków palców.
It was in 2000 that the idea of creating a virtual European library was launched.
To w 2000 roku ogłoszono pomysł stworzenia europejskiej wirtualnej biblioteki.
When we have a bad idea, the response to a bad idea is not no ideas, it's not to stop thinking.
Kiedy mamy zły pomysł, odpowiedzią na zły pomysł nie jest brak pomysłów, przestanie myśleć.
The idea of funding based on national contributions, albeit even partially, was not a good idea.
Idea finansowania oparta na środkach krajowych, chociażby częściowo, nie była dobrą ideą.
And I think about the idea that creating an idea, spreading an idea has a lot behind it.
Myślę, że za ideą tworzenia i rozprzestrzeniania pomysłów kryje się bardzo dużo.
Build our science, civilized and advanced idea of marriage and giving birth."
. ~~~ Cywilizowana i zaawansowana idea małżeństwa i rodzicielstwa."
That gives you an idea of the different types of motivations and dedication.
To da wam pojęcie o różnych typach motywacji i poświęcenia.
Then you're starting to get an idea of how much rock we're talking about, okay?
Teraz już macie pojęcie o jak wielkiej skale rozmawiamy, tak?
I have no doubt that they will give us a better idea of the impact of these directives.
Bez wątpienia dadzą nam one pełniejsze pojęcie o skutkach tych dyrektyw.
The idea of the House of European History is supported in many quarters.
Koncepcja Domu Historii Europejskiej znalazła poparcie w wielu środowiskach.
Your entire tenure has been dominated by this idea of industry self-regulation.
Całą pańską kadencję zdominowała koncepcja samoregulacji w tym sektorze.
It is a very simple idea to pool and share, but it is very powerful.
Koncepcja łączenia i dzielenia jest bardzo prosta, ale niezwykle potężna.
This was also the underlying idea of the founding fathers of the Economic and Monetary Union.
Była to również myśl przewodnia ojców założycieli Unii Gospodarczej i Monetarnej.
This idea is at the core of the Bali Action Plan negotiations.
Myśl ta leży u podstaw negocjacji planu działania z Bali.
That is the idea expressed in paragraph 9 of the report.
Jest to myśl wyrażona w pkt. 9 tego sprawozdania.
PL

idea {Feminin}

volume_up
Idea finansowania oparta na środkach krajowych, chociażby częściowo, nie była dobrą ideą.
The idea of funding based on national contributions, albeit even partially, was not a good idea.
Myślę, że za ideą tworzenia i rozprzestrzeniania pomysłów kryje się bardzo dużo.
And I think about the idea that creating an idea, spreading an idea has a lot behind it.
. ~~~ Cywilizowana i zaawansowana idea małżeństwa i rodzicielstwa."
Build our science, civilized and advanced idea of marriage and giving birth."

Beispielsätze für "idea" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAt this point, I want to call on the Presidency once again to accept this idea.
W tym miejscu ponownie apeluję do prezydencji o zaakceptowanie tej koncepcji.
EnglishThis is learning something, learning an idea, from an organism and then applying it.
To jest uczenie się czegoś, przejmowanie pomysłu od organizmu i zastosowanie go.
EnglishI love the idea that people will sit in one room for a couple of hours and listen.
Kocham tę ideę, żeby ludzie siedzieli w jednej sali przez kilka godzin, słuchając.
EnglishOne of the most interesting and most important concepts is the idea of scale.
Jednym z najbardziej interesujących i ważniejszych pomysłów jest kwestia skali.
EnglishSo would it not have been a good idea for corruption to be raised at the G8 summit?
Czy zatem poruszenie problemu korupcji na szczycie G8 nie byłoby dobrym pomysłem?
EnglishAnother important aspect is the idea that the benefits of free trade are mutual.
Inny aspekt dotyczy pomysłu, aby korzyści z wolnego handlu były dwustronne.
EnglishI ask you, what happened to the founding myth of the European idea, in this case?
Pytam, cóż się w tym wypadku stało z założycielskim mitem idei europejskiej?
EnglishIf I were to walk into a room -- like right now, I have no idea what you think of me.
Wchodząc do sali, tak jak wszedłem tutaj, nie ma pojęcia co ludzie o mnie myślą.
EnglishSo I want to extrapolate on this idea a bit with something that's a little bit crazy.
Chciałbym dokonać małej ekstrapolacji tego pomysłu, zrobić coś trochę szalonego.
EnglishGlobalism is the belief in a single idea that excludes alternative points of view.
Globalizm to wiara w jedną ideę, która wyklucza alternatywne punkty widzenia.
EnglishIn the past more so than today everyone had their own idea of what this was.
Kiedyś bardziej niż dziś każdy miał swoją własną koncepcję tego, co to oznaczało.
EnglishI had no idea that Greece stretches all the way to the shores of the Black Sea.
Nie miałem pojęcia, że terytorium Grecji rozciąga się aż do wybrzeży Morza Czarnego.
EnglishThis egotism damages European cooperation and, ultimately, also the European idea.
Ten egotyzm szkodzi współpracy europejskiej, a ostatecznie idei europejskiej.
EnglishThe idea of the Innovation Partnerships has not yet been completely clearly outlined.
Idei partnerstwa na rzecz innowacji nie przedstawiono jak dotąd w pełni wyraźnie.
EnglishI firmly support the idea of international cooperation to resolve common problems.
Gorąco popieram ideę międzynarodowej współpracy dla rozwiązania wspólnych problemów.
EnglishObviously the idea is that Ireland now just has to sort out the problems for itself.
Oczywiście chodzi o to, że Irlandia musi teraz sama rozwiązać swoje problemy.
EnglishNobody came forward at that time with the idea of calling on a European Monetary Fund.
Nikt nie zgłaszał wówczas pomysłu ustanowienia Europejskiego Funduszu Walutowego.
EnglishThis also concerns the fundamental idea of European cooperation - free movement.
Dotyczy ono także podstawowej koncepcji współpracy europejskiej - swobodnego przepływu.
EnglishBefore 2006, we had no idea of the genetic variability of basking sharks.
Do 2006 r. nie mieliśmy pojęcia o zróżnicowaniu genetycznym żarłaczy olbrzymich.
English(HU) Madam President, on Europe Day, I would like to speak about the Community idea.
(HU) Pani Przewodnicząca! W dniu Europy chciałabym poruszyć kwestię wspólnotowości.