"I" Polnisch Übersetzung

EN

"I" auf Polnisch

volume_up
I {Pron.}
PL
volume_up
M {Subst.} [Abkürzung]
PL
volume_up
M {Subst.}
PL

"i" auf Englisch

volume_up
i {Konj.}
EN

EN I
volume_up
{Pronomen}

I (auch: me)
volume_up
ja {Pron.}
(PL) Mr President, I would just like to add that I also signed the resolution.
Ja chciałem tylko dodać, że ja również podpisałem tę rezolucję.
If I partake with thankfulness, why am I evil spoken of for that for which I give thanks?
A ponieważ ja z dziękowaniem pożywam, czemuż o to mam być bluźniony, za co ja dziękuję?
(Laughter) Not like me -- I'm a game designer; I'm exuberant.
I twierdzi… (Śmiech) Nie jak jaja projektuję gry, mam bujną wyobraźnię.

Beispielsätze für "I" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishTherefore, I think that assisting spouses should be given the option to choose.
Dlatego też uważam, że współpracujący małżonkowie powinni mieć możliwość wyboru.
EnglishFor this reason, I support the introduction of the two annexes to the directive.
Mając to na uwadze, opowiadam się za uchwaleniem obydwu załączników do dyrektywy.
EnglishHowever, I hope that the European Union will show more initiative in this regard.
Mam jednak nadzieję, że Unia Europejska okaże w tym względzie więcej inicjatywy.
EnglishI am pleased to note that the Commission has taken serious steps in this respect.
Z zadowoleniem stwierdzam, że Komisja podjęła zdecydowane kroki w tym względzie.
EnglishI endorsed the adoption of the resolution on the Commission Work Programme 2011.
Głosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie programu prac Komisji na rok 2011.
EnglishI am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
Martwi mnie fakt, że często większą uwagę przywiązujemy do ilości niż do jakości.
English. - (DE) I am voting for a standard driving licence for train drivers.
na piśmie. - (DE) Głosuję za standardowym prawem jazdy dla motorniczych pociągów.
English. - (SV) I voted in favour of the report, which is a good one overall.
Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które jest ogólnie dobre.
EnglishI have heard some criticism that the euro recovery plan is not about efficiency.
Słyszałam słowa krytyki, jakoby europejski plan naprawy nie obejmował wydajności.
EnglishAbsorption After i. v. administration, Cmax is reached at the end of infusion.
Wchłanianie W przypadku podania dożylnego Cmax jest osiągane pod koniec infuzji.
EnglishMutagenicity studies with interferon alfa-2b revealed no adverse events. i dic
W badaniach mutagenności interferonu alfa- 2b nie wykazano takiego działania. op
English. - (CS) Mr President, there are moments when I go beyond mere amazement.
autor - (CS) Panie Przewodniczący! Są momenty, gdy nie mogę wyjść ze zdumienia.
EnglishPollyanna, I think we should talk about you and your position in this community.
Pollyanno, teraz powiem ci o pozycji, którą będziesz zajmować tu w społeczeństwie.
EnglishThis is a commitment from Commissioner McCreevy that I am happy to pass on to you.
Do tego zobowiązał się komisarz McCreevy, co z przyjemnością państwu przekazuję.
EnglishI would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
Podzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.
EnglishI believe that we must be more active and have much more to offer these countries.
Uważam, że musimy być bardziej aktywni i mieć więcej do zaoferowania tym krajom.
EnglishI think we are all agreed that the common fisheries policy is in need of reform.
Sądzę, że wszyscy się zgadzamy, że wspólna polityka rybołówstwa wymaga reform.
EnglishHow should I, if I come from a third country, provide services in another country?
W jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?
EnglishI do not see any fairness in the proposal to reduce emissions of carbon dioxide.
Sprawiedliwości w propozycji ograniczeń emisji dwutlenku węgla nie dostrzegam.
EnglishI am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.
Cieszę się, że kwestie te zostały wyjaśnione w sprawozdaniu pani poseł Gurmai.