EN hiss
volume_up
{Substantiv}

hiss (auch: buzz, hum, noise, swoosh)
hiss (auch: fizz, sibilance, hissing)
hiss (auch: hissing)
And the only way we thought we could without scaring her is to try and simulate a growl like her mother would make -- a hiss and a sound.
Jedyne co przyszło nam do głowy, to nie strasząc jej, próbować naśladować warczenie, jakie wydałaby z siebie jej matka, syknięcie i ostrzegawczy odgłos.

Beispielsätze für "hiss" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMen shall clap their hands at him, And shall hiss him out of his place.
Klaśnie każdy nad nim rękoma swemi, i wysyka go z miejsca swego.
EnglishThe merchants among the peoples hiss at thee; thou art become a terror, and thou shalt nevermore have any being.
Kupcy między narodami zaświsną nad tobą; na postrach im będziesz, a nie będzie cię na wieki.
EnglishI will hiss for them, and gather them; for I have redeemed them; and they shall increase as they have increased.
Zaświsnę na nich, a zgromadzę ich, bo ich odkupię; i będą rozmnożeni, jako przedtem rozmnożeni byli.
EnglishAnd he will lift up an ensign to the nations from far, and will hiss for them from the end of the earth; and, behold, they shall come with speed swiftly.
Bo podniesie chorągiew do narodu dalekiego, a zaświśnie nań od kończyn ziemi, a oto rychło i prędko przyjdzie.
EnglishAnd it shall come to pass in that day, that Jehovah will hiss for the fly that is in the uttermost part of the rivers of Egypt, and for the bee that is in the land of Assyria.
Albowiem stanie się dnia onego, że zaświśnie Pan na muchy, które są na końcu rzek Egipskich, i na pszczoły, które są w ziemi Assyryjskiej.
EnglishAnd though this house is so high, yet shall every one that passeth by it be astonished, and shall hiss; and they shall say, Why hath Jehovah done thus unto this land, and to this house?
A tak i ten dom, który był sławny, każdemu mimo idącemu będzie na podziw i na poświstanie, i rzecze: Przeczże tak uczynił Pan tej ziemi i temu domowi?
EnglishBecause of the wrath of Jehovah she shall not be inhabited, but she shall be wholly desolate: every one that goeth by Babylon shall be astonished, and hiss at all her plagues.
Dla gniewu Pańskiego nie bądą w niej mieszkać, ale ona wszystka obróci się w pustynię; ktokolwiek pójdzie mimo Babilonu, zdumieje się, i zaświśnie nad wszystkiemi plagami jego.