EN

hide {Substantiv}

volume_up
1. Allgemein
The tough hide is difficult to cut, even with a knife.
Twardą skórę trudno przeciąć, nawet nożem.
He can now cut through tough animal hide.
Teraz potrafi przeciąć twardą skórę.
It is still far too inclined to see animals chiefly as producers of meat, hide, hair, eggs, milk and manure.
Wciąż widzi w zwierzęta głównie producentów mięsa, skóry, runa, jaj, mleka i obornika.

Beispielsätze für "hide" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd there they would hide for 160 million years, until liberated by that K-T asteroid.
Taka sytuacja trwać będzie 160 milionów lat, aż w kredzie wyzwoli je asteroida.
EnglishIf Morocco has nothing to hide, it must allow the clarification of what happened.
Jeśli Maroko nie ma nic do ukrycia, to musi pozwolić na wyjaśnienie tego, co się stało.
EnglishYet these things thou didst hide in thy heart; I know that this is with thee:
A chociażeś to skrył w sercu twojem, wiem jednak, że to jest z woli twojej.
EnglishI would not, however, like to hide my satisfaction at what we have achieved.
Ale nie kryję zadowolenia z tego faktu, że na razie są one takie, jakie są.
EnglishThe attempts to deceive consumers and to try to hide the truth must stop.
Należy położyć kres próbom oszukiwania konsumentów i próbom ukrywania prawdy.
EnglishLet us not hide the fact that the compromise was extremely difficult.
Nie ukrywajmy, że osiągnięcie kompromisu było zadaniem niewiarygodnie trudnym.
EnglishI want us not to hide behind that fact and leave it to our successors.
Nie chciałbym, abyśmy chowali się za tym faktem i zostawili sprawę naszym następcom.
EnglishThere is no darkness, nor thick gloom, Where the workers of iniquity may hide themselves.
Niemasz ciemności, ani cienia śmierci, kędyby się skryli ci, którzy czynią nieprawość.
EnglishFinally, we cannot hide from our issue of ever-ageing populations.
Ponadto nie możemy uciekać przed kwestią związaną ze starzeniem się populacji.
EnglishAnd it shows that the ocean, because of its vastness, can hide secrets for a very long time.
To dowodzi, że ocean, ze względu na swój ogrom, może bardzo długo skrywać tajemnice.
EnglishWhen the wicked rise, men hide themselves; But when they perish, the righteous increase.
Gdy niepobożni powstawają, kryje się człowiek; ale gdy giną, sprawiedliwi się rozmnażają.
EnglishThough wickedness be sweet in his mouth, Though he hide it under his tongue,
A choć złość słodnieje w ustach jego, i tai ją pod językiem swoim;
EnglishThe waters hide themselves [and become] like stone, And the face of the deep is frozen.
Jakoż się kamieniem wody nakrywają, gdy wierzch przepaści zamarza.
Englishto hide the fact that liberalisation had a negative impact on employment and working conditions.
ukrycia faktu, że liberalizacja miała negatywny wpływ na zatrudnienie i warunki pracy.
EnglishKeep me as the apple of the eye; Hide me under the shadow of thy wings,
Strzeż mię jako źrenicy oka; pod cieniem skrzydeł twoich ukryj mię.
EnglishThat he may withdraw man [from his] purpose, And hide pride from man;
Aby człowieka odwiódł od złej sprawy jego, i pychę od męża aby odjął;
EnglishHowever, I cannot hide the fact that we are not overly happy with the cabotage regime.
Nie będę jednak ukrywał tego, że nie jesteśmy zbytnio zadowoleni z reżimu przewozów kabotażowych.
EnglishHide thy face from my sins, And blot out all mine iniquities.
Oczyść mię, isopem, a oczyszczon będę; omyj mię, a nad śnieg wybielony będę.
EnglishTo hide an individual sheet in your spreadsheet, follow these steps:
W celu ukrycia konkretnego arkusza należy wykonać następujące kroki:.
EnglishBut some countries still seek to hide from their history.
Niektóre państwa nadal starają się jednak unikać konfrontacji z własną historią.