"goals" Polnisch Übersetzung

EN

"goals" auf Polnisch

volume_up
goal {Subst.}

EN goals
volume_up
{Plural}

goals (auch: aims, objectives, points, purposes)
volume_up
cele {f Pl}
Since that time, we have shaped Latvia's goals in the context of Europe's goals.
Od tamtego czasu kształtujemy cele Łotwy w kontekście celów europejskich.
In so doing he is also jeopardising the EU2020 goals - in other words, his own goals.
Naraża w ten sposób na szwank cele UE 2020 - innymi słowy, swoje własne cele.
A regulatory policy-based framework should be developed with long-term goals in mind.
Powinny powstać ramy regulacyjne uwzględniające cele długoterminowe.
goals (auch: gates)
volume_up
bramki {f Pl}
In fact, there is a great danger that you will score many own goals.
W istocie grozi nam strzelanie do własnej bramki.
goals
volume_up
gole {f Pl}
I therefore simply ask: if you are our attacking players, pass the ball around, attack, score goals and - as we say about this kind of game - make us dream.
Dlatego zwyczajnie proszę: skoro jesteście naszymi napastnikami, rozgrywajcie piłkę, atakujcie, strzelajcie gole i - jak mawiamy w tego typu rozgrywkach - pozwólcie nam marzyć.

Synonyme (Englisch) für "goal":

goal

Beispielsätze für "goals" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAcquiring data that can be interpreted as such is one of the Commission's goals.
Zdobycie danych, które mogą być zinterpretowane, jest jednym z celów Komisji.
EnglishWe must deliver on the commitments we have made to the Millennium Development Goals.
Musimy zrealizować zobowiązania podjęte w związku z milenijnymi celami rozwoju.
EnglishGood governance will bring us closer to achieving the Millennium Development Goals.
Dobre sprawowanie rządów zbliży nas do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju.
EnglishWe must stand on our principles but work together to achieve our common goals.
Musimy bronić naszych zasad, ale współpracować w realizacji naszych wspólnych celów.
EnglishMany of the goals of the Beijing Platform for Action are still far from being reached.
Wiele celów pekińskiej platformy działania nie zostało dotychczas zrealizowanych.
EnglishAchieving the goals set out in them will require money and political will.
Do osiągnięcia określonych tu celów potrzebne będą pieniądze i wola polityczna.
EnglishRegional policy is investing in all EU regions, in line with the Europe 2020 goals.
Inwestycje dokonywane są we wszystkich regionach UE zgodnie ze strategią Europa 2020.
EnglishAmong the most important goals achieved is the entry of women into the labour market.
Do najważniejszych z osiągniętych celów należy wejście kobiet na rynek pracy.
EnglishThese goals are not achieved by sanctions and imposed austerity measures.
Celów tych nie osiągniemy przez sankcje i narzucane działania oszczędnościowe.
EnglishTo draw those people into some prearranged structure that has explicit goals.
Złączyć ową grupę w pewną zorganizowaną strukturę w jasno określonym celu.
EnglishThe Millennium Development Goals will be achieved through this interim agreement.
Przedmiotowa umowa przejściowa przyczyni się do realizacji milenijnych celów rozwojowych.
EnglishPoverty has increased and achievement of some millennium development goals is threatened.
Ubóstwo wzrasta, osiągnięcie niektórych milenijnych celów rozwoju jest zagrożone.
EnglishWe talked previously about trade policy as an instrument for achieving other goals.
Wcześniej dyskutowaliśmy o polityce handlowej jako instrumencie realizacji innych celów.
EnglishWe have to migrate from all this complexity towards general principles and goals.
Musimy odejść od całej tej złożoności na rzecz ogólnych zasad i celów.
EnglishThat is not the case; it is invested in goals that we have previously agreed on here.
Tak nie jest; inwestowane są na potrzeby realizacji celów uprzednio tutaj uzgodnionych.
EnglishI wish the Commission well in terms of the goals that it has set out.
Życzę Komisji wszystkiego najlepszego w realizacji celów, które sobie wyznaczyła.
EnglishIn achieving all these goals, the external dimension is extremely important for two reasons.
W osiągnięciu tych celów wymiar zewnętrzny ma kluczowe znaczenie z dwóch powodów.
EnglishWe will not fully achieve our goals if we only defend our own interests.
Nie osiągniemy w pełni naszych celów, jeśli będziemy jedynie bronić swoich interesów.
EnglishDuring this, an important report on the Millennium Development Goals will be discussed.
Podczas sesji zostanie omówione ważne sprawozdanie w sprawie milenijnych celów rozwoju.
EnglishVirtually all countries signed up to the Millennium Development Goals eight years ago.
Praktycznie wszystkie kraje podpisały się pod milenijnymi celami rozwoju osiem lat temu.