EN to fulfil
volume_up
[fulfilled|fulfilled] {Verb}

1. "sth"

to fulfil (auch: to fulfill)
volume_up
wywiązać się {refl. Vb. perf.} (z czegoś)
Each institution must fulfil its responsibilities.
Każda z instytucji musi wywiązać się ze swoich obowiązków.
After all, the Czech presidency agreed to it and, therefore, should fulfil its obligations.
Przecież wyraziła na to zgodę i powinna wywiązać się ze swoich zobowiązań.
This is a requirement and a duty that we must fulfil on behalf of all European citizens, who are often unaware that they are buying a falsified medicine.
Jest to zarówno wymóg, jak i nasz obowiązek, z którego musimy wywiązać się w imieniu wszystkich europejskich obywateli, którzy są często nieświadomi faktu, że kupują lek sfałszowany.

2. Britisches Englisch

Of course, we then have to fulfil the expectations of the Irish population and the Irish Government.
Będziemy oczywiście musieli spełnić oczekiwania jej obywateli i rządu irlandzkiego.
In 1995 the three new Schengen states only had to fulfil a few formalities.
W 1995 roku trzy nowe państwa strefy Schengen musiały jedynie spełnić parę formalności.
To join the euro area, the 17 countries had to fulfil the
Aby wejść do strefy euro, każdy z 17 krajów musiał spełnić kryteria konwergencji.
to fulfil (auch: to do, to fill, to fill in, to fill up)
Here we must and shall fulfil our obligations.
W tym zakresie musimy wypełnić i wypełnimy nasze zobowiązania.
Tunisia must fulfil its readmission obligations.
Tunezja musi wypełnić swoje obowiązki w zakresie readmisji.
This is the only way to fulfil our obligations.
To jedyny sposób, aby wypełnić nasze obowiązki.
Prior to re-treatment, patients must fulfil the baseline criteria defined above.
Przed ponownym leczeniem pacjenci muszą spełniać podane powyżej podstawowe kryteria.
We must not hide behind others, but must fulfil our own obligations.
Nie możemy kryć się za plecami innych, ale spełniać nasze zobowiązania.
“Relevance” means that ESCB statistics must fulfil stated or implied user needs.
„Przydatność” oznacza, że statystyki ESBC muszą spełniać zgłoszone i dorozumiane potrzeby użytkowników.
The success of Europe depends on how we fulfil them.
Sukces Europy zależy od tego, w jaki sposób uda nam się je zrealizować.
So far this year, out of the 34 initiatives we promised for this year, we will definitely fulfil 30.
Z 34 inicjatyw, jakie zapowiedzieliśmy na ten rok, na pewno uda się nam zrealizować 30.
I sincerely hope that we fight hard and that we can fulfil what we have adopted here today.
Mam szczerą nadzieję, że będziemy ostro walczyć i że możemy zrealizować to co tu dziś przyjęliśmy.
Therefore, in order for agriculture to be able to fulfil all of its functions, we will have to help it.
Zatem będziemy musieli wesprzeć rolnictwo, chcąc umożliwić sytuację, w której będzie ono realizować wszystkie swoje funkcje.
I hope the ECHA will fulfil the purposes for which it was created, and will improve its budgetary rigour and its capacity for planning.
Mam nadzieję, że Agencja będzie realizować cele, dla których ją powołano, jak też poprawi dyscyplinę budżetową i swoje zdolności planowania.
The European Commission should not ignore MEPs' questions; their duty is to fulfil the decisions of the European Parliament.
Komisja Europejska nie powinna ignorować pytań posłów do PE; jej obowiązkiem jest realizowanie decyzji Parlamentu Europejskiego.
This is a time for all of us to fulfil our responsibilities and our commitments.
To czas, w którym wszyscy powinniśmy wypełniać swoje obowiązki i zadania.
Women can fulfil the above-mentioned role only if they are given the opportunity to do so.
Kobiety mogą wypełniać wspomnianą wcześniej rolę wyłącznie, jeżeli będą miały taką szansę.
EUFOR must also be adequately equipped to fulfil its mandate.
Siły Unii Europejskiej EUFOR powinny również zostać odpowiednio wyposażone, aby mogły wypełniać swoje zadania.
to fulfil (auch: to perform, to fulfill)
Frontex can never fulfil the role if its terms of reference do not change substantially.
Frontex nigdy nie będzie w stanie pełnić tej roli, jeśli nie zmienią się zasadniczo warunki funkcjonowania tej agencji.
In England and Wales, solicitors fulfil the role of notaries.
W Anglii i Walii prawnicy pełnią rolę notariuszy publicznych.
I also think that the EU budget should fulfil a role as the main mechanism for boosting and restoring growth and employment.
Uważam też, że budżet UE powinien pełnić rolę głównego mechanizmu służącego stymulowaniu i przywróceniu wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia.
Only the cohabitation of various airport models according to national specificities will enable the EU to fulfil its need in this field.
Jedynie współistnienie różnych modeli lotnisk zgodnie z warunkami krajowymi umożliwi UE zaspokojenie potrzeb w tej dziedzinie.
With the aid of flexibility, we have been able to fulfil new requests.
Dzięki elastyczności jesteśmy w stanie zaspokajać nowe żądania.
Our clients are very diverse, so we need to fully understand their specific needs in order to fulfil them.
Nasi klienci są bardzo zróżnicowani, my zaś musimy w pełni zrozumieć ich specyficzne potrzeby, jeżeli chcemy je zaspokajać.
If that is not feasible, we should create legal channels of immigration, which naturally also fulfil the needs of our own labour market.
Jeżeli nie jest to możliwe, winniśmy stworzyć legalne drogi imigracji, które oczywiście jednocześnie zaspokajałyby również potrzeby naszego rynku pracy.

Beispielsätze für "to fulfil" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI think another reshuffle could certainly fulfil this requirement in the future.
Myślę, że nowe rozdanie może pewnie przynieść spełnienie tego postulatu w przyszłości.
EnglishThis text, of course, does not fulfil the initial ambitions in all respects.
Tekst ten oczywiście nie spełnia pierwotnych ambicji pod wszystkimi względami.
EnglishThe European Union will fulfil its commitments as regards the negotiations under way.
Jeśli chodzi o toczące się negocjacje, Unia Europejska wypełni swoje zobowiązania.
EnglishThe information supplied to patients should fulfil the following main characteristics:
Informacje dostarczane pacjentom powinny posiadać następujące główne cechy:
EnglishSo I believe they have the qualities to fulfil their responsibilities.
Sądzę zatem, że posiadają kwalifikacje, by sprostać powierzonym im obowiązkom.
EnglishThe Commission must not allow imports from countries which do not fulfil these requirements.
Komisja nie może zezwalać na przywóz z krajów, które nie spełniają tych wymagań.
EnglishFor the time being, Sweden does not fulfil all the criteria for introducing the euro.
Na dzień dzisiejszy Szwecja nie spełnia kryteriów dla wprowadzenia euro.
EnglishBut I say, walk by the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.
A to mówię: Duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonywajcie.
EnglishFirstly, will the Commission attempt to encourage Sweden to fulfil its obligations?
Po pierwsze, czy Komisja usiłuje zachęcać Szwecję, aby ta wywiązała się ze swych zobowiązań?
EnglishEach Member State must comply with this and make adequate efforts to fulfil this duty.
Każde państwo członkowskie musi tego przestrzegać i dążyć do wypełnienia swoich obowiązków.
EnglishFinally, this enables us to fulfil our aspirations and ambitions in the world.
ESDZ pozwala nam sprostać naszym aspiracjom i ambicjom w świecie.
EnglishIt is not through the open coordination method that we will fulfil our goals.
Nie zrealizujemy naszych celów poprzez otwartą metodę koordynacji.
EnglishNow I appeal to the EU as a whole to fulfil its commitments towards them.
Apeluję teraz do całej Unii Europejskiej, aby wypełniła swoje zobowiązania w tym zakresie.
EnglishThe first of the obligations is to fulfil interinstitutional responsibilities and commitments.
Pierwszym zadaniem jest wypełnianie obowiązków i zobowiązań międzyinstytucjonalnych.
EnglishAll our agencies need to be able to fulfil the tasks that we currently pile on them.
Wszystkie nasze agencje muszą być w stanie wywiązywać się z zadań, które obecnie im powierzamy.
EnglishHe will fulfil the desire of them that fear him; He also will hear their cry and will save them.
Wolę tych czyni, którzy się go boją, a wołanie ich wysłuchiwa, i ratuje ich.
EnglishIt will also be necessary to provide ongoing support to help Ukraine fulfil WTO requirements.
Trzeba też zapewnić stałą pomoc w celu spełnienia przez Ukrainę niezbędnych wymogów WTO.
EnglishFirstly because the Member States do not fulfil their promises.
Po pierwsze dlatego, że państwa członkowskie nie spełniają swoich obietnic.
EnglishWe are demanding that the industrialised countries fulfil their responsibility.
Żądamy, aby kraje uprzemysłowione wypełniły swój obowiązek.
EnglishWe have seen that there was significant support to fulfil this objective.
Mogliśmy zaobserwować znaczące poparcie dla realizacji tego celu.