"from" Polnisch Übersetzung

EN

"from" auf Polnisch

PL
PL
PL
EN

from {Präposition}

volume_up
from (auch: fae, out of, with, fro, outa, outta)
Well, we collect data from satellites, from airplanes, from ground vehicles, from people.
Cóż, zbieramy dane z satelitów, z samolotów, z pojazdów naziemnych, od ludzi.
Musawwira from Ghana, Hadya from Pakistan, Jaleel from Iran who uses fire.
Musawwira z Ghany, Hadya z Pakistanu, Jaleel z Iranu, który używa ognia.
Some of them are from the northern hemisphere; some are from the entire globe.
Niektóre z nich są z półkuli północnej; inne pochodzą z całego globu.
from (auch: at, by, into, of, to, toward, towards, until, till, unto)
Russia, meanwhile, is far from democratic and far from being a reliable partner.
Tymczasem Rosji daleko jest do demokracji i daleko do tego, by być wiarygodnym partnerem.
And they went about from nation to nation, And from one kingdom to another people.
I przechodzili od narodu do narodu, i od królestwa do innego ludu:
For dogs suffering from, or at risk from, mixed parasitic infections:
Do stosowania u psów dotkniętych, lub zagrożonych mieszanymi infestacjami pasożytów:
from (auch: by, fae, of, since, away from, than)
And gathered out of the lands, From the east and from the west, From the north and from the south.
A zgromadził ich z ziem, od wschodu i od zachodu, od północy i od morza.
To deliver thee from the way of evil, From the men that speak perverse things;
Wyrywając cię od drogi złej, i od człowieka mówiącego przewrotności;
For thou hast delivered my soul from death, Mine eyes from tears, [And] my feet from falling.
Bo wyrwał duszę moję od śmierci, oczy moje od płaczu, nogę moję od upadku.
from (auch: fae, with, fro, outa, outta)
It is evident from the report that the EU views Central Asia from two standpoints.
Ze sprawozdania w oczywisty sposób wynika, że UE postrzega Azję Środkową z dwóch perspektyw.
Products that may benefit from exemption from or a reduction in dock dues (
Produkty uprawnione do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania (
Imagine that you are travelling from Strasbourg to a neighbouring country.
Wyobraźmy sobie, że podróżujemy ze Strasburga do sąsiedniego kraju.
Religion should be protected from the State - the European State, in particular.
Religia powinna być chroniona przez państwo - zwłaszcza przez państwo europejskie.
It is worrying that Renault is moving it production from Slovenia to France.
Niepokoi przeniesienie produkcji przez firmę Renault ze Słowenii do Francji.
Eva from Norway worked for 15 years in France and 20 years in Finland.
Eva z Norwegii przez 15 lat pracowała we Francji, a przez 20 w Finlandii.
from (auch: away from)
Concerning this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me.
Dlategom trzykroć Pana prosił, aby odstąpił ode mnie.
Sing unto Jehovah, all the earth; Show forth his salvation from day to day.
Śpiewajcie Panu wszystka ziemio; opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.
(Laughter) And those who didn't respond will never receive anything from me ever again.
(Śmiech) A ci, którzy nie odpowiedzieli, nigdy więcej nic ode mnie nie dostaną.

Beispielsätze für "from" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishData from 133 (62 methylnaltrexone bromide, 71 placebo) patients were analysed.
Dokonano analizy danych 133 pacjentów (62 metylonaltreksonu bromek, 71 placebo).
EnglishAgenerase oral solution should not be used if you suffer from any liver disease.
Roztworu doustnego Agenerase nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby.
EnglishIt contains a protein (antigen) from the porcine circovirus type 2 virus (PCV2).
Substancją czynną preparatu jest białko (antygen) cirkowirusa świń typu 2 (PCV2).
Englishif you suffer from kidney problems, including if you have had a kidney transplant.
jeśli pacjent choruje na choroby nerek, włącznie z przebytym przeszczepem nerki.
EnglishEven now, there are no actual victims who have died from radiation at Fukushima.
Nawet teraz nie ma ofiar, które zmarłyby z powodu promieniowania w Fukushimie.
EnglishThis is a commitment from Commissioner McCreevy that I am happy to pass on to you.
Do tego zobowiązał się komisarz McCreevy, co z przyjemnością państwu przekazuję.
EnglishWe have had very positive contributions from both the Council and the Commission.
Usłyszeliśmy bardzo pozytywne wypowiedzi ze strony zarówno Rady, jak i Komisji.
EnglishIt would help organisations to proceed more easily from ISO to EMAS standards.
Pomógłby on organizacjom w łatwiejszym przejściu ze standardów ISO do norm EMAS.
EnglishIt represents a significant step away from dependency for Bosnia and Herzegovina.
Dla Bośni i Hercegowiny oznacza to istotny krok na drodze do uniezależnienia się.
EnglishHow should I, if I come from a third country, provide services in another country?
W jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?
EnglishA lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Wiele osób uważa, że może osiągnąć osobiste korzyści dzięki zniszczeniu lasów.
EnglishNothing sets immigrants apart from local workers in the Member States of the EU.
Nic nie odróżnia imigrantów od lokalnych pracowników w państwach członkowskich UE.
EnglishThen cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.
Tedy Jezus przyszedł od Galilei nad Jordan do Jana, aby był ochrzczony od niego;
EnglishYou're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.
Widzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.
EnglishSo if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.
Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Trudno nadrobić stracony czas, lecz możemy wyciągnąć z tamtych wydarzeń wnioski.
EnglishReligion should be protected from the State - the European State, in particular.
Religia powinna być chroniona przez państwo - zwłaszcza przez państwo europejskie.
EnglishFrom a business perspective, Sao Paolo is the financial capital of South America.
Z punktu widzenia biznesu Sao Paulo jest finansową stolicą Ameryki Południowej.
EnglishSpecific instructions for using the pumps must be obtained from the manufacturer.
Należy uzyskać od producenta szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu użycia pomp.
EnglishRibavirin accumulates intracellularly and is cleared from the body very slowly.
Rybawiryna gromadzi się wewnątrz komórek i jest usuwana z organizmu bardzo powoli.