"fro" Polnisch Übersetzung

EN

"fro" auf Polnisch

volume_up
fro {Adv.}
volume_up
fro {Prp.}
PL

EN fro
volume_up
{Adverb}

1. "to and fro"

fro
He breaketh open a shaft away from where men sojourn; They are forgotten of the foot; They hang afar from men, they swing to and fro.
Wyleje rzeka z miejsca swojego, tak, iż jej nikt przebyć nie może, bywa jednak zahamowana przemysłem nędznego człowieka, i odchodzi.
. - Madam President, this has been batted to and fro between the Commission and the Council ever since 2002: six years.
Sprawa ta wędrowała tam i z powrotem, od Komisji do Rady, od 2002 roku - przez sześć lat.
. - Madam President, this has been batted to and fro between the Commission and the Council ever since 2002: six years.
Sprawa ta wędrowała tam i z powrotem, od Komisji do Rady, od 2002 roku - przez sześć lat.

Beispielsätze für "fro" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishNow David went to and fro from Saul to feed his father's sheep at Beth-lehem.
Dawid tedy odchodził i wracał się od Saula, aby pasł trzody ojca swego w Betlehem.
EnglishI beheld the mountains, and, lo, they trembled, and all the hills moved to and fro.
Spojrzęli na góry, a oto się trzęsą, i wszystkie pagórki chwieją się.
EnglishThe getting of treasures by a lying tongue Is a vapor driven to and fro by them that seek death.
Zebrane skarby językiem kłamliwym są marnością pomijającą tych, którzy szukają śmierci.
EnglishAnd Satan answered Jehovah, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it.
I odpowiedział szatan Panu, a rzekł: Okrążałem ziemię, i przechodziłem się po niej.
EnglishThen Satan answered Jehovah, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it.
I odpowiedział szatan Panu, i rzekł: Okrążałem ziemię, i przechadzałem się po niej.
EnglishAnd they shall drink, and reel to and fro, and be mad, because of the sword that I will send among them.
Aby pili i potaczli się, owszem, aby szaleli od ostrza miecza, który Ja poślę między nich.
EnglishFor thus saith the Lord Jehovah: I will bring up a company against them, and will give them to be tossed to and fro and robbed.
Bo tak mówi panujący Pan: Przywiodę na nie wojsko, a poddam je na potłukanie i na łup;
EnglishThey know not, neither do they understand; They walk to and fro in darkness: All the foundations of the earth are shaken.
Lecz oni nic nie wiedzą, ani rozumieją; w ciemnościach ustawicznie chodzą; zaczem się zachwiały wszystkie grunty ziemi.
EnglishAnd the man that stood among the myrtle-trees answered and said, These are they whom Jehovah hath sent to walk to and fro through the earth.
I odpowiedział mąż, który stał między mirtami, i rzekł: Ci są, których posłał Pan, aby przeszli ziemię.
EnglishBut the fig-tree said unto them, Should I leave my sweetness, and my good fruit, and go to wave to and fro over the trees?
Którym odpowiedziało figowe drzewo: Izali opuszczę słodkość moję, i owoc mój wyborny, a pójdę, abym wystawione było nad drzewy?
EnglishAnd the vine said unto them, Should I leave my new wine, which cheereth God and man, and go to wave to and fro over the trees?
Tedy im odpowiedziała macica: Izali opuszczę moszcz mój, który uwesela Boga i ludzie, a pójdę, abym wystawiona była nad drzewy?
EnglishThe chariots rage in the streets; they rush to and fro in the broad ways: the appearance of them is like torches; they run like the lightnings.
Wozy po ulicach grzmieć i po rynku skrzypieć będą; na wejrzeniu będą jako pochodnie, a jako błyskawice biegać będą.
EnglishAnd the strong went forth, and sought to go that they might walk to and fro through the earth: and he said, Get you hence, walk to and fro through the earth.
Te tedy mocne konie wyszedłszy chciały iść, aby obeszły ziemię; tedy rzekł: Idźcie, a obejdźcie ziemię
Englishand he sent forth a raven, and it went forth to and fro, until the waters were dried up from off the earth.
I uczynił Bóg rozpostarcie; uczynił też rozdział między wodami, które są pod rozpostarciem; i między wodami, które są nad rozpostarciem; i stało się tak.
EnglishThen he returned, and walked in the house once to and fro; and went up, and stretched himself upon him: and the child sneezed seven times, and the child opened his eyes.
A odwróciwszy się od niego, przechadzał się po domu tam i sam; potem wstąpił, a położył się na niem.
EnglishThen shalt thou say in thy heart, Who hath begotten me these, seeing I have been bereaved of my children, and am solitary, an exile, and wandering to and fro?
I rzeczesz w sercu swem: Któż mi tych napłodził?
EnglishFor the eyes of Jehovah run to and fro throughout the whole earth, to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him.
Albowiem oczy Pańskie przepatrują wszystkę ziemię, aby dokazywał mocy swej przy tych, którzy przy nim stoją sercem doskonałem.
EnglishThis would suit me fine, because the main issue is that we should only have one place of work and not spend money on constant travel to and fro.
Odpowiadałoby mi to, gdyż najważniejszą kwestią jest, abyśmy mieli jedno miejsce pracy i nie wydawali pieniędzy na nieustanne wojaże.
EnglishBut the olive-tree said unto them, Should I leave my fatness, wherewith by me they honor God and man, and go to wave to and fro over the trees?
Którym odpowiedziało oliwne drzewo: Izali opuszczę tłustość moję, przez którą uczczony bywa Bóg i ludzie, a pójdę, abym wystawione było nad drzewy?
EnglishBut thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end: many shall run to and fro, and knowledge shall be increased.