"flux" Polnisch Übersetzung

EN

"flux" auf Polnisch

volume_up
flux {Subst.}

EN flux
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

flux (auch: flow, inflow)
flux (auch: rill, spurt, squirt, stream)
The flux of its lava cleared all in its path.
Strumień lawy oczyścił wszystko na swojej drodze.

2. Technik

flux

3. Medizin

flux
flux

Beispielsätze für "flux" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe creation of budget item 10 04 04 02 (Operation of the high-flux reactor (HFR));
utworzenie pozycji budżetowej 10 04 04 02 [funkcjonowanie reaktora wysokostrumieniowego (HFR)];
EnglishHigh flux haemodialysis has been shown to reduce the serum levels of cidofovir by approximately 75 %.
Wykazano, że wysokoprzepływowa hemodializa zmniejsza stężenie cydofowiru w surowicy o około 75 %.
EnglishIf necessary, VASOVIST can be removed from the body by haemodialysis using high-flux filters.
usunięty z organizmu za pomocą hemodializy z zastosowaniem filtrów dializacyjnych o dużej przepuszczalności.
EnglishThe situation is in constant flux and is hard to predict.
Sytuacja jest dynamiczna i trudna do przewidzenia.
EnglishFrom Mauretania to Oman, people are in flux.
Od Mauretanii po Oman, ludzie doświadczają ciągłych przemian.
EnglishGadofosveset can effectively be removed from the body with high-flux dialysis (See section 5).
Gadofosweset można skutecznie usuwać z organizmu stosując dializę z użyciem błon o dużej przepuszczalności (patrz punkt 5.).
EnglishA long presentation by Chancellor Kohl summed up the situation which, of course, was still necessarily in flux.
W długiej prezentacji kanclerz Kohl podsumował sytuację, która, z oczywistych względów, wciąż się zmieniała.
EnglishOurs is, if I may say, a world in flux.
EnglishIn a clinical trial it was shown that gadofosveset can effectively be removed from the body by dialysis using high flux filters.
W badaniu klinicznym wykazano skuteczną eliminację gadofoswesetu z organizmu dializą z użyciem błon o dużej przepuszczalności.
EnglishThe situation in Belarus is in a state of flux and calls for a measured and strategic response from the European Union.
Sytuacja na Białorusi to stan ciągłych zmian, wobec którego potrzebna jest miarowa, strategiczna odpowiedź ze strony Unii Europejskiej.
EnglishThankfully, the flux, in other words, the flow of emissions from the ocean to the atmosphere and vice versa, is more or less balanced.
"Zielony węgiel", czyli wylesianie i emisja z działalności rolnej oraz "niebieski węgiel" odpowiadają w sumie za 25% emisji.
EnglishThe latest scientific findings certainly cannot yet be regarded as hard and fast evidence and are still in a state of flux; they are not the be-all and end-all.
Najnowszych odkryć naukowych nie można jeszcze traktować jako niezbitych i niepodważalnych dowodów.
Englishin a state of flux
Englishin a state of flux
EnglishThese funds will go to the fighting of bluetongue, the creation of a high flux reactor in addition to funds directed to Europol and OLAF.
Środki te zostaną przeznaczone na zwalczanie choroby niebieskiego języka, stworzenie reaktora wysokostrumieniowego i przekazane Europolowi oraz OLAF-owi.
EnglishAnaphylactoid reactions have been reported in patients dialysed with high flux membranes, and treated concomitantly with an ACE inhibitor.
U pacjentów dializowanych z użyciem błon filtracyjnych o dużej przepuszczalności, którzy przyjmowali inhibitor ACE, obserwowano reakcje rzekomoanafilaktyczne.
EnglishTo conclude, while the online market for music is still in flux, legislating in favour of a particular licensing model would appear premature.
Konkludując, choć internetowy rynek muzyczny nadal się zmienia, uchwalanie prawa faworyzującego konkretny model licencjonowania wydaje się być przedwczesne.
EnglishWe note that this vote includes the creation of a budget item to provide supplementary funding to the High Flux Reactor (HFR) at Petten, Netherlands.
Przyjmujemy do wiadomości fakt, że głosowanie uwzględnia utworzenie pozycji budżetowej obejmującej dodatkowe środki na reaktor wysokostrumieniowy w Petten, w Holandii.
EnglishJust as society is in a state of flux, European legislation must not remain standing still either because we are facing new problems and challenges.
Społeczeństwo znajduje się w stanie ciągłych zmian i podobnie europejskie ustawodawstwo nie może pozostawać niezmienne, ponieważ wciąż stajemy w obliczu nowych problemów i wyzwań.
EnglishThe high-flux dialysis filter was more efficient compared to the low-flux filter, therefore, use of a high-flux dialysis filter is recommended.
Ponieważ filtry dializacyjne o dużej przepuszczalności wykazywały większą skuteczność niż filtry o małej przepuszczalności, zaleca się stosowanie filtrów dializacyjnych o dużej przepuszczalności.