"flame" Polnisch Übersetzung

EN

"flame" auf Polnisch

volume_up
flame {Subst.}

EN flame
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

flame
And a fire was kindled in their company; The flame burned up the wicked.
I zapalił się ogień na zebranie ich; płomień spalił niepobożnych.
The flame sears the nerve endings shut, killing them.
Płomień zabija lepiej niż strzał.
Put a flame under it, the piston moves up.
Podłóż płomień, tłok porusza się w górę.

2. IT

flame
volume_up
bluzgi {f Pl}

Synonyme (Englisch) für "flame":

flame

Beispielsätze für "flame" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe Commission hopes that the wreck of the New Flame is soon removed from Algeciras Bay.
Komisja ma nadzieję, że wrak New Flame zostanie niedługo usunięty z Zatoki Algeciras.
EnglishSometimes it arrives in the form of an old flame, flickering back to life.
Czasami przybywa w formie starego płomienia, powracającego do życia.
EnglishNew Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (debate)
Zatonięcie frachtowca New Flame i zanieczyszczenie zatoki Algeciras (debata)
EnglishScoffers set a city in a flame; But wise men turn away wrath.
Mężowie naśmiewcy zawodzą miasto; ale mądrzy odwracają gniew.
EnglishThe flame of social protest may quickly spread from Greece to the other countries in the region.
Eksplozja społecznych protestów może szybko rozprzestrzeniać się z Grecji na inne kraje w tym regionie.
EnglishA second argument would be: because it was sitting on a stove with the flame on -- that's an historical argument.
Możemy też powiedzieć: Woda stała na piecu nad płomieniem. ~~~ To argument historyczny.
EnglishI would also ask you, however, whether we can carry the flame through the whole of Europe with a clear conscience?
Mógłbym jednak zapytać, czy możemy z czystym sumieniem przenieść ogień przez całą Europę?
EnglishIn showing their disdain for moral contingencies, the central banks have become the speculators' flame-quellers.
Odrzucając niemoralne doraźne rozwiązania, banki centralne powstrzymały działania spekulantów.
EnglishNew Flame shipwreck and its consequences in Algeciras Bay (motions for resolutions tabled): see Minutes
Katastrofa statku New Flame i jej skutki dla Zatoki Algeciras (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
EnglishIf nothing happens, then at the very least the Olympic flame should not pass through Tibetan territory.
Jeśli nic się nie stanie, wtedy przynajmniej ogień olimpijski nie powinien przejść przez terytorium Tybetu.
EnglishThe New Flame shipwreck has had serious consequences, but it has not caused a disaster of such magnitude.
Katastrofa statku New Flame miała poważne konsekwencje, ale nie spowodowała kataklizmu o dużych rozmiarach.
EnglishNew Flame shipwreck (vote)
Zatonięcie frachtowca New Flame i jego skutki dla zatoki Algeciras (głosowanie)
EnglishThere's a guy with a flame thrower there, giving me what for.
Tu facet z miotaczem ognia daje mi popalić.
EnglishBy the time the soldier advanced close enough to see the telltale wires of the bomb, it exploded in a wave of flame.
Kiedy żołnierze podeszli na tyle blisko, aby dostrzec plątaninę kabli, bomba eksplodowała falą ognia.
EnglishIn addition to heavy metals such as mercury and lead, a number of brominated flame retardants are banned.
Poza metalami ciężkimi, takimi jak rtęć i ołów, zakazem objęto szereg bromowanych środków zmniejszających palność.
EnglishOne contained unlawful amounts of lead and five other toys contained brominated flame retardants.
Jedna z nich zawierała niedopuszczalne prawem ilości ołowiu, a pięć kolejnych zawierało bromowane środki zmniejszające palność.
EnglishI should like to come back to the matter of the New Flame.
EnglishMr President, the Olympic flame may have been lit last weekend, but the Olympic spirit died in the streets of Tibet.
Panie przewodniczący! Ogień olimpijski zapłonął w zeszły weekend, ale duch olimpijski zmarł na ulicach Tybetu.
EnglishI should like to say to him that the wreck of the New Flame is, indeed, located in the territorial waters of Gibraltar.
Chciałbym poinformować pana, że wrak New Flame faktycznie znajduje się na wodach terytorialnych Gibraltaru.
EnglishWell, I like think of it as a flame in a bottle.
Pomyślcie o tym, jak o płomieniu w butelce.