EN flagship
volume_up
{Substantiv}

1. Wirtschaft

2. Allgemein

flagship
flagship
It is being said that this is our flagship programme.
Mówi się o nim, że jest to nasz okręt flagowy.
The state of our industry is robust, and our flagship, the euro, has indeed steered us through the straits.
Kondycja naszego przemysłu jest solidna, a nasz okręt flagowy, euro, przewiózł nas oczywiście przez groźne cieśniny.
flagship

Beispielsätze für "flagship" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe are talking about the funding of the strategic flagship project Europe 2020.
Rozmawiamy o finansowaniu strategicznego projektu flagowego "Europa 2020”.
EnglishIt is complementary to the flagship 'Youth on the move' adopted in September.
Jest ona uzupełnieniem przyjętej we wrześniu inicjatywy przewodniej "Mobilna młodzież”.
EnglishThe Commissioner referred earlier to the flagship projects, 80 in total.
Pan komisarz mówił wcześniej o najważniejszych projektach, których jest łącznie 80.
EnglishThat is why Innovation Union is one of the flagship initiatives of the Europe 2020 strategy.
Dlatego też "Unia Innowacji” jest jedną z inicjatyw wiodących strategii Europa 2020.
EnglishFifthly, there are the 'flagship initiatives' that are being developed by the Commission.
Po piąte, są "inicjatywy sztandarowe”, które wypracowuje Komisja.
EnglishThe second aspect is the importance of the 'Resource efficient Europe' flagship initiative.
Drugi aspekt dotyczy znaczenia inicjatywy flagowej "Europa efektywnie korzystająca z zasobów”.
EnglishBecause the common fisheries policy is one of the flagship policies of the European Union.
Ponieważ wspólna polityka rybołówstwa to jeden z przewodnich obszarów polityki Unii Europejskiej.
EnglishThe Commission has launched the "Innovation Union" flagship initiative.
Komisja zainicjowała inicjatywę przewodnią „Unia innowacji”.
EnglishI would like to draw your attention to two more flagship initiatives.
Pragnę zwrócić uwagę na kolejne dwa projekty przewodnie.
EnglishTake, for example, the flagship projects that will also require our joint support before long.
Weźmy na przykład projekty przewodnie, które wkrótce również będą wymagały naszego wspólnego wsparcia.
EnglishTherefore, I am very glad that in a few moments, you will start the discussion on the new flagship initiative.
Cieszę się zatem, że za chwilę rozpoczną Państwo debatę na temat nowej inicjatywy przewodniej.
EnglishIt must be made an integral part of the implementation of the EU 2020 strategy and its flagship initiatives.
Należy uczynić z niej nierozłączną część wdrażania strategii "UE 2020” i jej wiodących projektów.
EnglishSubject: Training of researchers and assessment of universities in the flagship initiative on innovation
Przedmiot: Kształcenie badaczy i ocena uniwersytetów w sztandarowej inicjatywie na rzecz innowacyjności
EnglishThe Commission recently presented another flagship initiative, an 'Agenda for new skills and jobs'.
Niedawno Komisja przedstawiła kolejną inicjatywę przewodnią "Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”.
EnglishI actually believe that two flagship projects you pushed through in recent months are in fact damaging.
Uważam bowiem, że dwa sztandarowe projekty, które forsował pan przez ostatnie pół roku są po prostu szkodliwe.
EnglishThis is part of the Europe 2020 flagship initiative on an agenda for new skills and jobs.
Jest to część sztandarowej inicjatywy "Europa 2020” w zakresie planu działań na rzecz nowych umiejętności i nowych miejsc pracy.
EnglishFreedom of religion, in particular of Christian communities, should be the flagship of European diplomacy.
Wolność religijna, w szczególności wspólnot chrześcijańskich, powinna być "flagowym okrętem” europejskiej dyplomacji.
EnglishNow, the electric car is a fine flagship.
Obecnie sztandarowym projektem jest pojazd elektryczny.
EnglishHe talked about the seven flagship initiatives.
Komisarz mówił o siedmiu projektach wiodących.
EnglishMy second point is that I think we need to make the relaunch of the single market an eighth flagship initiative.
Moja druga uwaga brzmi tak: myślę, że z ponownego uruchomienia jednolitego rynku musimy zrobić ósmy projekt wiodący.