EN feel
volume_up
{Substantiv}

Now you either have a feeling -- you feel more secure than you are.
Albo macie uczucie - czujecie się bezpieczniejsi niż jesteście.
This causes people to feel tired, dizzy and short of breath.
Powoduje to u nich uczucie zmęczenia, zawroty głowy oraz duszność.
However, their feeling of satisfaction would probably overpower their feeling of amazement.
Jednakże ich uczucie satysfakcji byłoby prawdopodobnie silniejsze niż ich uczucie zdziwienia.

Beispielsätze für "feel" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishA lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Wiele osób uważa, że może osiągnąć osobiste korzyści dzięki zniszczeniu lasów.
EnglishI feel that the proposals sit well together, but sadly the targets are too low.
Uważam, że wnioski dobrze się uzupełniają, lecz cele są niestety zbyt niskie.
EnglishIf I feel we do not have enough time for the debate then I do not give the floor.
Jeśli stwierdzę, że nie mamy wystarczająco dużo czasu na debatę, nie udzielę głosu.
EnglishI feel that the EU-Brazil Strategic Partnership is beneficial for both sides.
Uważam, że partnerstwo strategiczne UE-Brazylia jest korzystne dla obu stron.
EnglishAs you can see, "We Feel Fine" collects very, very small-scale personal stories.
" Jak widzicie, "We Feel Fine" zbiera bardzo, bardzo małe fragmenty ludzkich historii.
EnglishWe have oxytocin that connects us to others, makes us feel what they feel.
Mamy oksytocynę, która łączy nas z innymi, sprawia, że czujemy to, co oni czują.
EnglishI feel so guilty that this all went on in your house, right under our nose.
Czuję się winna, że to wszystko działo się w twoim domu, tuż przed naszymi nosami.
EnglishI would just like to highlight three points here that I feel are priorities.
Chciałabym tutaj podkreślić trzy elementy, które według mnie są priorytetowe.
EnglishNow, if they'd asked me, Do you feel that God loves you with all his heart?
Ale, jeśli by mnie zapytali: Czy czujesz, że Bóg kocha Cię całym swoim sercem?
EnglishThis means that an operator will never feel happy as long as there is risk.
Oznacza to, że żaden podmiot nie będzie zadowolony tak długo, jak istnieje ryzyko.
EnglishDriving and using machines This medicine may make your child feel sleepy.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Ten lek może wywoływać u dziecka senność.
EnglishI therefore feel that the country should continue towards achieving this goal.
Uważam zatem, iż kraj ten powinien kontynuować wysiłki na rzecz osiągnięcia tego celu.
EnglishAnd you may feel like this character, who is also just doing it for its own sake.
Możliwe że poczujesz się jak ten osobnik, który robi to tylko dla czystej przyjemności.
EnglishI feel that I've fitted in, in many ways, to some of the things that I've heard.
Zgadzam się w wielu aspektach z niektórymi przedstawionymi tutaj tezami.
EnglishI wish to emphasise what I feel are a number of salient points within this problem.
Chciałabym podkreślić sprawy, które uważam za istotne punkty tego problemu.
EnglishI feel that the Member States should devote appropriate resources to ECEC services.
Uważam, że państwa członkowskie powinny przeznaczyć na nie stosowne środki.
EnglishI feel that EU and Russian relations with Belarus should also be discussed.
Mam również odczucie, że omówienia wymagają także stosunki UE i Rosji z Białorusią.
EnglishFor them, the Union is distant and unknown, even though they feel that they need it.
Dla nich Unia jest odległa i nieznana, mimo iż sądzą, że jest im potrzebna.
EnglishWe feel more focus should be given to market-based environmental protection incentives.
Uważamy, że należy zwrócić większą uwagę na zachęty rynkowe do ochrony środowiska.
EnglishAlthough it is still having a positive impact, we feel that it is fairly restricted.
I mimo że wywiera pozytywny wpływ, mamy wrażenie, że jest dość ograniczony.