"favourite" Polnisch Übersetzung

EN

"favourite" auf Polnisch

EN favourite
volume_up
{Substantiv}

1. Britisches Englisch

favourite (auch: minion, favorite)
favourite (auch: pet, favorite, blue-eyed boy)
favourite (auch: favorite)

Synonyme (Englisch) für "favourite":

favourite

Beispielsätze für "favourite" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAt the same time, it would appear that women are the judicial system's favourite victims.
Równocześnie okazuje się, że kobiety są ulubionymi ofiarami wymiaru sprawiedliwości.
EnglishVideo games are now the favourite recreational activity of young people in Europe and beyond.
Gry wideo są obecnie ulubioną formą wypoczynku młodych ludzi w Europie i poza nią.
EnglishThe favourite tactics of its opponents have been terrorism against the state.
Ulubioną taktyką jego wrogów jest terroryzm przeciwko państwu.
EnglishText messages and SMS are the favourite way for young people to stay in constant contact with each other.
Młodzi ludzie pozostają ze sobą w stałym kontakcie, wysyłając wiadomości tekstowe (sms).
EnglishRilke was the favourite poet of our recently deceased fellow Member, Dimitris Tsatsos.
Rilke był ulubionym poetą naszego zmarłego niedawno kolegi, posła do Parlamentu Europejskiego Dimitrisa Tsatsosa.
EnglishBut perhaps my favourite is the idea that this Commission programme is going to put the citizens first.
Jednak najbardziej bawi mnie myśl, że ten program Komisji na pierwszym miejscu stawia obywateli.
EnglishCould I just finally pick up one of my favourite items.
Na koniec chciałbym podjąć jeden z moich ulubionych tematów.
EnglishThe Commission considered the present Director to be its favourite candidate from the outset.
Już na samym początku procedury wyboru Komisja uznała obecnego dyrektora za najbardziej odpowiadającego jej kandydata.
EnglishI knew that this was one of your favourite subjects.
Wiedziałem, że jest jeden z Pani ulubionych tematów.
EnglishHow did Mr Hannan, Mrs Wallis or Mrs Svensson vote, to name just a few of my favourite Members?
Jak głosował pan poseł Hannan, pani poseł Wallis czy pani poseł Svensson, wymienię tu jedynie kilku moich ulubionych posłów.
EnglishTony Blair is the odds-on favourite with the bookmakers.
EnglishIt was principally a platform for the left to attack their favourite bête noire, the United States.
Było to głównie miejsce służące przedstawicielom lewicy do atakowania ich ulubionej "czarnej owcy”, czyli Stanów Zjednoczonych.
EnglishA favourite dish is mussels and chips (French fries) which, according to legend, are a Belgian invention.
Najbardziej tradycyjną belgijską potrawą są małże z frytkami, które, jak głosi legenda, zostały wynalezione właśnie w tym kraju.
EnglishLatin America is the favourite tourist destination of many Europeans, but it means much more than this to Europe.
Ameryka Łacińska jest ulubionym celem wycieczek turystycznych wielu Europejczyków, jednak znaczy dla Europy dużo więcej.
EnglishWomen are the favourite victims of the recession due to redundancies primarily affecting precarious jobs.
Kobiety są ulubionymi ofiarami recesji ze względu na redukcje zatrudnienia, dotyczące w pierwszym rzędzie prac o niepewnym charakterze.
EnglishMadam President, the US Government is promoting whatever is in its own interests by its favourite method of 'divide and rule'.
Pani przewodnicząca! Rząd USA wspiera wszystko to, co jest w jego własnym interesie, poprzez swą ulubioną metodę "dziel i rządź".
EnglishMadam President, I would just like to make a small and medium-sized intervention on my favourite subject of SMEs.
Pani przewodnicząca! Chciałbym jedynie nieznacznie zaingerować w kwestie związane z moim ulubionym tematem, czyli małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
EnglishAs regards the matter of governance - a favourite issue of Mr Verhofstadt's and also of mine - once again, help us, support us.
Odnośnie do kwestii rządów - ulubionego tematu pana posła Verhofstadta, jak również mojego - raz jeszcze: proszę nam pomagać, wspierać nas.
EnglishIt might appear that British hauliers are simply losing business as the result of competition, a favourite word in the EU lexicon.
Mogłoby się wydawać, że brytyjscy przewoźnicy zwyczajnie tracą udział w rynku wskutek konkurencji, która jest ulubionym słowem w unijnym leksykonie.
EnglishFollow the advice of your favourite singer: C'est le temps du départ, retournez à d'autres étoiles et laissez-nous la fin de l'histoire.
Proszę iść za radą pańskiego ulubionego piosenkarza: C'est le temps du départ, retournez à d'autres étoiles et laissez-nous la fin de l'histoire.