EN externally
volume_up
{Adverb}

externally (auch: extrinsically)
However, we should recognise that, both internally and also externally, the European Union has done a great deal.
Powinniśmy jednak przyznać, że tak wewnętrznie jak i zewnętrznie Unia Europejska zrobiła dużo.
The European Parliament has greater power, and the European Union has boosted its standing both externally and internally.
Większe kompetencje ma Parlament Europejski, a Unia Europejska wzmocniła swoją pozycję zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie.
Europe should promote its social model and improve, rather than reduce, social standards both internally and externally.
Europa powinna promować swój model społeczny i ulepszać a nie ograniczać standardy społeczne, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie.

Synonyme (Englisch) für "externally":

externally
English
extern
external

Beispielsätze für "externally" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe European Union is not safeguarding democracy, either internally or externally.
Unia Europejska nie zapewnia demokracji, ani na swoim terenie, ani poza nim.
EnglishIt has reacted excessively harshly, both internally and externally.
Jego reakcja była zbyt ostra zarówno na szczeblu wewnętrznym, jak i zewnętrznym.
EnglishWe need to speak with one European voice, both internally and externally.
Musimy przemawiać jednym europejskim głosem, zarówno w stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych.
EnglishFortunately, the euro is stable both internally and externally.
Na szczęście euro jest stabilne zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz.
EnglishWe too in the EU must fight poverty both internally and externally.
Podobnie i my, mieszkańcy UE, powinniśmy walczyć z ubóstwem tak u siebie, jak i poza naszymi granicami.
EnglishExternally we will need to assume our responsibilities as a new global player.
W sprawach zewnętrznych musimy przyjąć odpowiedzialność wiążące się z byciem nowym graczem na arenie międzynarodowej.
EnglishIt will be my privilege to work closely with her in representing the Union externally.
Będę zaszczycony móc blisko z nią współpracować w zakresie reprezentowania Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej.
EnglishIt is a vital task for the Union to link up its achievements, internally, and its objectives, externally.
Kluczowym zadaniem dla Unii jest powiązanie jej wewnętrznych osiągnięć z celami skierowanymi na zewnątrz.
EnglishA single energy market is especially important for EU competitiveness both within the EU and externally.
Jednolity rynek energii jest bardzo istotnym składnikiem konkurencyjności zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej UE.
EnglishThe European Union's ability to introduce internal reforms will determine its ability to act externally.
Zdolność Unii Europejskiej do przeprowadzenia reform wewnętrznych określi jej zdolność do podejmowania działań zewnętrznych.
EnglishIn addition, we need to clarify what those people working in the Commission who are paid externally are actually doing.
Poza tym musimy wyjaśnić, co naprawdę robią osoby, które pracują w Komisji i są opłacane ze źródeł zewnętrznych.
EnglishExternally, we have to learn the political lessons from the international financial and economic crisis.
Co się zaś tyczy wyzwań zewnętrznych, musimy wyciągnąć polityczne wnioski z międzynarodowego kryzysu finansowego i gospodarczego.
EnglishAs you are aware, over the last two years, Georgia has been through very difficult times, both externally and internally.
Dwa ostatnie lata, jak państwo wiedzą, były dla Gruzji bardzo trudne, zarówno na szczeblu zewnętrznym, jak i wewnętrznym.
English Without prejudice to Article 38, the President or his nominee shall represent the European Central Bank externally.
    Bez uszczerbku dla artykułu 38, prezes lub osoba przez niego wyznaczona reprezentuje Europejski Bank Centralny na zewnątrz.
EnglishExternally, as well as domestically, we disdain representative government and we are contemptuous of the democratic will.
Zarówno na zewnątrz, jak i na własnym podwórku lekceważymy reprezentatywne rządy i okazujemy pogardę dla demokratycznej woli.
EnglishThis will allow us to put something into practice externally which internally represents the decisive content of democracy.
Pozwoli nam ono na zastosowanie w praktyce poza granicami naszego państwa czegoś, co stanowi w Niemczech treści demokracji.
EnglishFrom now on, the Union will be better equipped to provide the answers people expect of it, both internally and externally.
Od teraz Unia będzie lepiej wyposażona, aby dostarczać odpowiedzi, których społeczeństwo potrzebuje, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
EnglishThe Community has taken action against the influenza A (H1N1) pandemic both internally and externally.
Wspólnota podjęła konkretne działania skierowane przeciwko pandemii grypy wywołanej wirusem A (H1N1) zarówno na własnym terytorium, jak i poza jego granicami.
EnglishThe medicine will be administered continuously from a pump either implanted into your abdominal wall or placed externally in a belt pouch.
Lek będzie podawany ciągle z pompy wszczepionej do ściany jamy brzusznej lub umieszczonej na zewnątrz ciała w kieszonce na pasku.
EnglishWe have an obligation to position the Union as a community that protects fundamental rights, both internally and externally.
Spoczywa na nas obowiązek ustawienia Unii w pozycji wspólnoty, która chroni prawa podstawowe, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.