"exploit" Polnisch Übersetzung

EN

"exploit" auf Polnisch

PL

EN exploit
volume_up
{Substantiv}

exploit (auch: feat, stunt, coup)

Synonyme (Englisch) für "exploit":

exploit

Beispielsätze für "exploit" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd this is a fundamental basic property that we exploit with our technology.
I to jest fundamentalna, podstawowa właściwość, którą badaliśmy naszą technologią.
EnglishHe said that magicians deliberately exploit the way their audiences think.
Powiedział, że iluzjoniści celowo wykorzystują sposób, w jaki rozumuje widownia.
EnglishThe same principle ought to apply to individuals who exploit victims.
Taka sama zasada powinna obowiązywać w stosunku do osób wykorzystujących ofiary.
EnglishWe should exploit this opportunity to establish a real partnership of the free.
Powinniśmy wykorzystać tę możliwość, aby ustanowić tam prawdziwe partnerstwo ludzi wolnych.
EnglishThis crisis therefore also represents an opportunity that we should exploit.
Zatem również bieżący kryzys stanowi szansę, którą musimy wykorzystać.
EnglishThe criminal networks that exploit people's desperation must be tackled.
Koniecznie należy stawić czoło sieciom przestępczym, które wykorzystują desperację ludzi.
EnglishNo one must have exclusive rights to exploit Atlantic fish resources.
Nikomu nie może przysługiwać wyłączne prawo do eksploatacji zasobów rybnych Atlantyku.
EnglishIt is of crucial importance to further exploit the potential of the Lamfalussy framework.
Jest niezmiernie istotne, aby potencjał struktury Lamfalussy'ego został w pełni wykorzystany.
EnglishHere, I'm looking at the Hex dump of an image file, which contains an exploit.
(exploit) To plik obrazu wykorzystujący błąd w programie.
EnglishBut in reality, it is managed by and for those who have the resources to go out and exploit it.
Ale w rzeczywistości są one zarządzane przez i dla tych, którzy mają środki, by je eksploatować.
EnglishThe removal of these barriers would encourage more SMEs to exploit the potential of e-commerce.
Usunięcie tych barier zachęciłoby więcej MŚP do wykorzystania potencjału handlu elektronicznego.
EnglishIts opponents will exploit it and use it against Europe.
Wkrótce pojawi się inicjatywa obywatelska, którą oponenci wykorzystają przeciwko Europie.
EnglishThey refer to the movements as they exploit the ecological niches of the gradient as "threads."
Odnoszą się do tychże ruchów podczas eksploatowania ekologicznych nisz stoków, nazywając je "nićmi".
EnglishIt must better exploit territorial cooperation potential.
Należy także lepiej wykorzystać potencjał współpracy terytorialnej.
EnglishWhen India got independence entrepreneurs were seen as a bad lot, as people who would exploit.
Gdy Indie uzyskały niepodległość, przedsiębiorcy postrzegani byli jako nieszczęście, jako wyzyskiwacze.
EnglishWe also need to think about how to exploit all the available reserves as efficiently as possible.
Musimy także myśleć o tym, jak eksploatować wszystkie dostępne rezerwy w sposób najbardziej efektywny.
EnglishThe second fundamental idea is to really exploit the potential of the financial instrument JESSICA.
Drugą fundamentalną sprawą jest rzeczywiste wykorzystanie potencjału instrumentu finansowego JESSICA.
EnglishCriminals of whatever nationality very often exploit particularly vulnerable people such as children.
Przestępcy każdej narodowości bardzo często wykorzystują szczególnie narażone grupy, takie jak dzieci.
EnglishThis country has been losing value added because of the lack of opportunity to exploit its own fisheries resources.
Kraj ten traci wartość dodaną na skutek niemożności eksploatacji swoich zasobów rybnych.
EnglishCriminals in Europe are no longer free to exploit our open borders in the way that they might otherwise have been able to.
Przestępcy w Europie nie mogą już swobodnie korzystać z naszych otwartych granic.