EN to evaluate
volume_up
[evaluated|evaluated] {Verb}

The Commission can only supervise and evaluate this process.
Komisja może jedynie nadzorować i oceniać ten proces.
Parliament should work together with the Commission to evaluate and give opinions on initiatives which are submitted.
Powinien on wspólnie z Komisją oceniać i opiniować zgłaszane inicjatywy.
Patients should be periodically evaluated for their asthma control.
Stopień opanowania objawów astmy należy okresowo oceniać.
It is particularly important to evaluate the effectiveness of EU sanctions correctly.
Szczególnie ważne jest, aby poprawnie ocenić skuteczność sankcji UE.
At this stage, it would be advisable to evaluate the effects of a tax on financial transactions.
Na tym etapie warto byłoby ocenić wpływ takiego podatku na transakcje finansowe.
In order to evaluate the losses properly, the water needs to be drained off completely.
Aby właściwie ocenić straty, wody muszą całkowicie opaść.
This helps your doctor make a diagnosis and evaluate the extent of your illness.
To pomoże lekarzowi postawić diagnozę i określić rozległość zmian chorobowych.
Laboratory tests should be performed to evaluate their liver disease at periodic intervals (see section 4.2).
Należy przeprowadzać okresowe badania laboratoryjne w celu określenia stopnia niewydolności wątroby (patrz punkt 4. 2).
The safety profile of aprepitant was evaluated in approximately 4900 individuals.
Profil bezpieczeństwa aprepitantu określono u około 4900 osób.
Firstly, countries must evaluate the effect of integration on their own national economic policy.
Po pierwsze, kraje muszą oszacować wpływ integracji na ich krajową politykę gospodarczą.
"Did I evaluate what would be the highest pleasure like Mill would?
"Czy oszacowałem, co przyniesie największą korzyść, jak Mill by to zrobił?
The duration of treatment with penicillamine must be evaluated taking into account the urinary arsenic laboratory values.
Czas leczenia penicylaminą należy oszacować, biorąc pod uwagę wartości związków arsenu w moczu w badaniach diagnostycznych.
However, REACH evaluates and registers only the 30 000 most commonly used chemicals, those with the highest volume.
Jednakże REACH określa i rejestruje jedynie 30000 najczęściej używanych chemikaliów - tych o największej objętości.
to evaluate (auch: to price)
to evaluate
volume_up
wyceniać {imperf. Vb.}
If a waiter sits in an empty restaurant, this counts as inactive on-call time which will, of course, be evaluated differently.
Jeżeli kelner siedzi w pustej restauracji, liczy się to jako nieaktywny czas dyżuru, który oczywiście będzie wyceniany inaczej.
to evaluate (auch: to assess)
volume_up
wartościować {imperf. Vb.}
to evaluate
to evaluate
to evaluate (auch: to assess)
volume_up
oszacowywać {imperf. Vb.}

Beispielsätze für "to evaluate" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHow does the Commission evaluate progress so far in attaining these two objectives?
Jak Komisja ocenia postępy osiągnięte dotychczas w realizacji tych dwóch celów?
EnglishOnce you've started to measure conversions, you can begin to evaluate your ROI.
Po rozpoczęciu pomiaru liczby konwersji możesz zacząć szacować swój ROI.
EnglishAn important instrument is to evaluate occupations and jobs and to assess their price.
Ważnym instrumentem jest ocena zawodów i stanowisk pod kątem ich wartości.
EnglishTo evaluate the following long term clinical endpoints primarily through the HOS.
W celu oceny następujących długookresowych pierwszorzędowych punktów końcowych za pomocą HOS.
EnglishEfficacy Formal studies to evaluate the efficacy of ProQuad have not been performed.
Skuteczność Nie przeprowadzono formalnych badań oceniających skuteczność szczepionki ProQuad.
EnglishNo specific studies in animals have been conducted to evaluate the effect on fertility.
Nie przeprowadzono specyficznych badań na zwierzętach w celu ustalenia wpływu na płodność.
EnglishJuvenile rat study to evaluate neurohormonal status of hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG)
Badanie młodych szczurów mające na celu ocenę stanu neurohormonalnego osi podwzgórze -
EnglishLong-term studies have not been performed to evaluate the carcinogenic potential of infliximab.
Nie przeprowadzano długoterminowych badań oceny karcynogenności infliksymabu.
EnglishLong-term studies have not been performed to evaluate the carcinogenic potential of anakinra.
Nie prowadzono długoterminowych badań oceniających rakotwórczość anakinry.
English"Did I evaluate what would be the highest pleasure like Mill would?
"Czy oszacowałem, co przyniesie największą korzyść, jak Mill by to zrobił?
EnglishThe AdWords system will visit and evaluate all pages specified by your ad destination URLs.
System AdWords odwiedza i ocenia wszystkie strony wskazane w docelowych adresach URL reklam.
EnglishThe recommended scoring system to evaluate the IHC staining patterns is as follows:
Zalecana skala oceny barwienia metodą IHC jest następująca:
EnglishPre-meal blood glucose levels should be used to evaluate the adequacy of the preceding dose.
Glikemia przed posiłkiem powinna by podstaw oceny dostosowania dawki poprzedzaj cej posiłek.
EnglishNo studies to evaluate effects of retapamulin on pre-/ postnatal development were performed.
Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ retapamuliny na rozwój prenatalny / postnatalny.
EnglishMy services will therefore be embarking on research to evaluate experiences.
Moje służby rozpoczną więc badanie w celu oceny doświadczeń.
EnglishPeriodically you will have samples of your blood taken to evaluate your kidney and liver function.
Okresowo będą pobierane od pacjenta próbki krwi w celu oceny czynności nerek i wątroby.
EnglishWhat is concerning is how difficult it is to evaluate the actual situation in these countries.
Niepokojąca jest trudność oceny rzeczywistej sytuacji w tych krajach.
EnglishThe Council will therefore carefully evaluate all of the issues before adopting its position.
Dlatego też Rada przed zajęciem stanowiska przeprowadzi szczegółową ocenę wszystkich kwestii.
EnglishHow do you evaluate this standpoint from a member of the European Council?
Jak ocenia pan takie stanowisko członka Rady Europejskiej?
EnglishGovernments, businesses and citizens are currently having to evaluate their expenditure once again.
Rządy, przedsiębiorstwa i obywatele obecnie muszą dokonać ponownej oceny swoich wydatków.