EN endlessly
volume_up
{Adverb}

endlessly (auch: implicitly)
endlessly (auch: infinitely)
It is always the same, never the same, endlessly fascinating.
Zawsze jest ten sam, a nigdy taki sam, nieskończenie fascynujący.

Beispielsätze für "endlessly" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI was endlessly getting busted in math class doodling behind the textbook.
Zawsze dostawałem łupnia na matematyce za to, że bazgrałem coś schowany za podręcznikiem.
EnglishSo what we've been doing in the United States is reviewing the data -- endlessly reviewing the data.
W Stanach Zjednoczonych zajmujemy się analizą danych, bez przerwy analizujemy.
EnglishThe child who represented it was mocked, ridiculed and bullied endlessly.
Z dziecka, które je/ją przedstawiało drwiono, wyśmiewano się i było ono prześladowane w nieskończoność.
EnglishThen they will not have to endlessly look on with an empty stomach as plates of plenty go by.
Wówczas nie będą musiały wiecznie cierpieć niedostatku, kiedy obfitość jest na wyciągnięcie ręki.
EnglishThe European Research Area, discussed here endlessly, is a very good idea and a very good vision.
Europejska przestrzeń badawcza, omawiana tu bez końca, jest bardzo dobrą koncepcją i bardzo dobrą wizją.
EnglishWhere are we now, after all those endlessly repeated words?
Gdzie zaszliśmy, powtarzając wciąż te same słowa?
EnglishAnd this spreads on out endlessly into a distance.
I to rozprzestrzenia się tak bez końca na odległość.
EnglishGlobal warming will bring more pests: we cannot continue endlessly to increase the amounts of pesticides used.
Globalne ocieplenie spowoduje zwiększenie liczby szkodników: nie możemy bez końca zwiększać ilości stosowanych pestycydów.
EnglishWe have endlessly squandered resources.
EnglishIf we keep on endlessly postponing the debate, we shall deprive ourselves of our right to provide political momentum.
Jeżeli będziemy odkładać tę debatę w nieskończoność, sami pozbawimy się prawa do nadawania biegowi wydarzeń politycznego impetu.
EnglishBy endlessly developing the report it would lose its effectiveness and so to me some of the amendments being debated seem unnecessary.
Poprzez niekończące się opracowywanie sprawozdania straci ono swoją skuteczność, i dlatego sądzę, że dyskusje nad niektórymi z poprawek nie są konieczne.
EnglishMeanwhile, we in the EU, being part of the privileged elite of this world, debate endlessly amongst ourselves on how to deal with the situation.
Tymczasem my w UE, należąc do uprzywilejowanej elity tego świata, bez końca debatujemy pomiędzy sobą na temat sposobu zareagowania w tej sytuacji.
EnglishHowever, the rapporteur does not want this possibility to be used to endlessly delay the whole process and therefore also proposes limits.
Sprawozdawczyni chce jednak uniknąć wykorzystania tej możliwości w celu niekończącego się opóźniania całego procesu, w związku z czym proponuje ograniczenia.
EnglishThe market predators will never endlessly attack any vulnerable opening, despite the painful austerity measures taken by all Member States.
Drapieżnicy rynkowi będą bez końca atakować wszystkie podatne ofiary pomimo bolesnych środków oszczędnościowych podejmowanych przez wszystkie państwa członkowskie.
EnglishThe Socialist group has been asking for years for increased supervision of hedge funds and all the special instruments being endlessly multiplied by the markets.
Grup Socjalistów od lat domaga się zwiększonego nadzoru funduszy hedgingowych i wszelkich szczególnych instrumentów mnożących się na rynkach.
EnglishDon't judge others," we have the spectacle of Christians endlessly judging other people, endlessly using Scripture as a way of arguing with other people, putting other people down.
Nie osądzaj innych”, mamy pokaz chrześcijan wiecznie osądzających innych, wiecznie wykorzystujących pismo jako sposób sprzeczania się z innymi ludźmi, poniżania innych.
EnglishI really am getting quite sick of hearing presidencies endlessly parrot European values but claim that they cannot deliver accountability for human rights abuses inside the EU.
Naprawdę robi mi się niedobrze, gdy słyszę, jak prezydencje bez końca głoszą wartości europejskie, lecz utrzymują, że nie mogą odpowiadać za naruszanie praw człowieka w UE.
EnglishIf we want to breathe life into the economy, we must also pursue a policy that stimulates the economy and not endlessly sit thinking about how we can interfere with industry or the economy.
Jeśli chcemy tchnąć życie w gospodarkę, musimy stosować politykę, która ją pobudza, a nie siedzieć i zastanawiać się bez końca, jak można ingerować w przemysł czy gospodarkę.