"endemic" Polnisch Übersetzung

EN

"endemic" auf Polnisch

EN endemic
volume_up
{Adjektiv}

1. Medizin

endemic
volume_up
endemiczny {Adj. m.}
Of course it will fail: not for want of money being thrown at the problem, but because the problem is endemic.
To się oczywiście nie uda: nie ze względu na chęć wyrzucania pieniędzy na rozwiązanie tego problemu, ale dlatego, że jest to problem endemiczny.

Synonyme (Englisch) für "endemic":

endemic

Beispielsätze für "endemic" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe must encourage Russia to seek a sustainable solution to this endemic problem in the region.
Musimy zachęcać Rosję do szukania trwałego rozwiązania tego powszechnego problemu w tym regionie.
EnglishObesity is becoming endemic, and our largely sedentary lifestyle is in no small part to blame for this.
Otyłość staje się schorzeniem endemicznym, a nasz siedzący tryb życia ma w tym niemały udział.
EnglishOr the really rare ones, the endemic endangered ones.
Wiemy na pewno, że wędruje wszędzie, ale ten gatunek rzadko się bada.
EnglishYet this problem is endemic in extremely poor countries.
Problem ten jest jednak powszechny w bardzo biednych krajach.
EnglishNevertheless, we are also aware that human rights violations remain, unfortunately, endemic throughout the globe.
Niemniej jednak jesteśmy także świadomi, że łamanie praw człowieka nadal niestety szerzy się na całej planecie.
EnglishI would particularly like to highlight three areas: weak groups, endemic disease and the link between climate and health.
Pragnę zwrócić szczególną uwagę na trzy obszary: grupy szczególnie narażone, choroby endemiczne i związek pomiędzy klimatem a zdrowiem.
English. - (HU) Allergy is the endemic disease of our time. It has marched steadily across Europe since the Second World War.
na piśmie. - (HU) Alergia jest powszechną chorobą naszych czasów, która od drugiej wojny światowej stopniowo rozprzestrzenia się w całej Europie.
EnglishEthnic, religious, particularly Christian versus Muslim, tribal, cultural and economic tensions appear to be endemic in Nigeria.
Napięcia na tle etnicznym, religijnym - szczególnie między chrześcijanami a muzułmanami - plemiennym, kulturowym i gospodarczym wydają się w Nigerii powszechne.
EnglishA recent study by two Belgian universities demonstrates the high risk of the bluetongue disease becoming endemic in northern Europe.
Wyniki ostatniego badania, przeprowadzonego przez dwa belgijskie uniwersytety, wskazują na wysokie ryzyko, że pryszczyca stanie się endemiczna w Europie Północnej.
EnglishI hope that these will be properly adhered to because, in that way, we will be able together to recover this endemic stock.
Mam nadzieję, iż przedmiotowe środki będą zastosowane właściwie, ponieważ w ten sposób będziemy mogli wspólnie przyczynić się do odtworzenia zasobów tego gatunku endemicznego.
EnglishDogs in areas endemic for heartworm, or those which have travelled to endemic areas, may be infected with adult heartworms.
Psy bytujące na terenach endemicznych dla robaczycy serca (Dirofilarioza), lub te, które podróżowały do takich miejsc, mogą być zaatakowane przez dorosłe postaci tych pasożytów.
EnglishHowever, I would really like to expose another issue, an issue that is endemic in that state and that carries on regardless of changes of government.
Jednakże, w rzeczywistości chciałbym przedstawić inną kwestię, kwestię endemiczną dla tego państwa i która się nie zmienia, niezależnie od zmian rządów.
EnglishCats in areas endemic for heartworm, or those which have travelled to endemic areas, may be infected with adult heartworms.
Koty bytujące na terenach endemicznych dla robaczycy serca (Dirofilarioza), lub te, które podróżowały do takich miejsc, mogą być zaatakowane przez dorosłe postaci tych pasożytów.
EnglishCroatia is a country which is characterised by endemic bribery, corruption, crony capitalism and unexplained wealth amongst the political classes.
Chorwacja jest krajem, w którym nadal powszechne są przekupstwo, korupcja, "kapitalizm kolesiów” i niemożliwe do wyjaśnienia bogacenie się klas politycznych.
English., exposure to endemic mycoses) should be considered.
Podczas oceny pacjenta w kierunku zakażeń, należy wziąć pod uwagę narażenie pacjenta na zakażenia oportunistyczne (np. narażenie na grzybice endemiczne).
EnglishThroughout those eight years, democracy continued to grow weaker, human rights violations became endemic, and the freedom of the press was increasingly curtailed.
W ciągu tych ośmiu lat demokracja wciąż słabła, łamanie praw człowieka stało się chorobą endemiczną, a wolność prasy była coraz bardziej ograniczana.
EnglishThe main aim is to eradicate endemic poverty everywhere, enabling countries in difficulty to draw the greatest benefits from international trade.
Głównym celem jest wyeliminowanie powszechnego ubóstwa, dzięki umożliwieniu krajom będącym w trudnym położeniu czerpania największych korzyści z handlu międzynarodowego.
EnglishAnts are not known to occur in Redwood trees, curiously enough, and we wondered whether this ant, this species of ant, was only endemic to that one tree, or possibly to that grove.
Mrówki rzadko występują w lasach sekwoi. ~~~ Byliśmy ciekawi czy ten gatunek mrówki, występuje tylko na tym drzewie czy też w tym gaju.
EnglishIt is time for the African Union to accept its responsibilities with regard to Madagascar, where political tension and chaos have been endemic for some time.
Czas, aby Unia Afrykańska zaakceptowała swoje obowiązki, jeśli chodzi o sytuację na Madagaskarze, gdzie powszechnie występują od jakiegoś czasu polityczne napięcia i chaos.
EnglishIn areas endemic for heartworm, monthly treatment may significantly reduce the risk of re-infection caused by the respective roundworms and hookworms.
Na terenach endemicznych dla robaczycy serca, comiesięczne stosowanie preparatu może znacząco ograniczyć ryzyko ponownej infestacji spowodowanej zarówno przez obleńce, jak i tęgoryjce.