"empty words" Polnisch Übersetzung

EN

"empty words" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "empty words" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "empty words" auf Polnisch

empty Substantiv
empty Adjektiv
to empty Verb
words Substantiv
Polish
to word Verb
word Substantiv

Beispielsätze für "empty words" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAll those empty words, but he has not said how we are supposed to do this.
To są tylko puste słowa, nie powiedział bowiem, w jaki sposób mamy to zrobić.
EnglishIn the case of Turkey's membership aspirations, these are clearly nothing but empty words.
W przypadku ambicji członkowskich Turcji wyraźnie są to jedynie puste słowa.
EnglishEndless promises and empty words, never followed up with action.
Niekończące się obietnice i puste słowa, które nigdy nie zamieniają się w czyny.
EnglishA social Europe cannot afford hasty reactions or empty words.
Europa socjalna nie może sobie pozwolić na pochopne reakcje ani puste słowa.
EnglishWill you live up to your treaty, or is it just empty words?
Czy będą państwo przestrzegać swojego traktatu, czy to tylko puste frazesy?
EnglishHowever, the supporters of Turkey have allowed themselves to be deceived by positive-sounding, empty words.
Sprawozdanie o postępów Turcji w 2010. jest w rzeczywistości raportem o usterkach.
EnglishAs a result, ordinary people in Belarus regard EU policy towards them as a policy of empty words!
W efekcie zwykli Białorusini postrzegają politykę UE wobec siebie jako politykę pustych słów!
EnglishHuman rights, democracy and good governance are empty words.
Prawa człowieka, demokracja i dobre rządy to frazesy bez pokrycia.
EnglishIf it were not financed, it would remain empty words.
Gdyby realizacja tej strategii nie była wspierana finansowo, strategia ta pozostałaby pustosłowiem.
EnglishSolidarity and economic and social cohesion are nothing more than empty words: dead letters in the Treaties.
Solidarność oraz spójność gospodarcza i społeczna to zaledwie puste słowa: martwa litera traktatów.
EnglishInstead of empty words, we need, therefore, to break with the policies that created the current situation.
Zamiast pustosłowia potrzebujemy zatem zerwania z politykami, które doprowadziły do obecnej sytuacji.
EnglishThese are empty words these days, especially for the estimated 15 million Christians living in Pakistan.
Dzisiaj te słowa straciły znaczenie, zwłaszcza dla około 15 milionów chrześcijan mieszkających w Pakistanie.
EnglishWhat are needed therefore are appropriate legal regulations, but regulations that do not just remain empty words.
Potrzebne są więc odpowiednie aktywne regulacje prawne, ale takie, które nie będą martwym przepisem.
EnglishThese are not merely empty words with no real meaning.
Nie są to nic nie znaczące słowa bez pokrycia.
EnglishFor the Arab world, democracy and human rights have obviously never been much more than empty words.
Dla świata arabskiego demokracja i prawa człowieka w oczywisty sposób były zawsze niczym więcej, niż tylko pustymi słowami.
EnglishLet us hope that these will not be empty words!
Miejmy nadzieję, że nie będą to tylko puste słowa!
EnglishThen it will be clear that we stand for social justice and that the PPE-DE can only produce empty words.
Wtedy stanie się jasne, że my opowiadamy się za sprawiedliwością społeczną, a PPE-DE potrafi jedynie tworzyć pustosłowie.
EnglishThat is when it becomes really important; otherwise, our promises in Nagoya will be nothing but empty words.
Wówczas właśnie stanie się to naprawdę istotne; w przeciwnym razie nasze obietnice z Nagoi będą jedynie pustymi frazesami.
EnglishLet no man deceive you with empty words: for because of these things cometh the wrath of God upon the sons of disobedience.
Niechaj was nikt nie zwodzi próżnemi mowami; albowiem dla tych rzeczy przychodzi gniew Boży na synów upornych;
EnglishIt is all empty words and no action.
To wszystko puste słowa, żadnych działań.

Lerne weitere Wörter

English
  • empty words

Bab.la bietet außerdem das Portugiesisch-Deutsch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.