"emergent" Polnisch Übersetzung

EN

"emergent" auf Polnisch

EN emergent
volume_up
{Adjektiv}

1. Allgemein

emergent (auch: another, emerging, new, novel)
volume_up
nowy {Adj. m.}
All of those photos become linked together, and they make something emergent that's greater than the sum of the parts.
Wszystkie te fotografie są połączone razem i tworzą coś nowo powstałego, co jest czymś więcej niż suma części.
Treatment-emergent events during concomitant and monotherapy treatment phases in patients with newly-diagnosed glioblastoma multiforme
Zdarzenia niepożądane występujące w czasie leczenia skojarzonego i monoterapii u pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym
I am also thinking of indoor air quality, a subject mentioned by many of you, which is something that should not be regarded as an emergent issue since it has always existed.
Myślę także o jakości powietrza w budynkach - temacie poruszonym przez wielu z państwa, którego nie można traktować jako nowy, gdyż istniał on od zawsze.
emergent (auch: emerging, nascent)
emergent (auch: emerging, newly created)
emergent (auch: emerging)
emergent (auch: emerging)

2. Philosophie

emergent
volume_up
emergentny {Adj. m.}

Synonyme (Englisch) für "emergent":

emergent
English

Beispielsätze für "emergent" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe should not be penalising emergent, competitive structures in agriculture.
Nie powinniśmy karać wschodzących, konkurencyjnych struktur w rolnictwie.
EnglishAnd so, when you start to look at emergent systems, you can look at a neuron under a microscope.
Jeśli spojrzymy na pojawiające się systemy, możemy spojrzeć na neuron pod mikroskopem.
EnglishRecommendations in case of treatment-emergent ALT/ AST elevations:
Zalecenia w przypadku pojawiającej się podczas leczenia zwiększonej aktywności AlAT/ AspAT:
EnglishIt is, as Steven Johnson has talked about, an emergent phenomenon.
Jak to Steven Johnson określił, jest wyłaniającym się fenomenem.
EnglishPatients should be advised to immediately report any emergent skin condition to their physician.
Pacjent powinien być poinformowany o konieczności zgłaszania lekarzowi wystąpienia każdego nagłego objawu skórnego.
EnglishI think I can make a guess now -- education is self-organizing system, where learning is an emergent phenomenon.
Stawiam hipotezę, że edukacja jest samoorganizującym się systemem, gdzie nauczanie jest zjawiskiem emergentnym.
EnglishThey are what we call emergent properties.
Są czymś co nazywamy wyłaniającymi się właściwościami.
EnglishAll of those photos become linked together, and they make something emergent that's greater than the sum of the parts.
Wszystkie te fotografie są połączone razem i tworzą coś nowo powstałego, co jest czymś więcej niż suma części.
EnglishIt's an emergent property of the blogosphere right now.
EnglishTreatment emergent adverse events occurred more frequently during the first 6 months after Rapamune conversion.
Zdarzenia niepożądane wynikające z leczenia występowały częściej w trakcie pierwszych 6 miesięcy po zmianie na Rapamune.
English~~~ Now, that's what we call emergent behavior.
EnglishTreatment-emergent adverse reactions
Działania niepożądane związane z terapią.
EnglishIn urban parts of the continent, an emergent middle class is having fewer children at rates comparable with Europeans.
W zurbanizowanych częściach kontynentu kształtująca się klasa średnia ma mniejszą liczbę dzieci, porównywalną z Europejczykami.
EnglishTreatment emergent haematological toxicities included thrombocytopenia (27 %), neutropenia (15 %) and anaemia (13 %).
Związane z leczeniem objawów toksyczności hematologicznej obemowały trombocytopenię (27 %), neutropenię (15 %) i niedokrwistość (13 %).
EnglishOverall, 7 % of the MRCC population had either clinical or laboratory evidence of treatment-emergent hypothyroidism.
Ogółem u 7 % populacji objętej tymi badaniami stwierdzono kliniczne lub laboratoryjne objawy niedoczynności tarczycy, które wystąpiły w trakcie leczenia.
EnglishTreatment-emergent events during concomitant and monotherapy treatment phases in patients with newly-diagnosed glioblastoma multiforme
Zdarzenia niepożądane występujące w czasie leczenia skojarzonego i monoterapii u pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym
EnglishLate emergent symptoms and signs of anaphylactoid reactions have been observed as long as 24 hours after an initial reaction.
Późne wystąpienie objawów podmiotowych i przedmiotowych reakcji rzekomoanafilaktycznych obserwowano do 24 godzin po wystąpieniu reakcji początkowej.
EnglishWell, the bad news is that these robust -- and robust is a key word -- emergent systems are very hard to understand in detail.
Zła wiadomość jest taka, że te rozrosłe -- i "rozrosłe" to kluczowe słowo -- pojawiające się systemy są bardzo trudne do zrozumienia w szczegółach.
EnglishWages must be adjusted downwards to make goods competitive with those of the emergent economies.
To może oznaczać tylko jedno: wynagrodzenia będą korygowane w dół, by towary mogły być konkurencyjne w stosunku do tych oferowanych przez gospodarki wschodzące.
EnglishAll treatment-emergent adverse reactions considered possibly or probably related to Atripla reported in study AI266073 (over 48 weeks)
Wszystkie działania niepożądane, uznane za przypuszczalnie lub prawdopodobnie związane z produktem Atripla zgłoszone w badaniu AI266073 (ponad 48 tygodni)