"eligibility" Polnisch Übersetzung

EN

"eligibility" auf Polnisch

EN

eligibility {Substantiv}

volume_up
We have started accession negotiations, thereby recognising its eligibility to join the EU in principle.
Rozpoczęliśmy negocjacje akcesyjne, tym samym uznając z zasady prawo tego kraju do dołączenia do UE.
In any case, the question of the eligibility rights in Uganda also deserves our attention, and this reminds us that once again, we are forced to adopt a new text condemning homophobia.
W każdym razie, kwestia praw w Ugandzie także zasługuje na uwagę, a to przypomina nam, że raz jeszcze zmuszeni jesteśmy przyjąć nowy tekst potępiający homofobię.

Beispielsätze für "eligibility" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMy personal view is that this eligibility must be applied to all Member States.
Moim zdaniem tę kwalifikowalność należy stosować wobec wszystkich państw członkowskich.
EnglishThe application fulfils the eligibility criteria set up by the EGF Regulation.
Wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG.
EnglishEligibility of Central Asian countries under Council Decision 2006/1016/EC (
Kwalifikowalność krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE (
EnglishLegal framework for temporary measures relating to the eligibility of certain assets
Akty prawne w sprawie tymczasowych środków dotyczących kwalifikowania niektórych aktywów
EnglishCollateral eligibility of bonds issued or guaranteed by the Greek government
Kwalifikacja obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Grecji
EnglishThe second question pointed to the problem of defining eligibility in the current regulation.
Drugie pytanie dotyczyło problem określenia uprawnień w aktualnym rozporządzeniu.
EnglishEligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (
EFRR: kwalifikowanie interwencji w zakresie mieszkalnictwa dla społeczności zepchniętych na margines (
EnglishNational central banks will apply certain eligibility criteria in their evaluation of credit claims.
Do oceny należności kredytowych krajowe banki centralne będą stosować określone kryteria.
EnglishEligibility of housing interventions in favour of marginalised communities (debate)
EFRR: Kwalifikowanie interwencji w zakresie mieszkalnictwa dla społeczności zepchniętych na margines (debata)
Englisheligibility checking and evaluation by international experts
Weryfikacja kwalifikacji i ocena przez ekspertów międzynarodowych
EnglishUntil now, in fact, there have been no exceptions to the principle of non-eligibility of such costs.
Dotychczas de facto nie było wyjątków od zasady braku kwalifikowalności tego rodzaju kosztów.
EnglishMaintain the eligibility of regional disasters for aid under the Solidarity Fund;
Utrzymanie kwalifikowalności regionalnych klęsk żywiołowych do otrzymania pomocy w ramach Funduszu Solidarności;
EnglishAs from 1 January 2007 the following eligibility criteria will apply:
obowiązywać będą następujące kryteria kwalifikowalności:
EnglishConditions of eligibility and procedure for accession to the Union
Kryteria kwalifikacji i procedura przystąpienia do Unii
EnglishAccording to the Commission's assessment, this application fulfils all the legally established eligibility criteria.
Zgodnie z oceną Komisji wniosek spełnia wszystkie prawne kryteria kwalifikowalności.
EnglishThe Committee on Employment and Social Affairs assessed the respective eligibility conditions favourably.
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oceniła, że kryteria kwalifikowalności zostały spełnione.
EnglishGDP must remain the main criterion for determining eligibility for assistance under the regional policy.
PKB musi pozostać głównym kryterium kwalifikującym do otrzymania pomocy w ramach polityki regionalnej.
EnglishThey include eligibility of expenses, pre-financing settlement and the payment of incorrect amounts.
Należą do nich: kwalifikowalność wydatków, rozliczenie prefinansowania oraz wypłacanie niepoprawnych kwot.
EnglishAccording to the Commission's assessment, this application meets all of the legally defined eligibility criteria.
Według oceny Komisji ten wniosek spełnia wszystkie prawnie zdefiniowane kryteria kwalifikowalności.
EnglishSo overall eligibility for these measures has been increased.
Tym samym rozszerzyliśmy ogólne kryteria kwalifikowalności w zakresie korzystanie ze środków, o których tutaj mowa.