"either" Polnisch Übersetzung

EN

"either" auf Polnisch

EN either
volume_up
{Adverb}

either (auch: also, likewise, too)
volume_up
też {Adv.}
There are no compromises either on enlargement or on human rights.
Nie idziemy na żadne kompromisy ani w sprawie rozszerzenia, ani też praw człowieka.
The problem of illegal migration to Europe must not be disregarded either.
Nie można też lekceważyć problemu nielegalnej migracji do Europy.
The multilingualism of this House is not respected either.
Nie respektuje się też wielojęzyczności naszego Parlamentu.
either
And I don't know who she is either, but this is the [16th] century equivalent of a supermodel.
Ja też nie wiem, kim ona jest, ale to jest XV-wieczny odpowiednik supermodelki.
The demographic situation is not in our favour either.
Sytuacja demograficzna też nie jest korzystna.
(Laughter) But I don't think that'll satisfy the sixth-graders either.
(Śmiech) Ale to też nie zadowoli szóstoklasistów.
either (auch: besides, thereto, therewith)
We should not do that either for this type of own-initiative report.
My też nie powinniśmy tego robić w odniesieniu do tego rodzaju sprawozdań z własnej inicjatywy.
It comes down to this - either pigs will start to fly or we must collectively put an end to discrimination against 335 000 people living in Latvia.
Do tego się to sprowadza - albo świnie zaczną latać, albo musimy wspólnie zakończyć dyskryminację 335 tysięcy osób mieszkających na Łotwie.
There is no doubt that there is a rapidly increasing need for a new energy strategy for Europe, and European enterprises are in no doubt about that either.
Nie ma wątpliwości co do tego, że coraz bardziej potrzebujemy nowej strategii energetycznej dla Europy i nie mają co do tego wątpliwości europejskie przedsiębiorstwa.
showed a statistically significant advantage over placebo in terms of preventing either recurrence into mania or recurrence into depression.
Wykazano ponadto statystycznie istotną przewagę olanzapiny nad placebo w zapobieganiu nawrotom manii lub depresji.
The passenger must also be kept informed of any change of operating carrier, either at check-in or, at the latest, when boarding.
Pasażerowie muszą być ponadto informowani o każdej zmianie przewoźnika wykonującego przewóz – podczas odprawy lub najpóźniej przy wejściu na pokład.
In addition, premiums are likely to increase in those countries where either no or limited reimbursement of legal costs has been the practice so far.
Ponadto składki mogą wzrosnąć w krajach, w których dotychczas nie istniał zwrot kosztów ochrony prawnej bądź istniał jedynie w ograniczonym zakresie.
either

Beispielsätze für "either" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishGlimepiride may either potentiate or weaken the effects of coumarin derivatives.
Glimepiryd może zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie pochodnych kumaryny.
EnglishThere is still no consensus on either the objective or the use of the revenue.
Nadal nie ma natomiast zgody co do ich celu lub sposobu wykorzystania dochodów.
EnglishHowever, we do not want to fund these measures in developing countries either.
Nie chcemy jednak również finansować tych działań w krajach rozwijających się.
EnglishBlister packs containing either 7, 10, 14 or 20 tablets per blister strip (Alu/ PP).
Opakowania blistrowe zawierające 7, 10, 14 lub 20 tabletek w blistrze (Al/ PP).
EnglishAsking for the status quo ante is not a solution either - one should move further.
Pytanie o status quo ante również nie stanowi rozwiązania - należy iść dalej.
EnglishThe Treaty of Paris after the Second World War did not solve the problems either.
Również traktat paryski, kończący drugą wojnę światową, nie rozwiązał tego problemu.
EnglishCardboard boxes with either 1 or 10 PET vials of 20, 50, 100, 200 or 500 ml.
Pudełka kartonowe zawierające 1 lub 10 butelek PET z 20, 50, 100, 200 lub 500 ml.
EnglishIt is recommended that Rapamune be taken consistently either with or without food.
Zaleca się konsekwentne przyjmowanie preparatu Rapamune - z lub bez pokarmu.
EnglishEither way, from the point of view of this Parliament, there will be a 2008 budget.
Tak czy inaczej, z punktu widzenia tego Parlamentu, będziemy mieć budżet na 2008 r.
EnglishIt is well known that history either repeats itself as a farce or as a tragedy.
Powszechnie wiadomo, że historia powtarza się jako farsa lub jako tragedia.
EnglishIn either case, the Court investigates the allegations and gives its judgment.
W obu przypadkach Trybunał rozpatruje domniemane uchybienie i wydaje wyrok.
EnglishAnd there's no evidence linking him to the drugs, the cash or either body.
I nie ma żadnych dowodów, które łączyłyby go z narkotykami, z kasą lub ciałami.
EnglishI do not believe either that there should be a single definition of social housing.
Ja również nie uważam, aby konieczna była jedna definicja mieszkalnictwa socjalnego.
EnglishYou can add location extensions at either the ad level or the campaign level.
Rozszerzenia lokalizacji można dodawać na poziomie reklamy lub na poziomie kampanii.
EnglishIf either particulate matter or discolouration are identified, discard the solution.
W przypadku obecności cząstek stałych lub przebarwień roztwór należy usunąć.
EnglishThis is not a conflict between equals in terms of either capacity or motives.
Nie jest to konflikt pomiędzy stronami równymi pod względem możliwości czy motywacji.
EnglishWe should not do away with the possibility of transfers between accounts, either.
Nie powinniśmy także wykluczać możliwości przesunięć pomiędzy rachunkami.
EnglishAnd no side of the political spectrum has a monopoly on either of those qualities.
I żadna część spektrum politycznego nie ma monopolu na którąś z tych cech.
EnglishIt is no argument, either, to talk about costs, about financial resources.
Nie jest argumentem także fakt powoływania się na koszty, na środki finansowe.
EnglishExisting data are incomplete, either misjudging phenomena or ignoring reality.
Istniejące dane są niekompletne, błędnie oceniają zjawisko lub ignorują rzeczywistość.