"effusion" Polnisch Übersetzung

EN

"effusion" auf Polnisch

EN effusion
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

effusion (auch: onset, outburst)
effusion
effusion

2. Medizin

effusion (auch: ecchymosis, exudate, hydrops)
Some patients have experienced fluid in the lung lining (pleural effusion). al
U niektórych pacjentów wystąpił wysięk płynu do opłucnej (wysięk opłucnowy). o Pr
Cardiac failure, pericardial effusion Vascular disorders Common:
Niewydolność serca, wysięk osierdziowy Zaburzenia naczyniowe Często:
Cough Dysphonia Nasal dryness Dyspnoea exertional Nasal congestion Pleural effusion
Duszność wysiłkowa Niedrożność nosa Wysięk opłucnowy
effusion
effusion (auch: haemorrhage, hemorrhage)
Hyperventilation Respiratory failure Alveolar haemorrhages Asthma Atelectasis Pleural effusion
Hiperwentylacja Niewydolność oddechowa Krwotoki pęcherzykowe Astma Niedodma Wysięk opłucnowy
effusion (auch: extravasation)

Synonyme (Englisch) für "effusion":

effusion

Beispielsätze für "effusion" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

English1, 32), for chronic otitis media with effusion, 50 % (95 % CI:
1, 32), w przypadku przewlekłego zapalenia ucha środkowego z wysiękiem 50 % (95 % CI:
Englishleft or right sided heart failure as a result of pulmonary embolism, pericardial effusion, high
prawokomorowa niewydolność serca w wyniku zatorowości płucnej, wysięku w
Englishuncommon (> 1/ 1,000, < 1/ 100): cardiac arrest, mitral insufficiency, pericardial effusion, venous
niezbyt często (> 1/ 1 000, < 1/ 100): zatrzymanie serca, niewydolność zastawki dwudzielnej,
EnglishSevere pleural effusion may require thoracocentesis and oxygen therapy.
W przypadku znacznego stopnia wysięku w opłucnej konieczny może być drenaż jamy opłucnej i podanie tlenu.
EnglishIntrapleural therapy of malignant pleural effusion.
wysięków opłucnej o charakterze złośliwym – do stosowania doopłucnowo.
EnglishIntrapleural therapy of malignant pleural effusion.
wysięki opłucnej o charakterze złośliwym - do stosowania doopłucnowo.
EnglishThe effect of third space fluid, such as pleural effusion or ascites, on pemetrexed is unknown.
Wpływ płynu trzeciej przestrzeni, np. wysięku do opłucnej lub wodobrzusza, na pemetreksed nie został zbadany.
EnglishDeep vein thrombosis Pneumonitis Pleural effusion Epistaxis
oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia
EnglishPleural effusion Pulmonary embolism and respiratory failure
Englishpericardial effusion echocardiogram abnormal
Zaburzenia krwi i układu chłonnego Często:
EnglishPatients older than 75 years may be at a higher risk of respiratory related adverse events such as pleural effusion and dyspnoea.
Pacjenci w wieku powyżej 75 lat mogą być obciążeni większym ryzykiem działań niepożądanych związanych z układem oddechowym, np. wysięku opłucnowego lub duszności.
EnglishIn patients with clinically significant third space fluid, consideration should be given to draining the effusion prior to pemetrexed administration.
U pacjentów z klinicznie istotnym nagromadzeniem płynu w trzeciej przestrzeni można przed podaniem pemetreksedu doprowadzić do zmniejszenia wysięku.
EnglishArthropathy events, which ranged from mild pain in one or more joints to severe arthritis with effusion and significant disability, have also been reported in patients treated with deferiprone.
U niektórych pacjentów może być korzystne zmniejszenie dawki deferypronu, a następnie ponowne zwiększenie jej do dawki uprzednio podawanej.
EnglishIn the overall clinical program, including uncontrolled extension studies, there were two reports of pleural effusion in which a treatment-related effect could not be excluded. lo Hypoglycaemia o
W całym programie badań klinicznych, włącznie z rozszerzonymi badaniami niekontrolowanymi, zgłoszono dwa przypadki wysięku opłucnowego, w których nie można kt
EnglishIn all clinical studies, severe fluid retention was reported in 9 % of patients, including severe pleural and pericardial effusion reported in 6 % and 1 % of patients, respectively.
We wszystkich badaniach klinicznych obserwowano retencję płynów w stopniu ciężkim u 9 % pacjentów, włącznie z nasilonym wysiękiem w opłucnej u 6 % oraz do osierdzia u 1 % pacjentów.