"efflux" Polnisch Übersetzung

EN

"efflux" auf Polnisch

EN efflux
volume_up
{Maskulin}

1. Förmlich

efflux (auch: issue, outflow)
Inhibitors of P-gp may decrease the efflux of sirolimus from intestinal cells and increase sirolimus levels.
Inhibitory P- gp mogą zmniejszać wypływ syrolimusa z komórek jelit i zwiększać jego stężenie we krwi.

2. Im übertragenen Sinne

efflux (auch: passing, time)

Synonyme (Englisch) für "efflux":

efflux

Beispielsätze für "efflux" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMaraviroc is a substrate for the efflux transporter P-glycoprotein.
Marawirok jest substratem transportera pompy lekowej, P- glikoproteiny.
EnglishDecreased susceptibility in Acinetobacter baumannii has been attributed to the overexpression of the AdeABC efflux pump.
Zmniejszenie wrażliwości Acinetobacter baumannii przypisuje się nadekspersji pompy AdeABC.
EnglishSirolimus is also a substrate for the multidrug efflux pump, P-glycoprotein (P-gp) located in the small intestine.
Syrolimus jest także substratem dla pompy wielolekowej, glikoproteiny P (P- gp) występującej w jelicie cienkim.
EnglishThe late phase is due, in part, to a relatively slow efflux of docetaxel from the peripheral compartment.
Długi okres trwania fazy późnej wynika częściowo ze względnie powolnego uwalniania docetakselu z kompartmentu obwodowego.
EnglishThis non-target specific efflux mechanism has also been demonstrated to reduce the in vitro activity of streptogramin A.
Ten nieswoisty mechanizm usuwania antybiotyku zmniejszał również in vitro aktywność streptogramin grupy A.
EnglishResistance may also be mediated by bacterial impermeability or by bacterial drug efflux pumps.
Oporność może być zależna również od nieprzepuszczalności błony komórkowej lub od pomp usuwających lek z wnętrza komórki bakteryjnej.
EnglishMoxifloxacin is a poor substrate for active efflux mechanisms in Gram-positive organisms.
Moksyfloksacyna w nieznacznym jedynie stopniu podlega mechanizmom prowadzącym do czynnego usuwania antybiotyku w Gram- dodatnich patogenach.
EnglishRitonavir may increase digoxin levels due to modification of P-glycoprotein mediated digoxin efflux.
Rytonawir może powodować zwiększenie stężeń digoksyny w wyniku modyfikacji procesu wypływu digoksyny zależnego od glikoproteiny- P.
EnglishDecreased susceptibility in both groups has been attributed to the overexpression of the non-specific AcrAB multi-drug efflux pump.
Obniżenie wrażliwości w obu grupach przypisuje się nadekspresji nieswoistej pompy AcrAB aktywnej wobec wielu leków.
EnglishThe calcium-lowering effect of calcitonin is caused both by a decrease in the efflux of calcium from rod
cierpiących na chorobę Pageta i osteoporozę, obserwuje się ograniczenie resorpcji kości mierzonej poziomem hydroksyproliny i deoksypirydynoliny w moczu. be
EnglishOne involves mutations in ribosomal protein L3, the other is a non- specific efflux mechanism (ABC transporter vgaAv).
Jeden obejmuje mutację białka rybososmalnego L3, drugi jest nieswoistym mechanizmem aktywnego usuwania antybiotyku z komórki (efflux) (białko transportowe ABC – vgaAv).
EnglishThe presence of the bulky bicycloamine substituent at the C-7 position prevents active efflux, associated with the norA or pmrA genes seen in certain Gram-positive bacteria.
Proces ten u niektórych Gram- dodatnich bakterii związany jest z aktywnością produktów ekspresji genów norA i pmrA.
EnglishPosaconazole is metabolised via UDP glucuronidation (phase 2 enzymes) and is a substrate for p- glycoprotein (P-gp) efflux in vitro.
Pozakonazol jest metabolizowany poprzez UDP glukuronizację (reakcja enzymatyczna II fazy) i jest usuwany przez p- glikoproteinę (P- gp) w warunkach in vitro.
EnglishIn vitro, ambrisentan has no inhibitory effect on the P-glycoprotein (Pgp)-mediated efflux of digoxin and is a weak substrate for Pgp-mediated efflux.
W warunkach in vitro ambrisentan nie wykazuje hamującego działania na transport digoksyny zależny od glikoproteiny- P (Pgp) i jest słabym substratem dla reakcji zachodzących z udziałem Pgp.
EnglishThe mechanisms involve the alteration of the ribosomal target site, the utilization of active efflux mechanism and the production of inactivating enzymes.
Mechanizmy te obejmują modyfikację miejsca docelowego działania anybiotyku w podjednostce rybosomalnej, mechanizm aktywnego usuwania antybiotyków z komórki oraz wytwarzanie enzymów inaktywujących.
EnglishMDR1/ Mdr1a/ 1b (P-gp) was found to be the major efflux system involved in intestinal absorption and biliary excretion of aliskiren in preclinical studies.
W badaniach przedklinicznych, MDR1/ Mdr1a/ 1b (P- gp) uznano za główny mechanizm aktywnego transportu (ang. efflux system) biorący udział we wchłanianiu w jelitach i wydalaniu aliskirenu z żółcią.
EnglishOther resistance mechanisms such as permeation barriers (common in Pseudomonas aeruginosa) and efflux mechanisms may also effect susceptibility to moxifloxacin.
Inne mechanizmy, takie jak zaburzenia barier przepuszczalności (bardzo częste, np. u Pseudomonas aeruginosa) oraz aktywne usuwanie z komórki, mogą wpływać na wrażliwość bakterii na moksyfloksacynę.
EnglishRitonavir acts by inhibiting hepatic cytochrome P450 CYP3A, the intestinal P-glycoprotein (Pgp) efflux pump and possibly intestinal cytochrome P450 CYP3A as well.
Rytonawir działa poprzez hamowanie: wątrobowego cytochromu P450 CYP3A, wypływu z komórki zależnego od jelitowej glikoproteiny P (Pgp) oraz prawdopodobnie również jelitowego cytochromu P450 CYP3A.