EN to disclose
volume_up
[disclosed|disclosed] {Verb}

to disclose (auch: to divulge, to reveal, to divulgate)
I should like to disclose a secret to our Socialist friends here today: in order for there to be employees, there needs to be employers - there are no employees without employers.
Chciałbym wyjawić tu dziś pewien sekret naszym przyjaciołom socjalistom: aby istnieli pracownicy, muszą istnieć pracodawcy - nie ma pracowników bez pracodawców.
to disclose (auch: to divulge, to reveal, to show, to unveil)
For this, the first agency must disclose certain information regarding the valuated instrument.
W tym celu pierwsza agencja musi ujawnić pewne informacje dotyczące ocenianego instrumentu.
Will we expect them all of them to be registered in future, and to disclose their financial interests?
Czy mamy oczekiwać, że zostaną oni zarejestrowani w przyszłości, i ujawnić ich interesy finansowe?
The rating agencies - Mr Rasmussen and Mr Lehne have already pointed this out - must close the gaps in information and disclose conflicts of interest.
Agencje ratingowe - jak już wspominali posłowie Rasmussen i Lehne - muszą wypełnić luki informacyjne i ujawnić konflikt interesów.
to disclose (auch: to feature, to picture, to present, to show)
volume_up
ukazać {perf.Vb.}
Then said Jonathan, Behold, we will pass over unto the men, and we will disclose ourselves unto them.
Tedy rzekł Jonatan: oto my idziemy do tych mężów, a ukażemy się im.
And both of them disclosed themselves unto the garrison of the Philistines: and the Philistines said, Behold, the Hebrews come forth out of the holes where they had hid themselves.
Ukazali się tedy obaj straży Filistyńskiej.
Can such sources be publicly disclosed and how credible will such a list be to an independent judge?
Czy takie źródła można publicznie ujawniać i na ile wiarygodna będzie taka lista dla niezawisłego sędziego?
For the sake of transparency, they should disclose certain information, but having said that we need to keep a sharp eye on costs and confidentiality.
W celu zapewnienia przejrzystości, lotniska powinny ujawniać określone informacje, ale z drugiej strony musimy ściśle monitorować koszty i poufność.
It takes longer to provide the information than the other Member States, and it is the only country which does not disclose names.
Na przedstawienie informacji Niemcy potrzebują znacznie więcej czasu, niż inne państwa członkowskie, przy czym jako jedyne państwo nie ujawniają nazwisk.
to disclose (auch: to dish up, to enter, to hand, to input)
volume_up
podać {perf.Vb.}
to disclose

Beispielsätze für "to disclose" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishDebate thy cause with thy neighbor [himself], And disclose not the secret of another;
Prowadź do końca sprawę swoję z przyjacielem twoim, a tajemnicy drugiego nie objawiaj;
EnglishWhy are you not using this to disclose how EU money is being spent?
Dlaczego nie wykorzystacie tego w celu ujawnienia sposobu wydawania pieniędzy UE?
EnglishUp till now the institutions have had the right to refuse to disclose information.
Jak dotąd instytucje miały prawo odmówić ujawnienia informacji.
EnglishWe consider the freedom to disclose information to be an important principle.
Uważamy, że swoboda ujawniania informacji jest ważną zasadą.
EnglishThen said Jonathan, Behold, we will pass over unto the men, and we will disclose ourselves unto them.
Tedy rzekł Jonatan: oto my idziemy do tych mężów, a ukażemy się im.
EnglishThe Commission has now consented to disclose this information.
Komisja wyraziła zgodę na ujawnienie tych informacji.
EnglishReproduction toxicology studies in the rat, rabbit and monkey did not disclose any teratogenic properties.
W badaniach toksyczności reprodukcyjnej u szczurów, królików i małp nie stwierdzono żadnych właściwości teratogennych.
EnglishSpecific ophthalmoscopic examinations in clinical studies with memantine did not disclose any ocular changes.
Specjalne badania okulistyczne, prowadzone w ramach badań klinicznych memantyny, nie ujawniły jakichkolwiek zmian w obrębie narządu wzroku.
EnglishWe have received petitions on this matter from European companies but we do not disclose their names, in order to protect them.
Otrzymaliśmy od przedsiębiorstw europejskich petycje dotyczące tego zagadnienia, ale - aby je chronić - nie ujawniamy ich nazw.
EnglishThe Ombudsman will now have access to secret files but will not be allowed to disclose such information to third parties.
W przyszłości Rzecznik będzie miał dostęp do dokumentów niejawnych, ale nie będzie uprawniony do przekazywania takich informacji stronom trzecim.
EnglishAnd I couldn't answer because neither of these companies, good though they are and professional though they are, do not calculate or disclose their externalities.
Nie wiedziałem, bo żadna z tych firm, choć rzetelna i profesjonalna, nie kalkuluje tego ani nie ogłasza.
EnglishIt takes longer to provide the information than the other Member States, and it is the only country which does not disclose names.
Na przedstawienie informacji Niemcy potrzebują znacznie więcej czasu, niż inne państwa członkowskie, przy czym jako jedyne państwo nie ujawniają nazwisk.
EnglishYou refuse to follow the new law and disclose to us the same documents that the Member States receive in relation to these negotiations.
Odmawia pan przestrzegania nowego prawa oraz ujawnienia nam tych samych dokumentów, które otrzymują państwa członkowskie w odniesieniu do tych rokowań.
EnglishPoland shall oblige the benefiting companies to disclose all relevant data which might, under other circumstances, be considered as confidential.
Polska zobowiąże spółki objęte pomocą do ujawnienia wszystkich właściwych danych, które w innych okolicznościach mogłyby zostać uznane za poufne.
EnglishWhen I look at what information Parliament and the Commission expect registrants to disclose, I observe that, here again, we largely agree.
Gdy widzę, ujawnienia jakich informacji oczekują od akredytowanych Parlament i Komisja, to zauważam, że zasadniczo zgadzamy się także i pod tym względem.
EnglishThe way to do this is to do it on a company basis, to take leadership forward, and to do it for as many important sectors which have a cost, and to disclose these answers.
Trzeba zacząć na poziomie firm, podejść poważnie do sprawy w sektorach, które generują takie koszty, i opublikować odpowiedzi.
EnglishEight months later, the Commission granted access to 16 of 19 letters, refusing - without legal justification - to disclose three letters from Porsche.
Osiem miesięcy później Komisja ujawniła 16 z 19 pism, odmawiając - bez uzasadnienia prawnego - ujawnienia trzech listów otrzymanych od firmy Porsche.
Englishthe Czech Republic shall oblige the benefiting companies to disclose all relevant data which might, under other circumstances, be considered as confidential.
Republika Czeska zobowiąże spółki objęte pomocą do ujawnienia wszystkich właściwych danych, które w innych okolicznościach mogłyby zostać uznane za poufne.
EnglishLobbyists should therefore be required to disclose publicly whose interests they represent, what their objectives are, and above all, where they get their funding from.
Dlatego też powinno się wymagać od lobbystów publicznego ujawniania, czyje interesy reprezentują, jakie są ich cele i, nade wszystko, skąd czerpią fundusze.
EnglishRemuneration is a field in which some companies have shown strong reluctance to disclose information, despite the recommendations of the national corporate governance code.
Wynagrodzenie jest obszarem, w którym niektóre spółki wykazały silny opór wobec ujawniania informacji, pomimo zaleceń zawartych w krajowym kodeksie zarządzania spółkami.