EN to discard
volume_up
[discarded|discarded] {Verb}

1. Allgemein

Discard the infusion solution if particulate matter or discoloration is observed.
W razie stwierdzenia wymienionych zjawisk roztwór należy wyrzucić.
Remove and discard the clear plastic liner covering the adhesive.
Zdjąć i wyrzucić przezroczystą osłonkę z tworzywa sztucznego pokrywającą przylepiec.
Discard the syringe into a dedicated waste container with a lid.
Wyrzucić strzykawkę do przeznaczonego na odpady zamykanego pojemnika.

2. "litter, rubbish"

to discard (auch: to discard, to dump, to sling, to throw)
Discard the infusion solution if particulate matter or discoloration is observed.
W razie stwierdzenia wymienionych zjawisk roztwór należy wyrzucić.
Remove and discard the clear plastic liner covering the adhesive.
Zdjąć i wyrzucić przezroczystą osłonkę z tworzywa sztucznego pokrywającą przylepiec.
Discard the syringe into a dedicated waste container with a lid.
Wyrzucić strzykawkę do przeznaczonego na odpady zamykanego pojemnika.
Do not discard the big outer needle cap.
Nie należy wyrzucać dużej zewnętrznej osłonki igły.
Any unused solution should be discarded immediately after use.
Wszelkie pozostałości roztworu należy wyrzucać niezwłocznie po użyciu.
Discard used syringes into your dedicated container with a lid for the safe disposal of waste materials.
● W celu bezpiecznego usunięcia odpadów, zużyte strzykawki należy wyrzucać do przeznaczonego do tego celu zamykanego pojemnika.

3. "get rid of"

Do not discard the big outer needle cap.
Nie należy wyrzucać dużej zewnętrznej osłonki igły.
Any unused solution should be discarded immediately after use.
Wszelkie pozostałości roztworu należy wyrzucać niezwłocznie po użyciu.
Discard used syringes into your dedicated container with a lid for the safe disposal of waste materials.
● W celu bezpiecznego usunięcia odpadów, zużyte strzykawki należy wyrzucać do przeznaczonego do tego celu zamykanego pojemnika.
to discard (auch: to ditch)
volume_up
pozbywać się {refl.V.} (czegoś)
Discard your used SoloStar as required by your local authorities.
Zużytych wstrzykiwaczy należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
The used OptiSet must be discarded as required by your local authorities.
Zużytych wstrzykiwaczy OptiSet należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
The used SoloStar must be discarded as required by your local authorities.
Zużytych wstrzykiwaczy SoloStar należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.

5. "clothes"

6. "cards, clothes"

7. "clothes, possessions"

to discard (auch: to dispose of, to ditch)
volume_up
pozbyć się {refl.V.} (czegoś)
If necessary, remove the empty cartridge and discard it properly.
konieczne, wyjąć pusty wkład i pozbyć się go we właściwy sposób.
Any unused solution should be discarded (see section 3).
Należy pozbyć się pozostałości nieużytego roztworu (patrz punkt 3).
Any unused solution should be discarded.
Należy pozbyć się pozostałości niezużytego roztworu.
Discard your used SoloStar as required by your local authorities.
Zużytych wstrzykiwaczy należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
The used OptiSet must be discarded as required by your local authorities.
Zużytych wstrzykiwaczy OptiSet należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.
The used SoloStar must be discarded as required by your local authorities.
Zużytych wstrzykiwaczy SoloStar należy pozbywać się w sposób określony przez lokalne władze.

8. "idea, plan, strategy"

to discard
volume_up
zaniechać {perf.Vb.} (czegoś)

9. Gastronomie: "bones, stalks"

to discard
volume_up
usunąć {perf.Vb.}
If either particulate matter or discolouration are identified, discard the solution.
W przypadku obecności cząstek stałych lub przebarwień roztwór należy usunąć.
Therefore, please discard unused reconstituted concentrate immediately.
Nie zużyty, sporządzony koncentrat należy niezwłocznie usunąć.
Therefore, please discard unused reconstituted concentrate immediately.
Sporządzony, lecz nie zużyty koncentrat należy natychmiast usunąć.
to discard
Discard any unused product or waste material in accordance with local requirements.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
The patient should be instructed to discard the needle after each injection.
Należy przekazać pacjentowi instrukcje dotyczące usuwania igieł po każdym wstrzyknięciu.
During this time, breast milk should be expressed at regular intervals and the expressed feeds should be discarded.
W tym czasie należy w regularnych odstępach czasu odciągać i usuwać pokarm naturalny.

Beispielsätze für "to discard" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishDiscard the product before use if it contains particulate matter or is discoloured.
Roztwór należy zniszczyć, jeżeli zawiera jakiekolwiek cząstki lub zmienił zabarwienie.
EnglishRealistically speaking, we simply cannot bring about a discard ban overnight.
Mówiąc realistycznie, nie możemy po prostu z dnia na dzień wprowadzić zakazu odrzutów.
EnglishBut whatever it is, we must make sure that we do not discard it out of ignorance.
Jakakolwiek ona jednak jest, musimy zapewnić, byśmy jej nie odrzucili na skutek niewiedzy.
EnglishIn addition, discard any unused portion of product immediately after use.
Ponadto bezpośrednio po użyciu należy odrzucić niewykorzystane pozostałości produktu.
EnglishThe patient should be instructed to discard the needle after each injection.
Należy przekazać pacjentowi instrukcje dotyczące usuwania igieł po każdym wstrzyknięciu.
EnglishWe voted in favour of it because it promised a review of the discard system.
Zagłosowaliśmy za przyjęciem sprawozdania, ponieważ zakłada ono reformę systemu odrzutów.
EnglishDiscard the product if particulates are present or if it appears discoloured.
Produkt należy zniszczyć, jeśli obecne są zanieczyszczenia lub jeśli występuje zmiana koloru.
EnglishPatients should be instructed to discard the remaining volume in the solvent vials.
Należy poinstruować pacjenta, aby pozbywał się pozostałej w fiolce objętości rozpuszczalnika.
EnglishThe patient should be advised to discard the needle after each injection.
Pacjent powinien by poinformowany o konieczno ci wyrzucenia igły po ka dym wstrzykni ciu.
EnglishRemove and discard the needle used for reconstitution and replace it with a second needle to
Przygotowana szczepionka ma postać jednolitej, mętnej, białej zawiesiny. po
EnglishThe patient should be advised to discard the needle after each injection.
Pacjent powinien być poinformowany o konieczności wyrzucenia igły po każdym wstrzyknięciu.
EnglishIn the event of other variation being observed, discard the vaccine.
W przypadku zaobserwowania zmian w wyglądzie, szczepionkę należy zniszczyć.
EnglishIn the event of other variation being observed, discard the vaccine.
W przypadku wystąpienia innego rodzaju nieprawidłowości, szczepionkę należy zniszczyć.
EnglishIn the event of other variation being observed, discard the vaccine.
W przypadku stwierdzenia zmian w wyglądzie, szczepionkę należy zniszczyć.
EnglishWe must not discard their experience or dismiss their desire to continue working.
Nie wolno odrzucać ich doświadczenia i chęci do dalszej pracy.
EnglishWho really thinks that the EU's discard policy is justifiable?
Kto tak naprawdę myśli, że politykę UE w odniesieniu do odrzutów da się uzasadnić?
EnglishDiscard the syringe and any unused solution in accordance with appropriate clinical procedures.
Strzykawkę i nie zużyty roztwór należy zniszczyć zgodnie z obowiązującymi procedurami.
EnglishThen carefully lift it off the pen and discard the capped injection needle (see Diagram S). lp
pu Odkręcić igłę ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak pokazano na Rycinie R.
Englishin the outer package and discard or whenever possible hand in to your pharmacist.
włożyć do opakowania zewnętrznego i zwrócić go farmaceucie.
EnglishIf you're not sure about the contents of the download, click Discard instead.
Jeśli nie znasz zawartości pobieranego pliku, kliknij Odrzuć.