EN detection
volume_up
{Substantiv}

detection
The key to eradicating smallpox was early detection, early response.
Kluczem do pokonania czarnej ospy było wczesne wykrycie, wczesna reakcja.
But the key to eradicating polio is early detection, early response.
Jednak kluczem do jej pokonania jest wczesne wykrycie, wczesna reakcja.
Blindness, polio -- early detection, early response.
Ślepota, choroba Heinego-Medina - wczesne wykrycie, wczesna reakcja.
detection
Rapid crime detection and strict enforcement of penalties are imperative.
Niezbędne jest szybkie wykrywanie przestępstw oraz rygorystyczne egzekwowanie kary.
It will facilitate the detection of emerging imbalances and risks.
Ułatwią one wykrywanie pojawiającej się nierównowagi i zagrożeń.
The detection of fiscal and social fraud is complex even in the internal market.
Wykrywanie oszustw podatkowych i socjalnych jest skomplikowane nawet na rynku wewnętrznym.
detection
detection (auch: sensing)
Cross Line Detection enable optimization of bandwidth and storage efficiency.
wideo detekcja ruchu, aplikacja Cross Line Detection, umożliwiają lepsze wykorzystanie pasma i pamięci masowej.
AXIS Q1755 includes video intelligence such as enhanced video motion detection,
Kamera AXIS Q1755 obsługuje funkcje inteligentne, takie jak udoskonalona wideo detekcja ruchu, audio detekcja oraz detekcja działań sabotażowych, np.
AXIS Q7411 offers intelligent capabilities such as motion detection, active tampering alarm and audio detection.
AXIS Q7411 zapewnia inteligentne funkcje, takie jak udoskonalona wideo detekcja ruchu, zabezpieczenie antysabotażowe i audio detekcja.

Synonyme (Englisch) für "detection":

detection

Beispielsätze für "detection" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSerious expected reactions will be reviewed by the MAH as part of their signal detection
Ciężkie spodziewane działania niepożądane zostaną zanalizowane przez podmiot
EnglishThe camera can also use audio for detection, and trigger alarms or recordings.
Kamera może również wykorzystywać dźwięk do wykrywania, wyzwalania alarmów lub nagrywania.
EnglishThe detection of explosives in liquids seems now to be well on the way.
Prace nad wykrywaniem materiałów wybuchowych w płynach wydają nam się zaawansowane.
EnglishSo the signal-to-noise ratio then presents us with a pattern-detection problem.
Tak więc, współczynnik sygnału do szumu odsłania nam problem związany z wykrywaniem wzorców.
EnglishSerum levels were below the detection limit 16 and 24 hours, respectively, post-injection.
granicy wykrywalności stwierdzono odpowiednio po 16 i 24 godzinach po wstrzyknięciu.
EnglishWe're working hard to improve our location detection technology.
Stale pracujemy nad udoskonaleniem naszej technologii wykrywania lokalizacji.
EnglishOther in vitro tests for detection of gene mutation did not demonstrate genotoxic activity.
Inne testy in vitro do wykrywania mutacji genowych nie wykazały działania genotoksycznego.
EnglishMetaphor is not just the detection of patterns; it is the creation of patterns.
Metafora to nie tylko kierunek wzorca; to tworzenie wzorca.
EnglishA surveillance system was necessary because what we needed was early detection, early response.
Konieczny był system nadzoru, gdyż potrzebowaliśmy wczesnego wykrycia, wczesnej reakcji.
EnglishIt is recommended to monitor the white blood cell count to permit detection of a possible leucopoenia.
Zaleca się monitorowanie liczby leukocytów w celu wykrycia możliwej leukopenii.
EnglishHBV-DNA was measured by the COBAS AMPLICOR™ HBV MONITOR Assay (limit of detection 200 copies/ ml).
DNA HBV oznaczano przy użyciu testu COBAS AMPLICOR HBV MONITOR (granica wykrywalności:
EnglishSerious expected reactions will be reviewed by the MAH as part of their signal detection procedures
Ciężkie spodziewane działania niepożądane będą analizowane przez podmiot odpowiedzialny
EnglishIt is recommended to monitor the white blood cell count to permit detection of a possible leucopoenia.
Należy monitorować liczbę leukocytów w celu wykrycia ewentualnej leukopenii.
EnglishSupport for H.264 video compression and camera-based alarm triggers such as motion detection,
Kompresja wideo w formacie H.264 oraz funkcje uruchamiające alarmy współpracujące z kamerami, np.
EnglishThis requires protocols for detection and courses of action at schools.
Wymaga to procedur rozpoznawania przedmiotowych zaburzeń oraz wyznaczenia linii działania w szkołach.
Englishcommon investigative techniques in relation to the detection of serious forms of organised crime.
wspólnych technik śledczych dotyczących wykrywania poważnych form przestępczości zorganizowanej.
EnglishThis month, Europeans must focus on early detection as the primary means of prevention.
W tym miesiącu Europejczycy muszą skupić się na wczesnym wykrywaniu jako na pierwszoplanowym środku profilaktyki.
EnglishIt tells us about their past, but detection of a signal tells us it's possible for us to have a long future.
Wykrywamy Ich przeszłość. ~~~ Oznacza to jednak, że my sami mamy przed sobą długą przyszłość.
EnglishYet again, your pattern detection devices are fooled.
Ponownie, twoje urządzenie do wykrywania wzorców zostało oszukane.
EnglishSerum levels were below the detection limit 16 and 24 hours, respectively, post-injection.
Stężenie w surowicy poniżej granicy wykrywalności stwierdzono odpowiednio po 16 i 24 godzinach po wstrzyknięciu.