"destructive" Polnisch Übersetzung

EN

"destructive" auf Polnisch

EN destructive
volume_up
{Adjektiv}

destructive (auch: devastating)
The Community legal order, already set up with treaties that take precedence over national rights, now wants to be more and more oppressive and destructive of the said rights of the Member States.
Porządek prawny Wspólnoty ustalony już w traktatach, które są ważniejsze od prawa krajowego, ma być teraz jeszcze bardziej opresywny i niszczycielski dla wspomnianych wyżej praw państw.
Inactivity is much more destructive than many of us would think or know.
Bezczynność jest znacznie bardziej destrukcyjna niż wielu z nas sądzi lub wie.
And when that vapor bubble collapses, it emits sound, light and heat, and it's a very destructive process.
Kiedy później ten bąbel pary się zapada to emituje dźwięk, światło i ciepło, jest to bardzo destrukcyjny proces.
Unfortunately, the situation there has not improved and the prolonged destructive civil war has carried on unabated.
Niestety sytuacja w tym kraju nie uległa poprawie, a przedłużająca się destrukcyjna wojna domowa nie słabnie.
destructive (auch: disputacious)
volume_up
rozbijacki {Adj. m.}
destructive (auch: damaging, detrimental, harmful)
destructive (auch: damaging, disruptive)
volume_up
niszczący {Adj. m.}
Recently, destructive flooding has become a yearly, seasonal phenomenon.
Ostatnio niszczące powodzie stały się zjawiskiem sezonowym, powtarzającym się corocznie.
Aren't those negative emotions, or destructive emotions, inherent to the nature of mind?
Czy negatywne lub niszczące emocje są nieodzowne dla umysłu?
I do not want a situation which will have a destructive effect on the European processing industry to be introduced indefinitely.
Nie chcę utrwalenia sytuacji, która będzie miała niszczący wpływ na europejską branżę przetwórstwa.

Beispielsätze für "destructive" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishInactivity is much more destructive than many of us would think or know.
Bezczynność jest znacznie bardziej destrukcyjna niż wielu z nas sądzi lub wie.
EnglishThese destructive discrepancies distort competition and the whole European Union market.
Te destruktywne różnice zakłócają konkurencję i cały rynek Unii Europejskiej.
EnglishAnd we are getting really destructive as we're going out and farming this bioenergy.
I staliśmy się bardzo destruktywni w sposobie wydobywania tej bioenergii.
EnglishRecently, destructive flooding has become a yearly, seasonal phenomenon.
Ostatnio niszczące powodzie stały się zjawiskiem sezonowym, powtarzającym się corocznie.
EnglishWell, I think what is far worse is man's destructive power over man.
Myślę jednak, że jeszcze gorsza jest niszcząca siła człowieka wobec innego człowieka.
EnglishBut unsustainable and unacceptable economic growth is socially destructive.
Lecz niezrównoważony i niemożliwy do przyjęcia wzrost gospodarczy jest społecznie szkodliwy.
EnglishRumours can be destructive and can even help spread an outbreak.
Plotki mogą być szkodliwe i mogą się przyczynić do rozprzestrzenienia się epidemii.
EnglishThis is about a system in which this individual greed can spread and become destructive.
Chodzi o system, gdzie ta indywidualna zachłanność może się rozszerzać i stać się destrukcyjną.
EnglishWe find ourselves in the paralyzing grip of self-destructive habits we can't break.
Znajdujemy się w paraliżującym uścisku samodestrukcyjnych nawyków, których nie potrafimy się pozbyć.
EnglishFinance must play a constructive role, and not a destructive one, in our economies.
Finanse w gospodarkach naszych państw muszą odgrywać konstruktywną rolę, a nie działać destrukcyjnie.
EnglishAre its suggestions so destructive that the speaker simply could not face them?
Czy zawarte w nim sugestie są tak niszczycielskie, że mówca zwyczajnie nie jest w stanie stawić im czoła?
EnglishFurthermore, destructive fishing methods are also devastating the rest of the marine environment.
Ponadto całą resztę środowiska morskiego dewastują również niszczycielskie metody połowów.
EnglishAren't those negative emotions, or destructive emotions, inherent to the nature of mind?
Czy negatywne lub niszczące emocje są nieodzowne dla umysłu?
EnglishThere is no doubt that an earthquake is a destructive phenomenon.
Trzęsienie ziemi bez wątpienia jest niszczycielskim fenomenem.
EnglishWe all know that technology, entertainment and design have been and can be used for destructive purposes.
Wszyscy wiemy, że technologia, rozrywka i design są i mogą być wykorzystywane do niecnych celów.
EnglishOf course corruption acts as a destructive blight on Africa.
Oczywiście korupcja działa na Afrykę jak niszcząca choroba.
EnglishSuch behaviour is destructive to both sides, to the European Union as well as to Russia itself.
Takie postępowanie jest destrukcyjne dla obydwu stron - zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla samej Rosji.
EnglishMany of these subsidies go to destructive fishing practices.
Wiele dopłat idzie na cele szkodliwe dla rybołówstwa.
EnglishWe have to assist developing countries to leapfrog our destructive fossil fuel path.
Musimy pomóc krajom rozwijającym się uniknąć wyboru destrukcyjnej ścieżki wykorzystania paliw kopalnych, którą sami poszliśmy.
EnglishYou cannot bring in regulations that are destructive and make pig and poultry farmers go out of business.
Nie można wprowadzać przepisów, które są szkodliwe i prowadzą do bankructwa hodowców trzody chlewnej i drobiu.