"depositing" Polnisch Übersetzung

EN

"depositing" auf Polnisch

EN depositing
volume_up
{Adjektiv}

depositing
depositing

Beispielsätze für "depositing" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishPeople depositing money in banks know that there are deposit guarantees.
Osoby składające pieniądze w bankach wiedzą o istnieniu gwarancji depozytów bankowych.
EnglishAnd the bonding process can happen by either melting and depositing or depositing then melting.
W tym przypadku widzimy urządzenie firmy EOS osiowane laserowo.
EnglishIt's created depositing layers of about four microns.
stworzoną z warstw rozmiarów ok. 4 mikronów.
EnglishAnd this was built by depositing artificial sandstone layer upon layer in layers of about five millimeters to 10 mm in thickness -- slowly growing this structure.
Została wykonana przez nakładanie na siebie warstw piaskowca o grubości 5-10 mm. o grubości 5-10 mm.
EnglishAnd so here the protocells are depositing their limestone very specifically, around the foundations of Venice, effectively petrifying it.
Tutaj są protokomórki składujące swój wapień bardzo precyzyjnie, wokół fundamentów Wenecji, czyli w zasadzie powodują jej skamienienie.
EnglishThis means that people depositing money in banks do not give two hoots whether the banks are safe, as they know that taxpayers will protect them.
Oznacza to, że ludzie lokujący pieniądze w bankach mają w nosie to, czy banki są bezpieczne, ponieważ wiedzą, że podatnicy ich ochronią.
EnglishIt seems that the depositing of industrial or mining waste in dumps is not a good solution for society or for the environment.
Wydaje się, że przechowywanie odpadów przemysłowych i odpadów z przemysłu wydobywczego w zbiornikach i na hałdach nie jest dobrym rozwiązaniem dla społeczeństwa ani dla środowiska.
EnglishWe ask that you refrain from depositing any checks you may receive in the future, as your bank may charge fees for depositing a stopped check.
Prosimy nie składać do inkasa żadnych czeków, które możesz ewentualnie otrzymać w przyszłości, ponieważ bank może pobierać opłaty za realizację zastrzeżonego czeku.
EnglishThe gel is administered orally by inserting the nozzle of the syringe through the interdental space and depositing the required amount of gel on the back of the tongue.
Żel podaje się doustnie wprowadzając konus strzykawki w okolicy brzegu międzyzębodołowego i podając wymaganą ilość żelu na powierzchnię grzbietową języka.
EnglishThis is our protocell technology, effectively making a shell, like its limestone forefathers, and depositing it in a very complex environment, against natural materials.
To nasza technologia protokomórek, które tworzą skorupkę, jak ich wapienni przodkowie, a potem pozostawiają ją w złożonym środowisku na naturalnych materiałach.