EN cutting edge
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

cutting edge (auch: blade, edge, spike, arrowhead)

2. Technik

cutting edge
volume_up
ostrze {n} (wiertła)
cutting edge
cutting edge

Synonyme (Englisch) für "cutting edge":

cutting edge
cutting-edge

Beispielsätze für "cutting edge" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI think that it is vital to develop and sell new, cutting-edge energy technologies.
Uważam, że niezbędne jest opracowanie i sprzedaż nowatorskich technologii energetycznych.
EnglishIt seems a little out of place in a cutting-edge environment like this one.
Wydaje się być nie na miejscu w sytuacji na ostrzu noża jak ta.
EnglishCutting-edge technology is vital to business and industry.
Nowatorskie technologie są niezbędne dla rozwoju przedsiębiorstw i przemysłu.
EnglishI would like to see included also other cutting edge fields, such as stem-cell research.
Chciałbym także, żeby w umowie ujęto inne nowatorskie dziedziny, jak badania nad komórkami macierzystymi.
EnglishWere we in Europe expected to deprive ourselves of the chance to be at the cutting edge of technology?
Czy my w Europie spodziewaliśmy się pozbawienia nas szansy, aby posiadać przewagę technologiczną?
EnglishOf course the sector is at the cutting edge of globalisation.
Oczywiście sektor, o którym tutaj mowa znajduje się na pierwszej linii, jeśli chodzi o globalizację.
EnglishThis is cutting-edge technology, and it is very important.
Chodzi o najnowsze technologie i ten fakt jest bardzo ważny.
EnglishI'm a physician practicing with cutting-edge technology.
Jestem lekarzem używającym najnowocześniejszych technologii.
EnglishNow we can compare this to cutting-edge human performance.
Możemy to porównać do przełomowych dokonań człowieka.
EnglishMore than ever before it is these types of ideas which are driving growth on the cutting edge.
I wydaje mi się, że mamy powód do optymizmu.
EnglishAnd I said, "Pam, you're such a modern, cutting-edge person.
Powiedziałem- "Pam, jesteś taką nowoczesną osobą.
EnglishThis cutting-edge industry must be protected.
Przodującemu przemysłowi musi zostać zapewniona ochrona.
EnglishThey should, in my opinion, possess a great deal of expensive, cutting-edge equipment, and be staffed by a team of scientists.
Winna je według mnie cechować koncentracja drogiej, unikalnej aparatury wraz z jej naukową obsługą.
EnglishIf a third of old plants were replaced by cutting-edge facilities, fuel consumption could be reduced by 30%.
Jeżeli jedna trzecia starych elektrowni zostałaby zastąpiona najnowszymi instalacjami, zużycie paliwa spadłoby o 30%.
EnglishIt is a company that uses cutting-edge technology, employs highly qualified workers and promotes research.
Przedsiębiorstwo to wykorzystuje najnowszą technologię, zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz wspiera badania.
EnglishInnovation linked to cutting edge science and education is one of the engines of job creation and economic growth.
Innowacje związane z nowymi osiągnięciami w nauce i edukacji są motorem tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.
Englishto be at the cutting edge of sth
wyznaczać kierunki rozwoju w jakiejś dziedzinie
Englishto be the cutting edge of sth
wyznaczać kierunki rozwoju w jakiejś dziedzinie
EnglishNonetheless, we believe that a cutting-edge digital agenda rejects any commercialisation of knowledge, education and research.
Uważamy jednak, że nowatorska agenda cyfrowa nie może dopuszczać do jakiejkolwiek komercjalizacji wiedzy, edukacji i badań naukowych.
EnglishWe must bear in mind, however, that our international competitors in many cutting-edge sectors of the economy take the opposite view.
Musimy jednak pamiętać, że nasi konkurenci na arenie międzynarodowej w wielu rozwojowych sektorach gospodarki są innego zdania.