EN

cross {Substantiv}

volume_up
1. Allgemein
Grand Cross of Merit of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany
Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec
The Red Cross was allowed to do this at the Guantánamo prison.
Czerwony Krzyż otrzymał pozwolenie, by zrobić to w więzieniu Guantánamo.
And he said, "The Red Cross has closed." ~~~ Well without thinking, I told him "Come tomorrow.
A on na to: "Czerwony Krzyż jest zamknięty."
2. Sport
3. Bauwesen
4. Biologie
Like I say, it's a cross between Natural History Museum and a NASA laboratory. ~~~ It's full of prototypes and objects.
Tak jak już mówiłem, moja pracownia to skrzyżowanie Muzeum Historii Naturalnej i laboratorium NASA.

Beispielsätze für "cross" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThere is no target-based cross-resistance between ertapenem and these substances.
Nie stwierdzono występowania oporności krzyżowej na ertapenem i te substancje.
EnglishThe EU has responded with various measures to promote cross-border cooperation:
UE zaproponowała rozmaite środki w celu promowania współpracy transgranicznej:
EnglishThe problem in connection with cross-border coach travel is also unresolved.
Nie rozwiązano także problemu dotyczącego transgranicznych podróży autokarowych.
EnglishAn important objective of cohesion policy is European cross-border cooperation.
Jednym z ważnych celów polityki spójności jest europejska współpraca transgraniczna.
EnglishThe issue of adaptation is cross-cutting and affects several sectoral policies.
Kwestia adaptacji jest złożona i wpływa na kilka sektorowych strategii politycznych.
EnglishAnd she claimed to be the general manager of Red Cross at the Chamber of Commerce.
Twierdziła, że jest dyrektorem naczelnym Czerwonego Krzyża w Izbie Handlowej.
EnglishCross-resistance between tylvalosin and other macrolides cannot be excluded.
Nie można wykluczyć porności krzyżowej pomiędzy tylwalozyną i innymi makrolidami.
EnglishI think it was very important for us to make this a cross-group resolution.
Moim zdaniem, to ważne, że rezolucja ta jest wynikiem prac wielu grup Parlamentu.
EnglishThere are several potential causes of unexpected cross-domain URL selection.
Istnieje kilka możliwych przyczyn nieoczekiwanego wyboru URL-a z innej domeny.
EnglishThe Union's cross-border financial integration has no equivalent in the world.
Na całym świecie nie ma odpowiednika dla transgranicznej integracji finansowej Unii.
EnglishThis fact is discouraging many people, causing a slowdown in cross-border mobility.
Zniechęca to wielu ludzi, skutkując spowolnieniem mobilności transgranicznej.
EnglishCross-resistance between tylvalosin and other macrolides cannot be excluded.
Nie można wykluczyć oporności krzyżowej pomiędzy tylwalozyną i innymi makrolidami.
EnglishIn rat studies, it was shown that pegfilgrastim may cross the placenta. in
W badaniach na szczurach wykazano, że pegfilgrastym może przenikać przez łożysko.
EnglishCross-compliance and how it is implemented at Member State level are crucial.
Współzgodność i sposób jej wdrażania na poziomie państwa członkowskiego to podstawa.
EnglishThis will require the legislation to be restricted only to cross-border cases.
Będzie to wymagało ograniczenia prawodawstwa wyłącznie do przypadków transgranicznych.
EnglishConditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity (
Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (
EnglishCross-border treatment now represents 1% of total health expenditure in Europe.
Obecnie leczenie transgraniczne stanowi w Europie 1 % całkowitych wydatków zdrowotnych.
EnglishNow, 100,000 feet, if you fly cross-country to Los Angeles, you fly 37,000 feet.
Te warunki są porównywalne do gęstości i ciśnienia panujących na Marsie.
EnglishIn the case of the mining sector, accidents can often have a cross-border impact.
Wypadki w sektorze górnictwa skutkują często konsekwencjami o wymiarze transgranicznym.
EnglishMy other question relates to the names of medicines in cross-border regions.
Moje drugie pytanie dotyczy nazw produktów leczniczych w regionach transgranicznych.