EN count
volume_up
{Substantiv}

count (auch: earl)
The renowned nineteenth century thinker of the Hungarian age of reform, Count Széchenyi, said that anyone who covers up trouble increases it.
Hrabia Széchenyi, znany XIX-wieczny myśliciel epoki węgierskich reform, powiedział, że każdy, kto ukrywa kłopoty, zwiększa je.
Count János Esterházy was interned at the end of World War II, first by the Nazis and then, during the communist occupation, by the Soviets as well.
Pod koniec II Wojny Światowej hrabia János Esterházy został internowany najpierw przez nazistów, a później podczas komunistycznej okupacji także przez sowietów.
It is a ceremonial pouring vessel made around 1700 for a Swedish Count, and it is very likely the object from which Hammett drew his inspiration for the Maltese Falcon.
wykonany dla szwedzkiego hrabiego i prawdopodobnie wzięła się inspiracja "Sokoła maltańskiego" Hammetta.
Five thousand products -- imagine counting every product category in Cesar Hidalgo's data.
5000 produktów - wyobraźcie sobie odliczanie każdej kategorii produktów z danych Cesara Hidalgo.
You can encode the number 32 in the right-hand side of a DNA origami, and when you add those tiles that count, they will start to count -- they will read that 32 and they'll stop at 32.
Można zapisać numer 32 po prawej stronie origami DNA a po dodaniu płytek odliczających zacznie się odliczanie, liczba 32 zostanie odczytana i proces zatrzyma się na 32.
count (auch: graph)

Beispielsätze für "count" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishDoses should be similarly reduced if the platelet count falls below 25 x 109/ l.
Podobnie należy zredukować dawki, jeżeli liczba płytek spada poniżej 25 x 109/ l.
EnglishWe can start by asking ourselves: does the European Union count in the world?
Możemy zacząć od zadania sobie pytania: czy Unia Europejska liczy się w świecie?
EnglishA reduction in your white blood cell count can make you more prone to infection.
Zmniejszona liczba białych krwinek może powodować zwiększoną podatność na zakażenia.
EnglishThis is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.
To kolejny przykład europejskiej Realpolitik, z którą my się nie utożsamiamy.
EnglishWe should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
Nie powinniśmy być zmuszani do liczenia krów, pól i innych tego typu rzeczy.
EnglishDid the President count the 40 Members who submitted this earlier on today?
Czy pan przewodniczący policzył wcześniej 40 posłów, którzy złożyli ten wniosek?
EnglishA reduction in your white blood cell count can make you more prone to infection.
Zmniejszenie liczby białych krwinek może zwiększyć podatność na zakażenia.
Englishif you have, or have had, difficulty with your blood clotting (a low platelet count).
jeśli u pacjenta występowały zaburzenia krzepnięcia krwi (mała liczba płytek krwi),
EnglishThe median baseline CD4 cell count was low (170 cells/ mm3 overall) in both groups.
Średnia początkowa liczba komórek CD4+ była niska w obu grupach (ogółem 170 komórek/ ml).
EnglishThe mean platelet count nadir measured was approximately 40 % of baseline.
Najmniejsze stwierdzane liczby płytek krwi wynosiły średnio 40 % wartości początkowej.
EnglishIn men zidovudine has not been shown to affect sperm count, morphology or motility.
Nie wykazano wpływu zydowudyny na liczebność, budowę ani ruchliwość plemników u mężczyzn.
EnglishDoses should be similarly reduced if the platelet count falls below 25 x 109/ l.
Podobnie należy zredukować dawki, jeśli liczba płytek krwi zmniejszy się poniżej 25 x 109/ l.
EnglishOnly the biggest groups count; protests and alternatives have to be sidelined.
Liczą się tylko największe grupy; protesty i inne możliwości należy odstawić na boczny tor.
EnglishJehovah will count, when he writeth up the peoples, This one was born there.
Pan policzy narody, gdy je popisywać będzie, mówiąc:Ten się tu urodził.
EnglishGeneral Docetaxel should be administered when the neutrophil count is ≥ 1,500 cells/ mm3.
Ogólne Docetaksel można podawać, jeśli liczba neutrofilów wynosi ≥ 1500 komórek/ mm3.
EnglishAfter the second “click” (or count of 15) lift pre-filled pen from the injection site.
Po usłyszeniu drugiego „ kliknięcia ” (lub po doliczeniu do 15) podnieść półautomatyczny
EnglishI count on the European Parliament to support reinforcing economic governance in Europe.
Liczę na to, że Parlament Europejski wesprze wzmacnianie ładu gospodarczego w Europie.
EnglishSurely this was ample time to count the vote and announce the result.
Z pewnością był to wystarczający okres na policzenie głosów i ogłoszenie rezultatów.
EnglishAs many in this Chamber have said already today, it is actions and delivery that count.
Jak już wielu posłów dziś wspomniało, liczą się działania i osiągnięcia.
EnglishAfter all, as far as our citizens in the European Union are concerned, promises do not count.
W końcu, jeśli chodzi o obywateli Unii Europejskiej, obietnice nie mają znaczenia.