"chest" Polnisch Übersetzung

EN

"chest" auf Polnisch

volume_up
chest {Subst.}
PL

EN chest
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

chest (auch: case)
So the king commanded, and they made a chest, and set it without at the gate of the house of Jehovah.
Przetoż rozkazał król, aby uczyniono skrzynię jednę, a postawiono ją przed bramą domu Pańskiego.
And he puts his cheese sandwich over here on top of the pirate chest.
Kładzie kanapkę na pirackiej skrzyni.
And all the princes and all the people rejoiced, and brought in, and cast into the chest, until they had made an end.
I weselili się wszyscy książęta, i wszystek lud, a przynosząc, rzucali do onej skrzyni, aż ją napełnili.
chest (auch: box, crate)
Now, one of these Styrofoam chests will last for about four hours with ice in it.
Jedna taka skrzynka styropianowa z lodem wytrzyma około czterech godzin.
chest (auch: trunk)
chest (auch: rib cage)
Masz śliczną klatę.

2. Anatomie

And I challenge anybody in the room to make their chest go like this.
Niech ktoś na tej sali spróbuje zrobić coś podobnego swoją klatką piersiową.
So he made a channel in here, and the chest moves up and down in that channel.
Wykonał więc w tamtym miejscu kanał i klatka piersiowa porusza się w tym kanale w górę i w dół.
You can see the movements on his chest, and those little hash marks are where we put our antennae, or electrodes.
Widzimy jak jego klatka piersiowa się porusza, a te znaczki pokazują gdzie umieściliśmy antenki i elektrody.

Synonyme (Englisch) für "chest":

chest

Beispielsätze für "chest" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThese medicines are often given for relief of angina pectoris (or “ chest pain”).
te są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ ból w klatce piersiowej ”).
EnglishPain Chest pain Oedema (including oedema, facial oedema, peripheral oedema)
Ból Ból w klatce piersiowej Obrzęk (w tym obrzęk, obrzęk twarzy, obrzęki obwodowe)
EnglishAnd we take the nerve away from your chest muscle and let these nerves grow into it.
Pozyskujemy nerw z mięśnia klatki piersiowej i pozwalamy tym nerwom wrosnąć w niego.
EnglishAnd after a few months, you touch Jesse on his chest, and he felt his missing hand.
Po kilku miesiącach, jeśli dotknęło się Jesse`ego w klatkę, czuł swoją brakującą rękę.
EnglishThis may include a thorough medical history, a chest X-ray and a tuberculin test.
Wykonanie tych badań należy odnotować w Karcie ostrzegawczej pacjenta.
EnglishThis increase in heart rate can cause the chest pain in people who suffer from angina.
U osób z dławicą piersiową przyśpieszenie pracy serca wywołuje ból w klatce piersiowej.
EnglishIn addition, you will have a tuberculin skin test and a chest X-ray.
Ponadto będzie wykonany skórny test gruźliczy i prześwietlenie klatki piersiowej.
Englishswelling or bleeding at the site of injection, or chest pain after an injection
obrzęk lub krwawienie w miejscu wstrzyknięcia, lub ból w klatce piersiowej po wstrzyknięciu,
EnglishPain in the testis, pain at the site of injection, lethargy, chest pain
Ból w jądrach, ból w miejscu wstrzyknięcia, apatia, ból w klatce piersiowej
EnglishSudden severe pain in the chest with possible radiation to the left arm
Nagły silny ból w klatce piersiowej, mogący promieniować do lewego ramienia
Englishdyspnea or other respiratory symptoms must have a chest X-ray taken.
czynności układu oddechowego należy wykonać badanie radiologiczne klatki piersiowej.
Englishjoint pain, chest pain, worsening of rheumatic conditions, loss of calcium from the bones
ból stawów, ból klatki piersiowej, nasilenie chorób reumatycznych, utrata wapnia z kości
EnglishMusculoskeletal pain (e.g. extremity pain, back pain, chest pain) Arthralgia
Bóle mięśniowo - szkieletowe (np. ból kończyn, ból pleców, ból klatki piersiowej) Bóle stawów
EnglishYou have experienced a severe type of chest pain known as ‘unstable angina’ or ‘myocardial
u pacjenta wystąpił ból silnego typu w klatce piersiowej znany jako ” niestabilna dławica
Englishpain in the chest wall or bones, neck or back pain, pain in limbs, muscles, or joints;
ból ściany klatki piersiowej lub kości, szyji lub ból pleców, ból kończyn, mięśni lub stawów;
EnglishChest pain Chills Feeling abnormal Investigations Anti-factor VIII antibody positive
Dodatni wynik badania na obecność przeciwciał anty - czynnik VIII
Englishut Rare: chest pain, fatigue, hot flushes, leg pain, oedema genital,
bro Rzadko: ból w klatce piersiowej, zmęczenie, uderzenia gorąca, ból
EnglishOedema Oedema peripheral Impaired healing (without infection) Chest pain
Zaburzone gojenie się rany (bez infekcji) Ból w klatce piersiowej
EnglishWe got deeper and deeper, until it was at Dereck's chest-height.
Było coraz głębiej i głębiej, woda sięgała już klatki piersiowej Derecka.
Englishdifficulty in breathing, wheezing, tightness in the chest,
trudności w oddychaniu, świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej,