"cancellation" Polnisch Übersetzung

EN

"cancellation" auf Polnisch

volume_up
cancel [Beispiel]
PL

EN cancellation
volume_up
{Substantiv}

cancellation
The cancellation of the 2014 World Ice Hockey Championships would be a similar example of excessive megaphone diplomacy.
Odwołanie planowanych na 2014 rok mistrzostw świata w hokeju na lodzie jest kolejnym przykładem nadmiernie krzykliwej dyplomacji.
The recent cancellation of the planned visit by Parliament's delegation is another clear signal that this country is not willing to cooperate.
Kolejnym wyraźnym sygnałem, że ten kraj nie chce współpracować jest niedawne odwołanie zaplanowanej wizyty delegacji Parlamentu Europejskiego.
Any cancellation of the aid would lead merely to the end of production, to increased imports and would have no effect on smoking.
Odwołanie środków pomocowych doprowadziłoby jedynie do zakończenia produkcji i zwiększenia importu, a to nie miałoby żadnego wpływu na ilość osób palących.

Synonyme (Englisch) für "cancel":

cancel

Beispielsätze für "cancellation" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI call on the EU to withdraw all funding for TAV and for the cancellation of TAV.
Wzywam UE do wycofania wszelkiego finansowania dla TAV oraz do anulowania tego projektu.
EnglishIf so, the South Sudanese are surely, in fact, entitled to debt cancellation?
Jeśli tak, to czyż Południowi Sudańczycy nie są faktycznie uprawnieni do umorzenia długu?
Englishcancellation of foreign debt, which has already been more than paid;
umorzenia zagranicznego zadłużenia, które zostało już spłacone z nawiązką;
EnglishSo whatever is responsible for this cancellation is extremely tightly coupled with tempo causality.
Cokolwiek odpowiada za to anulowanie, jest ściśle związane z przyczynowością czasową.
EnglishThis formal obligation actually results in the cancellation of the right granted by the Treaty.
Ten formalny obowiązek w praktyce powoduje unieważnienie praw przyznanych na mocy Traktatu.
EnglishIf the option is no longer available, contact the seller with your cancellation request.
Jeśli opcja anulowania nie jest już dostępna, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu anulowania zamówienia.
EnglishThe Traditional Ticket must be provided when requesting a cancellation.
Przy dokonywaniu zmiany należy okazać Bilet Tradycyjny.
EnglishIn the event of cancellation or delay, it is also important for passengers to be provided with all necessary information.
W razie odwołania lub opóźnienia pasażerom należy też zapewnić wszelką niezbędną informację.
EnglishThe cancellation of some of the previous agricultural regulation mechanisms by the EU has not been successful.
Unieważnienie niektórych poprzednich mechanizmów regulacji w sektorze rolnictwa przez UE nie powiodło się.
EnglishMoving to the issue of the recent cancellation of the delegation, Mr Meyer raised the issue of future security concerns.
Nawiązując do sprawy odwołania delegacji pan poseł Meyer zwrócił uwagę na kwestię bezpieczeństwa.
EnglishOur Parliament should declare itself in favour of the immediate and unconditional cancellation of this entire debt.
Nasz Parlament powinien opowiedzieć się za natychmiastowym i bezwarunkowym umorzeniem tego całego zadłużenia.
EnglishWhat I would like to know is, what will Europe do now in the light of Beijing's cancellation of the official EU-China talks?
Chciałbym się dowiedzieć, co uczyni Europa w świetle zerwania przez Pekin oficjalnych rozmów UE-Chiny?
EnglishWhen you do, we'll display your estimated refund amount during the cancellation process and send you a confirmation email.
Następnie w procesie likwidowania podamy szacowaną kwotę zwrotu i wyślemy wiadomość e-mail z potwierdzeniem.
EnglishWe are disappointed that no really strong call for debt cancellation and for an examination of foreign debts made it into this resolution.
Jesteśmy rozczarowani, że w rezolucji nie znalazło się stanowcze wezwanie do umorzenia długu.
EnglishFinally, the deadlines for cancellation.
EnglishI believe that the Agency must reduce the increased cancellation rate and inform the European Parliament of the actions taken.
Agencja powinna moim zdaniem ograniczyć wysoki wskaźnik anulowania środków i powiadomić Parlament Europejski o podjętych działaniach.
EnglishPassengers do not know that theycan do -and implicitly do not request financial compensation in case of delay or cancellation of flights.
Pasażerowie nie wiedzą, że mogą żądać odszkodowania pieniężnego w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu i tego nie czynią.
EnglishSolutions are also indicated for cases of compensation and assistance in the event of cancellation, delay or interruption of a journey.
Wskazano także rozwiązania do stosowania w przypadkach odszkodowania i pomocy w razie odwołania, opóźnienia lub przerwy w podróży.
EnglishMr President, the volcanic ash crisis last year prompted the cancellation of close to 100 000 flights, resulting in absolute chaos for passengers.
Panie Przewodniczący! Ubiegłoroczny kryzys spowodowany pyłem wulkanicznym wiązał się z odwołaniem ponad 100 000 lotów, co dla pasażerów oznaczało całkowity chaos.
EnglishThe talks cannot only be about debt cancellation as greater wealth in the world can and must be, Madam President, an opportunity for greater wealth in Africa.
Rozmowy nie mogą dotyczyć wyłącznie kwestii umorzenia długów, ponieważ większy, światowy dobrobyt musi stanowić szansę na zwiększenie dobrobytu w Afryce.