EN

to can [canned|canned] {Verb}

volume_up
And with all the wonderful technology we have we can do things that are much more efficient: conserve, recycle, etc.
Z tą całą przepiękną technologią jaką mamy możemy robić rzeczy, które są bardziej efektywne: konserwować, przetwarzać, etc.

Beispielsätze für "to can" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn exceptional cases the dose can be increased to a maximum of 50 mg once daily.
W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.
EnglishIn exceptional cases the dose can be adjusted to a maximum of 100 mg once daily.
W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 100 mg raz na dobę.
EnglishEpoetin delta can then be reintroduced with a lower dosage (see section 4.2). lp
Epoetyna delta może być podana ponownie w mniejszych dawkach (patrz punkt 4. 2). z
EnglishYou can clean the exterior of your FlexPen by wiping it with a medicinal swab.
Zewn trzn powierzchni wstrzykiwacza FlexPen mo na czy ci rodkiem do dezynfekcji.
EnglishA lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Wiele osób uważa, że może osiągnąć osobiste korzyści dzięki zniszczeniu lasów.
EnglishAnd once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.
EnglishBut the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.
Dobrą rzeczą iluzji optycznych jest fakt, że możemy w łatwy sposób pokazać błędy.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Trudno nadrobić stracony czas, lecz możemy wyciągnąć z tamtych wydarzeń wnioski.
EnglishA European venture capital market is just one of many measures that can be taken.
Jedną z wielu możliwości jest tutaj europejski rynek kapitału wysokiego ryzyka.
EnglishMost patients taking thalidomide can be expected to experience adverse reactions.
Wystąpienia działań niepożądanych można spodziewać się u większości pacjentów.
EnglishIf blood appears in the syringe, the medicinal product can no longer be used.
Jeśli w strzykawce pojawia się krew, produktu leczniczego nie należy już używać.
EnglishIf someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
Jeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.
EnglishAccess to different sources of finance can help overcome financial difficulties.
Dostęp do różnych źródeł finansowania może pomóc w pokonaniu trudności finansowych.
EnglishThe dose of the rosiglitazone component can be increased after 8 weeks if required.
W przypadku takiej potrzeby dawkę rozyglitazonu można zwiększyć po 8 tygodniach.
EnglishTogether with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
Wspólnie z Parlamentem możemy z pewnością doprowadzić do podwyższenia frekwencji.
EnglishI can remember in 1993 the visit of the then newly elected President Albert Zafy.
Pamiętam w 1993 roku wizytę nowowybranego wówczas prezydenta Alberta Zafy'ego.
EnglishOnly such policies can prevent Schröder-Putin deals from ever being repeated.
Tylko dzięki takiej polityce powstrzymamy ponowne umowy na linii Schröder-Putin.
EnglishA European text can provide for dispensations, smoking rooms and areas of freedom.
Europejski tekst może zawierać zwolnienia z zakazu, palarnie i obszary swobody.
EnglishWe can start by asking ourselves: does the European Union count in the world?
Możemy zacząć od zadania sobie pytania: czy Unia Europejska liczy się w świecie?
EnglishYou can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.