EN burdens
volume_up
{Plural}

burdens
More generally, unnecessary administrative and bureaucratic burdens should be removed.
Mówiąc ogólniej należy usunąć niepotrzebne obciążenia administracyjne i biurokratyczne.
We have to reduce the burdens which create obstacles in aquaculture.
Musimy zmniejszyć obciążenia stanowiące przeszkody w dziedzinie akwakultury.
Będziemy wspólnie dźwigać obciążenia, ale też dzielić się rozwiązaniami.
burdens (auch: weights)
If we want security, then we must be ready to bear the burdens that this brings, whether physical or human.
Jeśli chcemy bezpieczeństwa, musimy być gotowi ponosić ciężary, które ono ze sobą niesie, tak fizyczne, jak ludzkie.
And Solomon had threescore and ten thousand that bare burdens, and fourscore thousand that were hewers in the mountains;
Miał też Salomon siedmdziesiąt tysięcy tych, którzy nosili ciężary, a ośmdziesiąt tysięcy tych, którzy rąbali na górze;
It also necessitates an agreement on what is common and what can be shared in this concern for security and among these burdens.
Wymaga to również porozumienia co do tego, które obciążenia są wspólne i które ciężary można dzielić w trosce o bezpieczeństwo.

Beispielsätze für "burdens" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe first and most urgent task would be the simplification of bureaucratic burdens.
Pierwszym i najpilniejszym zadaniem jest uproszczenie procedur biurokratycznych.
EnglishWe support the objective of removing the unnecessary administrative burdens.
Popieramy cel, jakim jest wyeliminowanie niepotrzebnych obciążeń administracyjnych.
EnglishThere should be no extra administrative burdens for our producers, however.
Jednakże nie należy wprowadzać dodatkowych obciążeń dla naszych producentów.
EnglishWe certainly do not want to create unnecessary administrative or financial burdens.
Na pewno nie chcemy generować niepotrzebnych administracyjnych ani finansowych obciążeń.
EnglishSubject: Action programme for reducing administrative burdens in the EU
Przedmiot: Program działań na rzecz redukcji obciążeń administracyjnych w UE.
EnglishThis is the service of the families of the Gershonites, in serving and in bearing burdens:
A tać będzie powinność domów synów Gersonowych ku posłudze i ku noszeniu.
EnglishWe often subject them to the same burdens as major corporations, and that is unfair.
Często obciążamy MŚP takimi samymi obowiązkami, co duże korporacje, a jest to niesprawiedliwe.
EnglishIt would be good if this positive step did not entail new administrative burdens.
Najlepiej byłoby, gdyby ten pozytywny krok nie pociągał za sobą nowych obciążeń administracyjnych.
EnglishMr Papastamkos, I agree with you on the legal and regulatory burdens.
Panie pośle Papastamkos! Zgadzam się z panem w kwestii obciążeń prawnych i regulacyjnych.
EnglishCompanies throughout Europe should be able to operate in an environment free from excessive burdens.
Firmy w całej Europie powinny móc działać w środowisku wolnym od zbędnych barier.
EnglishI refer to the need to reduce administrative and bureaucratic burdens.
Chodzi mi o obniżenie obciążeń administracyjnych i biurokratycznych.
EnglishThe rescue package will result in the burdens being distributed even more unjustly.
Pakiet ratunkowy przyczyni się do obciążeń, które zostaną rozłożone jeszcze bardziej niesprawiedliwie.
EnglishResponsibilities and burdens should not be shifted just on to one group of European countries.
Nie należy przenosić odpowiedzialności i obciążeń tylko na jedną grupę krajów europejskich.
EnglishWe must not increase the burdens on small and medium-sized companies.
Nie możemy zwiększać obciążeń małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishBear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy.
EnglishThe two major problems facing the European Union are high unemployment and severe debt burdens.
Dwoma głównymi problemami, przed jakimi stoi Unia Europejska, są bezrobocie i poważne zadłużenie.
EnglishOvercapacities must be converted into new work methodically and with an equal division of burdens.
Nadwyżkę mocy produkcyjnych należy metodycznie zamieniać na nową pracę i równy podział obciążeń.
EnglishCombating fraud and easing burdens on SMEs are red herrings.
Zwalczanie nadużyć finansowych i ograniczenie obciążeń nakładanych na MŚP to tematy zastępcze.
EnglishThis can be done safely and responsibly, without imposing exorbitant burdens on our economy.
Można to zrobić bezpiecznie i odpowiedzialnie, bez nakładania przesadnych obciążeń na naszą gospodarkę.
EnglishWe are talking about easing burdens and cutting red tape for small and medium-sized enterprises.
Mówimy o ograniczeniu obciążeń i obcięciu biurokracji MŚP.