"burden" Polnisch Übersetzung

EN

"burden" auf Polnisch

volume_up
burden {Subst.}

EN burden
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

burden (auch: charge, liability, load, weight)
The greatest burden usually falls on patients' relatives and family members.
Największy ciężar ponoszą na ogół bliscy i członkowie rodziny chorego.
The burden of proof is a tricky point, as the Commissioner commented before.
Ciężar dowodu to trudna sprawa, jak już wcześniej wspomniał pan komisarz.
This turns the burden of proof the other way round, and that, frankly, is unacceptable.
Przedmiotowy projekt odwraca ciężar dowodowy i tego, szczerze mówiąc, nie można zaakceptować.
burden (auch: drag, load, strain, burthen)
It will promote more vigorous competition and reduce the burden on consumers.
Zachęci to do ostrzejszej konkurencji i zmniejszy obciążenie konsumentów.
The greatest burden would fall on the weaker economies of the new Member States.
Największe obciążenie jednak poniosłyby słabsze gospodarki nowych państw członkowskich.
The Council will not agree because it says this is an unnecessary burden.
Rada z kolei nie wyraża zgody, jako że jej zdaniem stanowi to niepotrzebne obciążenie.
burden (auch: burthen)
And that begins to lift a heavy burden off the world's poor.
To pomoże usunąć brzemię obciążające najbiedniejszych.
The burden of Babylon, which Isaiah the son of Amoz did see.
Brzemię Babilonu, które widział Izajasz, syn Amosowy.
The burden which Habakkuk the prophet did see.
Brzemię, które widział prorok Abakuk.

2. Musik

burden

3. Nautik

burden

Beispielsätze für "burden" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOnly in that way will climate change become an opportunity, rather than a burden.
Jedynie dzięki temu zmiana klimatu stanie się szansą, a nie tylko obciążeniem.
EnglishIn a nutshell it would increase the burden on the British taxpayer by the EU.
Jednym słowem, UE nałożyłaby jeszcze większe obciążenia na podatnika brytyjskiego.
EnglishFirst of all, the administrative burden on small and medium-sized enterprises (SEMs).
Po pierwsze, obciążenia administracyjne małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
EnglishWe have been requesting the sharing of the burden, with little or no response.
Wnioskowaliśmy o podział kosztów, lecz reakcja była znikoma lub nie było jej wcale.
EnglishWe need to limit the administrative burden by simplifying the regulatory environment.
Musimy ograniczyć obciążenia administracyjne upraszczając środowisko regulacyjne.
EnglishAs wages increase that also lifts the burden on the poor and the working class.
Gdy płace wzrosną to zmniejszą się obciążenia biednych i klasy pracującej.
EnglishIn fact, the Council is resisting some of the measures to reduce the burden.
Prawda jest taka, że Rada opiera się niektórym środkom zmniejszania obciążeń.
EnglishAgeing and growing old, especially with regard to women, should not be a burden.
Starzenie się, szczególnie w przypadku kobiet, nie powinno być ciężarem.
EnglishThe collection of data will not impose any additional burden on respondents.
Gromadzenie danych nie nałoży na respondentów żadnych dodatkowych obciążeń.
EnglishWe agree that nobody should compete while carrying around such a heavy burden.
Zgadzamy się, że nikt nie powinien być zmuszany do konkurowania z takim ciężarem u szyi.
EnglishBut be it so, I did not myself burden you; but, being crafty, I caught you with guile.
Ale niech tak będzie; jam was nie obciążył, tylko chytrym będąc, zdradąm was pojmał.
EnglishThat was a comprehensive statement of the theoretical position on burden-sharing.
Było to wyczerpujące oświadczenie teoretycznego stanowiska w sprawie podziału obciążenia.
EnglishWe must now learn that carrying the burden of the banks' debt is much worse.
Teraz musimy się nauczyć, że ponoszenie ciężaru zadłużenia banków jest o wiele gorsze.
EnglishIn the Mediterranean, the need to share the burden could not be clearer.
W krajach śródziemnomorskich potrzeba rozdziału obciążeń jest bardzo wyraźna.
EnglishThese measures are only a small step in the direction of lightening the burden, though.
Działania te są jednak tylko małym krokiem w kierunku zmniejszenia obciążeń.
EnglishWhat is the point of such a policy when the objective is to spread the burden?
Jaki sens ma polityka, której głównym celem jest zwiększanie obciążeń?
EnglishThe administrative and bureaucratic burden is also heavier for SMEs.
Obciążenia administracyjne i biurokratyczne również są bardziej dotkliwe dla MŚP.
EnglishHe ignored the enormous debt burden he has placed on the British people.
Zignorował olbrzymie zadłużenie, którym obciążył brytyjskie społeczeństwo.
EnglishWe must be mindful that whatever burden is relieved in one place is not just moved to another.
Musimy dopilnować, by odciążenie jednego kraju nie powodowało dociążenia innego.
EnglishFinally, we need to think of the European social model as a resource instead of a burden.
Musimy wreszcie myśleć o europejskim modelu społecznym jako o atucie, a nie ciężarze.