EN blocking
volume_up
{Substantiv}

Following the blocking by the administration, this obligation has not been met since July.
W związku z blokadą administracyjną obowiązku tego nie wykonano od lipca.
However, it appears that one country is now having a road block and blocking it from coming before the Committee of Ministers.
Wydaje się jednak, że w jednym kraju ma obecnie miejsce blokada, uniemożliwiająca przedstawienie tekstu Komitetowi Ministrów.
For many years now, before each Christmas, there has been a continual blocking of trucks from all over Europe at the EU's eastern external borders.
Przez wiele lat przed każdym Bożym Narodzeniem ma tam, na wschodnich granicach UE, miejsce niekończąca się blokada ciężarówek z całej Europy.
blocking (auch: tackling)
Zubrin acts by blocking enzymes, cyclooxygenase-1 and cyclooxygenase-2.
Zubrin działa poprzez blokowanie enzymów, cyklooksygenazy- 1 i cyklooksygenazy- 2.
I would like to stress that this is not about the arbitrary blocking of the Internet.
Chciałabym podkreślić, że nie chodzi tu o arbitralne blokowanie Internetu.
By blocking this protein, Orathecin is expected to damage the cancer cells.
Uważa się, że przez blokowanie tego białka Orathecin powoduje uszkodzenie komórek nowotworowych.

Beispielsätze für "blocking" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt was just short of a blocking minority and the fight continues here now.
Brakowało w niej tylko mniejszości blokującej, toteż walka toczy się teraz tutaj.
EnglishDasatinib acts mainly by blocking the protein kinase called ‘ BCR-ABL’ kinase.
Dasatynib działa, blokując kinazę proteinową o nazwie kinaza „ BCR- ABL ”.
EnglishSo we ran all of these tests blocking the protein, and we saw this huge shift.
Przeprowadziliśmy testy blokujące to białko i zauważyliśmy ogromną zmianę.
EnglishConcomitant administration of antipsychotics with dopamine receptor-blocking properties,
Równoczesne podawanie leków przeciwpsychotycznych o właściwościach blokowania
EnglishThe OSCE reports, for example, that Turkey is blocking 3 700 Internet sites.
OBWE donosi na przykład, że Turcja blokuje 3,7 tys. stron internetowych.
EnglishBy blocking TNF, adalimumab reduces the inflammation and other symptoms of the diseases.
Blokując TNF, adalimumab zmniejsza nasilenie stanu zapalnego i innych objawów chorób.
EnglishDuring the process, there was always a blocking minority on some issue or other.
W czasie trwania procesu zawsze znajdowała się mniejszość blokująca takie czy inne zagadnienia.
EnglishBy blocking TNF, etanercept improves the inflammation and other symptoms of the diseases.
Hamując aktywność TNF, etanercept poprawia stan zapalny i inne objawy leczonych chorób.
EnglishIn fact, it was a wrong vision blocking a deeply political aspect.
W rzeczywistości, było to błędne podejście zasłaniające głęboko polityczny aspekt.
EnglishI would like to thank all those who preferred the logic of progress to the logic of blocking.
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy woleli logikę postępu od logiki blokowania.
EnglishIn Macedonia, the socialist opposition has used brutal blocking tactics.
W Macedonii opozycja socjalistyczna stosuje brutalną taktykę blokowania.
EnglishBy blocking the receptors, it prevents growth hormone from having an effect.
Blokując te receptory, substancja hamuje działanie hormonu wzrostu.
EnglishBy blocking TNF, adalimumab improves the inflammation and other symptoms of the diseases.
rot Substancja czynna w preparacie Trudexa, adalimumab, jest przeciwciałem monoklonalnym.
EnglishBy blocking these receptors, Glivec helps to control cell division.
Blokując te receptory, preparat Glivec wspomaga kontrolę podziałów komórek.
EnglishIt works by blocking a substance in the body which is involved in blood clot formation.
Jego działanie polega na blokowaniu substancji odpowiedzialnej za powstawanie skrzepów krwi.
EnglishThe problem is that a single Member State is blocking an agreement.
Problem polega na tym, że jedno państwo członkowskie blokuje porozumienie.
EnglishThese compounds act by blocking types of enzymes known as protein kinases.
Działanie tych związków polega na blokowaniu typów enzymów określanych jako kinazy proteinowe.
EnglishSo speak to the Council; speak with those who are blocking it.
Zwróćcie się państwo do Rady, porozmawiajcie z osobami, które blokują wniosek.
EnglishIt works by blocking the receptors that histamine normally attaches to.
Jej działanie polega na blokowaniu receptorów, które w normalnych warunkach wiążą histaminę.
EnglishBeta-blocking agents may mask the symptoms of hypoglycaemia.
Leki blokujące receptory beta- adrenergiczne mogą maskować objawy hipoglikemii.