EN to bind
volume_up
[bound|bound] {Verb}

1. Allgemein

to bind (auch: to connect, to join, to knot, to tie)
volume_up
wiązać {imperf. Vb.}
The antibody is able to bind to the surface of white blood cells which infiltrate the area of infection.
Przeciwciało jest zdolne wiązać się z powierzchnią białych krwinek, które gromadzą się w obszarze zakażenia.
Bosentan specifically antagonises ET receptors and does not bind to other receptors.
Bozentan wybiórczo blokuje receptory ET i nie wiąże się z innymi receptorami.
Cannabinoid test interaction: efavirenz does not bind to cannabinoid receptors.
Interakcja z testem kannabinolowym: efawirenz nie wiąże się z receptorami kannabinolowymi.
The ties that bind the United States and Europe are unique and historical.
Więzi łączące Stany Zjednoczone i Europę są wyjątkowe i odwieczne.
Atosiban was also shown to bind to the vasopressin receptor, thus inhibiting the effect of vasopressin.
Wykazano również, że atozyban łączy się z receptorami wazopresyny, zmniejszając jej działanie.
And these include a sense of shared responsibility, common norms that bind people together as a community.
Wliczamy w nie poczucie współodpowiedzialności, wspólne normy, które łączą ludzi w społeczność.
Milk or antacids should be given in order to bind alendronate.
Aby związać alendronian należy podać mleko lub środek zobojętniający sok żołądkowy.
Canst thou bind the cluster of the Pleiades, Or loose the bands of Orion?
Możeszże związać jasne gwiazdy Bab?
This difference is related to the saturable capacity of the enzyme to bind ramiprilat.
Różnica jest związana ze zdolnością enzymu do wiązania ramiprylatu.
volume_up
zawiązać {perf.Vb.}
Bind thou up the testimony, seal the law among my disciples.
Zawiąż to świadectwo, zapieczętuj zakon między uczniami moimi.
And thou shalt take thereof a few in number, and bind them in thy skirts.
A wszakże weźmij z nich jaką trochę, i zawiąż w kraje szaty twojej.
then shalt thou turn it into money, and bind up the money in thy hand, and shalt go unto the place which Jehovah thy God shall choose:
Tedy to spieniężysz, a mając zawiązane pieniądze w rękach twoich, pójdziesz na miejsce, które sobie obierze Pan, Bóg twój.
to bind (auch: to attach, to strap down)
volume_up
przywiązać {perf.Vb.}
Foolishness is bound up in the heart of a child; [But] the rod of correction shall drive it far from him.
Głupstwo przywiązane jest do serca młodego; ale rózga karności oddali je od niego.
Thirdly, Member States should be bound to exchange the information contained in criminal records relating to sexual abuse convictions.
Po trzecie, państwa członkowskie należy zobowiązać do wymiany informacji zawartych w rejestrach karnych o osobach skazanych za przestępstwa seksualne.
We are also bound not to delay its adaptation; we are bound not to delay putting it into action; and we can only do this if we work together.
Zobowiązaliśmy się również, aby nie opóźniać więcej jego przyjęcia, jego uruchomienia, a uda nam się to osiągnąć, jeżeli będziemy pracować razem.
to bind
volume_up
oprawić {perf.Vb.}
to bind (auch: to case, to frame)
And I think we can go and use our technology to go and digitize things, put them on the Net, and then download, print them and bind them, and end up with books again.
Sądzę, że możemy używać naszej technologii by dygitalizować zbiory, umieszczać je w sieci, a później pobierać, drukować i oprawiać - znów uzyskując papierowe książki.
to bind
volume_up
przewiązać {perf.Vb.}
to bind (auch: to wrap, to wrap up, to around)
volume_up
obwinąć {perf.Vb.}
to bind (auch: to wrap, to wrap up)
volume_up
obwijać {imperf. Vb.}

2. "book"

to bind
volume_up
broszurować {imperf. Vb.}

Beispielsätze für "to bind" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBosentan specifically antagonises ET receptors and does not bind to other receptors.
Bozentan wybiórczo blokuje receptory ET i nie wiąże się z innymi receptorami.
EnglishThis difference is related to the saturable capacity of the enzyme to bind ramiprilat.
Różnica ta wiąże się z pojemnością saturacji enzymu dla wiązania ramiprylatu.
EnglishCannabinoid test interaction: efavirenz does not bind to cannabinoid receptors.
Interakcja z testem kannabinolowym: efawirenz nie wiąże się z receptorami kannabinolowymi.
EnglishAnd they said, To bind Samson are we come up, to do to him as he hath done to us.
I odpowiedzieli: Przyszliśmy, abyśmy związali Samsona, i uczynili mu, jako on nam uczynił.
EnglishMonoclonal antibodies are proteins that recognise and bind to other unique proteins.
Przeciwciała monoklonalne są białkami, które rozpoznają i wiążą inne specyficzne białka.
EnglishOK, so the Tennessee Valley Authority was in a little bit of a bind.
Tu widać lokalizację niektórych z tam. ~~~ Tennessee Valley Authority było w kropce.
EnglishCetuximab does not bind to other receptors belonging to the HER family.
Cetuksymab nie wiąże się z innymi receptorami należącymi do rodziny HER.
EnglishMonoclonal antibodies are proteins that recognise and bind to other unique proteins.
Przeciwciała monoklonalne są białkami, które rozpoznają inne swoiste białka i wiążą się z nimi.
EnglishThis difference is related to the saturable capacity of the enzyme to bind ramiprilat.
Różnica jest związana ze zdolnością enzymu do wiązania ramiprylatu.
EnglishThe ties that bind the United States and Europe are unique and historical.
Więzi łączące Stany Zjednoczone i Europę są wyjątkowe i odwieczne.
EnglishAnd thou shalt take thereof a few in number, and bind them in thy skirts.
A wszakże weźmij z nich jaką trochę, i zawiąż w kraje szaty twojej.
EnglishBivalirudin does not bind to plasma proteins (other than thrombin) or to red blood cells.
Biwalirudyna nie wiąże się z białkami osocza (innymi niż trombina) ani z krwinkami czerwonymi.
EnglishNo democratic government can bind its successor with the irrevocable.
Żaden demokratyczny rząd nie może narzucić swojemu następcy niczego, co byłoby nieodwołalne.
EnglishMonoclonal antibodies are proteins which recognise and bind to other unique proteins in the body uc
Przeciwciała monoklonalne są białkami, rozpoznającymi i wiążącymi się w eg
EnglishTo bind their kings with chains, And their nobles with fetters of iron;
Aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznemi;
EnglishThis should not be the case any longer, as today it is not only economic principles that bind us together.
Tak nadal być nie może, ponieważ dziś spajają nas nie tylko zasady gospodarcze.
EnglishHide them in the dust together; Bind their faces in the hidden [place].
Kości jego jako trąby miedziane; gnaty jego jako drąg żelazny.
EnglishAnd thou shalt bind them for a sign upon thy hand, and they shall be for frontlets between thine eyes.
I przywiążesz je za znak na rękach twoich, i będą jako naczelniki między oczyma twemi.
EnglishCanst thou bind the wild-ox with his band in the furrow?
On się naśmiewa ze zgrai miejskiej, a na głos tego, co go goni, nic niedba.
EnglishSince fondaparinux does not bind significantly to plasma proteins other than antithrombin, no na
o Ponieważ fondaparynuks nie wiąże się znacząco z białkami osocza innymi niż antytrombina, nie