EN bids
volume_up
{Plural}

bids (auch: approaches, offers, proposals)
volume_up
oferty {f Pl}
This means that the bids currently on the table are not enough.
Oznacza to, że przedstawione dotąd oferty są niewystarczające.
Are the principles of clarity and transparency respected at Community level in the case of public takeover bids?
Czy w przypadku publicznej oferty przejęcia szanowane są na szczeblu europejskim zasady jasności i przejrzystości?
The survey showed that the IP-based bids were consistently lower, and the difference increased with the number of cameras.
Badanie wykazało, że oparte na IP oferty były konsekwentnie niższe, a różnica wzrosła wraz z liczbą kamer.
bids (auch: efforts, samples, shots, trials)
volume_up
próby {f Pl}

Beispielsätze für "bids" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOnly yesterday, at a sale of Treasury bonds in Italy, there were very few bids.
Zaledwie wczoraj, podczas wyprzedaży obligacji skarbu państwa we Włoszech, było bardzo mało ofert.
EnglishYou can have your bids automatically adjusted, based on the daily budget you've set.
Stawki za reklamy mogą być określane automatycznie z uwzględnieniem ustalonego budżetu dziennego.
EnglishWe now urge other developed countries - not least the US - to raise their bids.
Obecnie wzywamy inne kraje uprzemysłowione - w tym również Stany Zjednoczone - do zwiększenia swoich ofert.
EnglishIn the other cases, they don't have to do bids. ~~~ They can decide.
W pozostałych przypadkach nie ma przetargu, sami decydują.
EnglishThe deadline cannot be shorter than 10 days from the day on which the invitation to submit initial bids was sent.
progi unijne, termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym nie może być krótszy niż:
EnglishIt makes little sense to talk about tightening the budget when at the same time billions are being spent in bids to save banks.
Nie ma sensu rozmawianie o napięciu budżetu, kiedy jednocześnie miliardy wydaje się na licytacje, aby ocalić banki.
EnglishFor example, your biggest competitor might decide to raise their bids, pushing your ad off of the first page of search results.
Twój główny konkurent może na przykład podnieść stawki, co zepchnie Twoją reklamę poza pierwszą stronę wyników wyszukiwania.
EnglishUsually these tenders are conducted as variable rate tenders, meaning that banks pay the interest that they offer when they make their bids.
Zazwyczaj są to tzw. przetargi procentowe, w których banki uzyskują płynność po stopie wskazanej w swojej ofercie.
EnglishThe EU has set out rules regarding both national and cross-border mergers of limited liability companies as well as takeover bids.
UE określiła zasady dotyczące zarówno krajowych, jak i transgranicznych połączeń spółek akcyjnych, a także składania ofert przejęcia.
EnglishSecondly, Mr Florenz and others have said that there should not be a competition to put bids on the table - it is about commitments.
Po drugie, pan poseł Florenz wraz z innymi stwierdzili, że nie chodzi o konkurencję między zgłaszanymi ofertami, lecz o zobowiązania.
EnglishThe contracting authority specifies the deadline for the submission of initial bids, taking into account the time required for the preparation and submission of initial bids.
Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw.
EnglishOn the contrary, bids for settlement units have increased 17-fold in the last year in comparison with the year that preceded Anapolis.
Wręcz przeciwnie, w ubiegłym roku wysokość ofert na jednostki osadnicze wzrosła siedemnastokrotnie w porównaniu z rokiem poprzedzającym Annapolis.
EnglishIf the value of the contract is equal to or exceeds EU thresholds, the deadline for the submission of bids cannot be shorter than 40 days from the day on which the invitation to place bids was sent.
W przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej tzw.
EnglishYou can shift your performance according to your primary goal if you're using maximum CPA bids, by raising and lowering your maximum CPA bid.
W przypadku korzystania z maksymalnych stawek CPA możesz zmieniać skuteczność w zależności od głównego celu, podnosząc lub obniżając maksymalną stawkę CPA.
EnglishOnce you have opted in, your bids are automatically optimized based on your AdWords Conversion Tracking data, with the goal of improving your overall ROI.
Po jego włączeniu stawki są automatycznie optymalizowane na podstawie danych śledzenia konwersji AdWords w celu zwiększenia ogólnego zwrotu z inwestycji.
EnglishIn comparison, you might do the same thing with a CPC campaign, raising the bids when conversion rates are higher and lowering the bids when conversion rates drop.
W ten sam sposób można postąpić w przypadku kampanii CPC, podnosząc stawki, gdy współczynnik konwersji jest wyższy, a obniżając je, kiedy spada.
EnglishThis will change the bids on any keywords to your experimental bids as well as add any new keywords, ads, or ad groups you created for your experiment.
Spowoduje to zmianę wszystkich stawek za słowa kluczowe na stawki eksperymentalne, a także dodanie wszelkich nowych słów kluczowych, reklam lub grup reklam utworzonych w ramach eksperymentu.
EnglishEqually important is its call for the Commission to go ahead with assessing the problems associated with extraordinary low bids and to propose appropriate solutions.
Równie istotne jest zawarte w tym projekcie wezwanie Komisji do przeanalizowania problemów związanych z niezwykle niskimi ofertami oraz do zaproponowania odpowiednich rozwiązań.
EnglishHowever, if your conversion rate alters dramatically from day to day during a seasonal period, we recommend you monitor performance closely and adjust your bids accordingly.
Jeśli jednak współczynnik konwersji zmienia się gwałtownie z dnia na dzień w czasie sezonu, zalecamy dokładne monitorowanie skuteczności i odpowiednie dostosowywanie stawek.
EnglishLet’s say you’re doing everything right – you’re writing amazing ads, making just the right bids, and even honing in on your customers through location targeting or other advanced techniques.
Załóżmy, że wszystko robisz, jak należy – masz świetne reklamy, idealnie dopasowane stawki, a nawet kierujesz kampanie na lokalizacje i stosujesz inne zaawansowane techniki reklamowe.