"banner" Polnisch Übersetzung

EN

"banner" auf Polnisch

volume_up
banner {Subst.}

EN banner
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

banner
(PL) I should like to draw your attention to the fact that some Members on the left of the Chamber are displaying banners.
Chciałbym Pana poinformować, że koledzy z lewej strony sali trzymają banery.
In addition, Google Analytics can track non-AdWords advertising campaigns such as banner campaigns or other pay-per-click programs.
Google Analytics może ponadto śledzić kampanie reklamowe spoza programu AdWords, na przykład wykorzystujące banery albo inne programy z opłatami za kliknięcie.
To attract consumers' attention, banners and fake advertisements will be disseminated in several key consumer websites.
W celu przyciągnięcia uwagi konsumentów na kilku głównych konsumenckich stronach internetowych rozpowszechniane będą banery i imitacje reklam.
banner (auch: placard)
Inside the bookshop Altro quando, the owner had put up a banner bearing the phrase 'I love Milingo'.
W księgarni Altro quando właściciel umieścił transparent z napisem "Kocham Milingo”.
Niosę transparent traumy.
For example, there is a banner at the University of Vienna reading 'Make Bologna the process!'
Na przykład na Uniwersytecie Wiedeńskim wisi transparent z bardzo trafnym według mnie hasłem: "Wytoczcie Bolonii proces!”.
banner (auch: flag)
In fact, a French force with a few additional troops has been sent there under the EU banner.
Faktycznie, siły francuskie z kilkoma dodatkowymi oddziałami, zostały wysłane w ten rejon pod sztandarem UE.
These principles are Europe's banner, and we cannot make exceptions to them under any circumstances.
Zasady te są sztandarowe dla Europy i pod żadnym warunkiem nie możemy robić wyjątków w tym obszarze.
People of a certain age remember what it was that what was once called Nationalist China represented for decades: it was a banner of freedom.
Nacjonalistyczne Chiny prezentowały przez dziesięciolecia: wznosiły "sztandar wolności”.
banner (auch: pennon, streamer)
He brought me to the banqueting-house, And his banner over me was love.
Wprowadził mię w dom wina, mając za chorągiew miłość przeciwko mnie.
banner (auch: flag)

2. IT

Synonyme (Englisch) für "banner":

banner

Beispielsätze für "banner" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThou hast given a banner to them that fear thee, That it may be displayed because of the truth.
Zatrząsnąłeś był ziemią, i rozsadziłeś ją; uleczże rozpadliny jej, boć się chwieje.
EnglishI am pleased that the European Parliament is still holding the banner high as regards human rights.
Cieszę się, że Parlament Europejski jest nadal orędownikiem praw człowieka.
EnglishTo stop Google Mail from automatically sending the response, click end now within the banner.
Aby wyłączyć automatyczne wysyłanie odpowiedzi przez Google Maila, kliknij link Zakończ teraz na banerze.
EnglishThese principles are Europe's banner, and we cannot make exceptions to them under any circumstances.
Zasady te są sztandarowe dla Europy i pod żadnym warunkiem nie możemy robić wyjątków w tym obszarze.
EnglishIn fact, a French force with a few additional troops has been sent there under the EU banner.
Faktycznie, siły francuskie z kilkoma dodatkowymi oddziałami, zostały wysłane w ten rejon pod sztandarem UE.
EnglishI therefore argue that only the bilateral relationships with crucial partners should be brought under this banner.
Twierdzę zatem, że terminem tym należy określać wyłącznie stosunki dwustronne z kluczowymi partnerami.
English(PL) Madam President, under the banner of the fight against terror, Russia has now murdered over half of the Chechen people.
Pani Przewodnicząca! Rosja, pod hasłem walki z terroryzmem, wymordowała już ponad połowę narodu czeczeńskiego.
EnglishThis is a paradox, because we pride ourselves on carrying the banner for the reduction of CO2 emissions throughout the world.
Jest to paradoks, ponieważ szczycimy się tym, że jesteśmy orędownikami zmniejszenia emisji CO2 na całym świecie.
English. - Mr President, under the banner of reform and development, the ancient Silk Road city of Kashgar is being demolished.
autorka - Panie Przewodniczący! Pod szyldem reform i rozwoju niszczy się starożytne miasto Kaszgar leżące na jedwabnym szlaku.
EnglishThere is an armed force in each country and it is up to the country to choose whether to place its troops under the NATO banner or the European Union banner.
W każdym kraju są siły zbrojne i to każdy kraj wybiera, czy jego oddziały będą podlegać NATO czy UE.
EnglishTo track outbound clicks on an animated GIF or other type of static banner ad, add the following code within the tag:
Aby śledzić kliknięcia wychodzące na animowanych grafikach GIF lub innych statycznych banerach reklamowych, należy dodać w tagu następujący kod:
EnglishHowever, Somalia's hard-won stability was destroyed by foreign intervention conducted under the banner of war against terrorism.
Osiągnięta z tak wielkim trudem stabilizacja w Somalii została jednak zburzona przez ingerencję z zewnątrz pod hasłami walki z terroryzmem.
EnglishIt would be absurd to deny this, even if the war is being waged under a banner of fine slogans such as freedom, democracy and human rights.
Zaprzeczanie temu byłoby absurdem, nawet jeśli ta wojna toczy się pod sztandarem pięknych haseł takich jak wolność, demokracja i prawa człowieka.
EnglishIn addition, Google Analytics can track non-AdWords advertising campaigns such as banner campaigns or other pay-per-click programs.
Google Analytics może ponadto śledzić kampanie reklamowe spoza programu AdWords, na przykład wykorzystujące banery albo inne programy z opłatami za kliknięcie.
EnglishBringing these programmes under a single banner allows to coordinate management and provide programme beneficiaries with a fully comprehensive service.
Podporządkowanie realizacji tych programów kompetencji agencji ułatwia koordynację zarządzania i zapewnia beneficjentom szeroki zakres usług.
EnglishThe table below shows how you might tag the three most common kinds of online campaigns - banner ads, email campaigns, and paid keywords.
W poniższej tabeli pokazujemy, jak można otagować trzy najczęściej spotykane typy kampanii online - banery reklamowe, kampanie e-mailowe i płatne słowa kluczowe.
EnglishWe cannot over-emphasise the actions taken under the banner of the 'Europe 2020' Strategy are crucial to realising the expectations of the European public.
Nie sposób przecenić działań podejmowanych pod hasłem strategii Europa 2020 mających kluczowe znaczenie dla realizacji oczekiwań obywateli europejskich.
EnglishFor example, you can test how the Open Air color palette fares against the Seaside palette, or how the 728x90 leaderboard compares to the smaller 468x60 banner.
Można na przykład przetestować skuteczność palety kolorów Świeże powietrze z paletą Wybrzeże albo długiego baneru 728x90 z mniejszym banerem 468x60.
EnglishYes, Google Analytics can track all types of online media including banner ads, referral links, email campaigns, and organic and paid search.
Tak, Google Analytics może śledzić wszystkie typy mediów online, takie jak reklamy banerowe, linki skierowań, kampanie e-mailowe oraz bezpłatne i płatne wyniki wyszukiwania.
EnglishHuman rights should be the banner of EU external policy and the EU should use its influence to improve the living conditions of people in the countries with which it has relations.
Prawa człowieka powinny być sztandarową wartością polityki zewnętrznej UE, która powinna wykorzystać swoje wpływy dla poprawy warunków życia w krajach, z którymi utrzymuje stosunki.