EN bank
volume_up
{Substantiv}

bank (auch: pot)
(FR) Mr President, the European Investment Bank is both a bank and an institution.
Europejski Bank Inwestycyjny to jednocześnie bank i instytucja.
The European Central Bank has certainly been the most responsive central bank.
Europejski Bank Centralny z pewnością był najbardziej żywo reagującym bankiem centralnym.
In recent years we lost the gene bank, the seed bank in Iraq and Afghanistan.
Niedawno straciliśmy bank nasion w Iraku i w Afganistanie.
bank (auch: coastline, margin, shore, marge)
Then he brought me, and caused me to return to the bank of the river.
I wywiódł mię, i obrócił mię na brzeg onego potoku.
And then watch this whole river bank, and watch how precise the synchrony is.
Zobaczcie, jak dokładna jest synchronizacja na całym brzegu.
There's been an experiment for the last four or five years on the Georges Bank, or the Grand Banks off of Newfoundland.
W ciągu ostatnich czterech czy pięciu lat przeprowadzano eksperyment na Georges Bank -- inaczej Wielkich Brzegach Nowej Fundlandii.
bank (auch: kitty, pot)

Beispielsätze für "bank" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis thwarts the strategy of the World Bank and the International Monetary Fund.
To pokrzyżowało strategię Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
EnglishThe European Central Bank's response of providing liquidity was a positive one.
Odpowiedź Europejskiego Banku Centralnego o dostarczeniu płynności była pozytywna.
EnglishExtension of the Eurosystem’s cooperation programme with the Central Bank of Egypt
Przedłużenie programu współpracy między Eurosystemem a bankiem centralnym Egiptu.
EnglishI used to work as the director of the World Bank office in Nairobi for East Africa.
Kiedyś byłem dyrektorem biura Banku Światowego w Nairobi dla Afryki Wschodniej.
EnglishThe essence of central bank cooperation is the transfer of expertise and know-how.
Istotą współpracy banków centralnych jest dzielenie się doświadczeniami i know-how.
EnglishA European law of the Council may amend the Statute of the European Investment Bank.
Ustawa europejska Rady może zmieniać Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
EnglishNow we talk about the World Bank, IMF, and accountability, all that and the EU.
Mowa o Banku Światowym, MFW i odpowiedzialności. ~~~ I o Unii Europejskiej.
EnglishDeferred payment of capital, reserves and provisions of the European Central Bank
Odroczona wpłata kapitału, rezerw i zasobów Europejskiego Banku Centralnego
EnglishOf course, we are in discussion with and working with the European Investment Bank.
Rzecz jasna prowadzimy rozmowy i współpracujemy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
EnglishUnfortunately, the US is complicit in this matter with the European Central Bank.
Niestety, w tej kwestii USA jest współwinne na równi z Europejskim Bankiem Centralnym.
EnglishIt is estimated that it will take ten years for the investment bank to be wound up.
Szacuje się, że likwidacja banku inwestycyjnego zajmie około dziesięciu lat.
EnglishHe took his bank card with him – in Sweden, it's accepted as proof of identity.
Zabrał ze sobą kartę bankową, ponieważ w Szwecji jest ona uznawana za dowód tożsamości.
EnglishAbove all, this directive does not solve the problem of assessing bank activities.
Przede wszystkim omawiana dyrektywa nie rozwiązuje problemu oceny działalności banków.
EnglishThe European Central Bank should play a greater part in scrutiny and oversight.
EBC powinien odgrywać większą rolę w skrutynizacji i sprawowaniu nadzoru.
EnglishI found out afterwards, after I left, under a big fight, the World Bank.
Później mogłem tego dokonać, gdy odszedłem po wielkiej walce z Banku Światowego.
EnglishIt shall act after consulting the European Central Bank and the Committee.
Rada stanowi po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym oraz z Komitetem.
Englishmeasures adopted by the Board of Governors of the European Investment Bank.
uchwał przyjętych przez Radę Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
EnglishThe Bank is itself financed through bonds which are guaranteed by the EU Member States.
EBI sam jest finansowany z obligacji gwarantowanych przez państwa członkowskie.
EnglishInstead, we should concentrate the money on the European Investment Bank.
Zamiast tego musimy skoncentrować te środki w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
EnglishIt is extremely important to support the independence of the European Central Bank.
Niezwykle ważną kwestią jest popieranie niezależności Europejskiego Banku Centralnego.