EN

anything {Pronomen}

volume_up
anything (auch: aught, something, sth)
Yet this does not mean that there is anything wrong with parliamentary ratification.
Jednakże nie oznacza to, że jest coś złego w ratyfikacji parlamentarnej.
There is no place for anything of this kind in the Europe of the 21st century.
Nie ma miejsca na coś takiego w Europie dwudziestego pierwszego wieku.
And that rarely, if ever, caused anything like the Scientific Revolution.
A to rzadko, jeśli w ogóle wywołało coś na kształt rewolucji naukowej.
anything (auch: aught, whatever)
Verily, verily, I say unto you, if ye shall ask anything of the Father, he will give it you in my name.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu mojem, da wam.
We can put anything we want into it, and it doesn't get heavier, and then we can take anything out.
Cokolwiek dołożymy, całość nie zmieni ciężaru, można wyjmować dowolne rzeczy.
More than anything else, early intervention is crucial.
Wczesna interwencja jest tu najbardziej potrzebna, bardziej niż cokolwiek innego.

Beispielsätze für "anything" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe reorganize things, we change them around, but we don't make anything unnatural.
My je przestawiamy i zmieniamy, lecz nie tworzymy niczego, co jest nienaturalne.
EnglishThey should tell you anything you need to do for the safe use of this medicine.
Przeszkolone osoby powiedzą pacjentowi, jak bezpiecznie stosować opisywany produkt.
EnglishI cannot say anything other than repeat the figure of 27 million unemployed people.
Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powtórzyć liczbę 27 milionów bezrobotnych.
EnglishIf anything really represents the European soul, it is a union of democrats.
Jeśli istnieje jakakolwiek reprezentacja duszy Europy, jest nią unia demokratów.
EnglishFor 20 years now, we in the opposition have not been able to do anything about it.
Od dwudziestu już lat, jako opozycja, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić.
EnglishWill Turkey and the European Union no longer have anything to say to one another?
Czy Turcja i Unia Europejska nie będą miały sobie nic więcej do powiedzenia?
EnglishAnd the question is: Nobody was buying or selling anything; what was happening?
I pytanie jest takie: Nikt niczego nie sprzedawał ani nie kupował; więc co się stało?
EnglishGoing to educational conferences to tell you anything about the future is solemn.
Wyjazd na konferencję naukową, gdzie mówi się o przyszłości jest podniosłe.
EnglishPeople expect development cooperation to be able to do anything and everything.
Ludzie oczekują, że współpraca na rzecz rozwoju będzie receptą na wszystko.
EnglishTrue, but I can think of a few countries... who'd pay anything to find out.
To prawda, ale myślę o kilku państwach... które zapłacą wiele, żeby się dowiedzieć.
EnglishIt has nothing to do with gaining time, or hiding anything, nor is it an excuse.
Nie ma to nic wspólnego z terminowym działaniem, ukrywaniem czegoś bądź wymawianiem się.
EnglishMore than anything else, this is rooted in overspending and lack of growth.
Przyczyna tego leży przede wszystkim w nadmiernych wydatkach i braku wzrostu.
EnglishI would like to see this assessment completed before we do anything else.
Chciałbym, byśmy przed podjęciem jakichkolwiek działań, dysponowali taką oceną.
EnglishThe Commission will then, in its wisdom, decide whether it does anything or not.
Wtedy Komisja, opierając się na swoim autorytecie, zadecyduje czy to zrobi, czy też nie.
English(Laughter) And those who didn't respond will never receive anything from me ever again.
(Śmiech) A ci, którzy nie odpowiedzieli, nigdy więcej nic ode mnie nie dostaną.
EnglishThis is the democratic deficit about which everyone talks but no one does anything.
Taki jest deficyt demokracji, o którym mówią wszyscy, ale z którym nikt nic nie robi.
EnglishThis is not only a great virtue, but, more than anything, a huge advantage.
Stanowi to nie tylko ich wielką wartość, ale przede wszystkim ogromną zaletę.
EnglishIf you have any questions or are not sure about anything, ask your doctor or pharmacist.
W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
EnglishOr do you only have fantasy relationships... because anything else would be too painful?
Czy tylko fantazjujesz o związku...... bo cokolwiek innego byłoby zbyt bolesne?
EnglishAnd I was "other" before being anything else -- even before being a girl.
Byłam odmieńcem, zanim byłam kimkolwiek innym - nawet zanim byłam dziewczynką.