"announcement" Polnisch Übersetzung

EN

"announcement" auf Polnisch

EN announcement
volume_up
{Substantiv}

Announcement of proposals by the Conference of Presidents: see Minutes
Ogłoszenie propozycji Konferencji Przewodniczących: patrz protokół
The announcement about this was, I think, late, timid and woolly.
Ogłoszenie w tej sprawie było, moim zdaniem, spóźnione, nieśmiałe i mgliste.
Sakharov Prize 2009 (announcement of the winner)
Nagroda Sacharowa za rok 2009 (ogłoszenie laureata)
announcement (auch: augury, forecast, portent, prediction)
I welcome the announcement of an improvement in these relations.
Z zadowoleniem przyjmuję zapowiedź poprawy tych stosunków.
I consider your announcement of active measures to tackle the crisis to be especially important.
Za szczególnie ważne uznaję pana zapowiedź aktywnej walki z kryzysem.
I welcome Mr Špidla's announcement that the Commission's communication is being drafted.
Z zadowoleniem przyjmuję zapowiedź pana Špidli, że przygotowywany jest komunikat Komisji.
Here again, the announcement of a substantial increase in funds for peacebuilding is to be welcomed.
I tu znów pożądane jest obwieszczenie o znacznym zwiększeniu funduszy na budowanie pokoju.
I welcome the announcement last week by the Commission, with the SSI, the Japanese and IOSCO.
Z zadowoleniem przyjmuję ubiegłotygodniowe obwieszczenie Komisji, wraz z SSI, japończykami i IOSCO.
Second, once Parliament's comitology procedure has been concluded, the Commission should make an announcement about the timetable.
Po drugie, po zakończeniu procedury komitologii w Parlamencie, Komisja powinna wydać obwieszczenie w sprawie harmonogramu.
announcement (auch: advertisement)
I welcome Mr Špidla's announcement that the Commission's communication is being drafted.
Z zadowoleniem przyjmuję zapowiedź pana Špidli, że przygotowywany jest komunikat Komisji.
You see, that announcement went one click out, which got reverberated, one click out.
Otóż ten komunikat dotarł o jedno kliknięcie za daleko, a ono znowu o jedno za daleko.
Komunikat Przewodniczącego: Patrz protokól

Synonyme (Englisch) für "announcement":

announcement

Beispielsätze für "announcement" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI am therefore pleased by the announcement made by Commissioner Cioloş today.
Dlatego cieszę się z informacji przekazanej dzisiaj przez pana komisarza Cioloşa.
EnglishThe clock will start from the first Monday after the date of announcement of the
Rozpoczęcie zbierania danych do pierwszego raportu okresowego PSUR nastąpi
EnglishI think that is a very poor announcement, only one week before we go to Poznań.
Moim zdaniem to bardzo zła wiadomość, zwłaszcza na tydzień przed Poznaniem.
English(DE) Mr President, I would like to make an announcement and ask for your support.
(DE) Panie przewodniczący! Chciałbym wydać oświadczenie i poprosić państwa o wsparcie.
EnglishWe have an announcement before we start with regard to this afternoon's debates.
Zanim rozpoczniemy popołudniowe debaty, proszę wysłuchać ogłoszenia.
EnglishI think that this element of your announcement today is very important.
Uważam, że ten element pańskiego dzisiejszego wystąpienia jest bardzo ważny.
EnglishI welcome the Commissioner's announcement that a questionnaire is to be drawn up.
Z zadowoleniem przyjmuję ogłoszony przez pana komisarza zamiar sporządzenia kwestionariusza.
EnglishWe are alarmed by PKK's announcement that it wants to end the ceasefire.
Jesteśmy zaniepokojeni zapowiedzią PKK, że chce zakończyć przerwanie ognia.
EnglishUnfortunately, the US Government was not able to follow up on its announcement.
Niestety, rząd USA nie zdołał wywiązać się ze swojego zobowiązania.
EnglishPresident Băsescu's announcement on passports also added to tensions.
Wypowiedź prezydenta Băsescu w sprawie paszportów także spotęgowała napięcie.
EnglishI would refer Members to the announcement made by the Prime Minister on state television.
Odsyłam posłów do komunikatu premiera, wygłoszonego w telewizji publicznej.
EnglishWe hope that this will actually come to fruition rather than simply remaining an announcement.
Liczymy, że tak się rzeczywiście stanie i nie pozostanie to w sferze oświadczeń.
EnglishCould you please tell us if the Commission will be making an announcement soon?
Czy byłaby Pani tak uprzejma i powiedziała nam, czy Komisja planuje niedługo jakieś oświadczenia?
EnglishIn 2007, the Commission also made an announcement and presented its raw materials strategy.
W 2007 roku Komisja również wygłosiła oświadczenie i przedstawiła swoją strategię surowcową.
EnglishAs a consequence, the group ceases to exist with effect from the moment of this announcement.
Skutkiem tego grupa przestaje istnieć z mocą obowiązującą od chwili niniejszego ogłoszenia.
EnglishI understand the concerns caused by the announcement of thousands of job losses at that plant.
Podzielam obawy wywołane ogłoszeniem zamiaru likwidacji tysięcy miejsc pracy w tym zakładzie.
EnglishDuring the announcement of candidacies there was not even an attempt to keep up appearances.
Przy zgłoszeniu kandydatur nawet nie próbowano zachować pozorów.
EnglishAfter the announcement of the election results the already tense atmosphere unfortunately turned violent.
Po ogłoszeniu wyników wyborczych już napięta atmosfera stała się niestety gwałtowna.
EnglishI shall be making an announcement on measures to reduce railway noise.
Ogłoszę podjęcie przez nas środków mających na celu obniżenie poziomu hałasu w transporcie kolejowym.
EnglishI await a comparable announcement from the Commission or, indeed, from President Barroso.
Oczekuję porównywalnego oświadczenia Komisji Europejskiej, a tak naprawdę pana przewodniczącego Barroso.