EN amendment
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

Amendment 27 was accepted; Amendment 92 was therefore invalidated.
Poprawka 27 została przyjęta; Poprawka 92 została więc unieważniona.
Before the vote on Amendment 28 (concerns the vote on Amendment 27):
Przed głosowaniem nad poprawką 28 (dotyczy głosowania nad poprawką 27):
Amendment 10 - our amendment - is about clarifying conditions to minus 40.
Z kolei poprawka 10 - nasza poprawka - dotyczy wyjaśnienia warunków do -40.
I have used my prerogative as a rapporteur for tabling an amendment asking the Commission to correct this situation.
Korzystając z uprawnień sprawozdawcy, przedstawiłam poprawkę, prosząc Komisję o poprawę tej sytuacji.
However, we will support those amendments which seek to increase the number of supply routes and improve energy safety in the Union.
Poprzemy natomiast poprawki, których celem jest zwiększenie liczby dróg przesyłu i poprawa bezpieczeństwa energetycznego Unii.
If those amendments are adopted, life for new mothers and fathers in the EU will not improve.
Jeżeli te poprawki zostaną przyjęte, życie młodych matek i ojców w UE nie ulegnie poprawie.
amendment
This amendment has therefore extended this principle to performers, which is already a considerable step forward.
Przedmiotowa nowelizacja rozciągnęła zatem tę zasadę na wykonawców, co jest już znaczącym krokiem naprzód.
The adoption of a legal act has come about because of the amendment in 20081 of Council Regulation (EC) No 1338/20012, including:
nowelizacją1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1338/20012, obejmującą w szczególności:
That is why our Parliament must vote overwhelmingly in favour of these amendments to the European Refugee Fund.
Właśnie dlatego zdecydowana większość posłów tej Izby musi zagłosować za nowelizacją Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców.
amendment (auch: repair, overhaul)
I wish to inform you that 113 amendments have been tabled to the report by Mrs Elisa Ferreira on a European Economic Recovery Plan.
Chciałbym państwa poinformować, że do sprawozdania pani poseł Elisy Ferreiry w sprawie europejskiego planu naprawy gospodarczej zgłoszono 113 poprawek.
Amendment of Regulation (EC) No 663/2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy (debate)
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 663/2009 ustanawiającego program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki (debata)
From that point of view, I understand the logic behind the European Parliament's so-called 'asterisk amendment' on the Recovery Plan going beyond the current expenditure ceiling.
Patrząc z tego punktu widzenia rozumiem sens tak zwanej "poprawki z gwiazdką” Parlamentu Europejskiego, odnoszącej się do planu naprawy, a wykraczającej poza aktualny pułap wydatków.
amendment (auch: alteration, change, changing, lesion)
The petitions process (Amendment of Title VIII of the Rules of Procedure) (
Zmiana przepisów Regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji (
Amendment of the Rules of Procedure (committees, quaestors) (vote)
Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego (komisje, kwestorzy) (głosowanie)
The petitions process (amendment of Title VIII of the Rules of Procedure) (debate)
Zmiana przepisów regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji (debata)

2. Rechtswesen

amendment

Beispielsätze für "amendment" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn my view, the wording of that amendment was better than the original paragraph.
Moim zdaniem sformułowanie poprawki było lepsze niż to użyte w pierwotnym ustępie.
EnglishWith regard to the second report, Amendment 67 was proposed by the Socialist Group.
Jeśli chodzi o drugie sprawozdanie, Grupa Socjalistów zaproponowała poprawkę 67.
EnglishI had grave reservations about the amendment that was submitted in the committee.
Miałem poważne zastrzeżenia do tej poprawki, która została przedstawiona w komisji.
EnglishI am very grateful to the Secretariat because this was a very late oral amendment.
Bardzo dziękuję sekretariatowi, jako, że tę poprawkę ustną zgłoszono bardzo późno.
EnglishMr President, this is a very similar amendment to the one by Justas Paleckis.
Panie Przewodniczący! Bardzo podobną poprawkę złożył pan poseł Justas Paleckis.
EnglishI would like to comment on one amendment that we will propose for tomorrow.
Chciałabym wypowiedzieć się na temat jednej poprawki, którą jutro zaproponujemy.
EnglishIn the committee, we rejected that as nonsensical in the then Amendment 20.
W komisji uznaliśmy to za nonsens i daliśmy temu wyraz w ówczesnej poprawce 20.
EnglishI would therefore urge all Members to support our amendment to Article 8(3).
Z tego względu wzywam wszystkich posłów do poparcia naszej poprawki do art. 8 ust.
EnglishFor the sake of operational efficiency, I ask the House to support our Amendment 10.
Dla dobra skuteczności działania proszę Izbę o poparcie naszej poprawki nr 10.
EnglishMr Blokland has tabled Amendment 8, on behalf of the Independence/Democracy Group.
Pan poseł Blokland zgłosił w imieniu Grupy Niepodległość / Demokracja poprawkę nr 8.
EnglishThis applies, for instance, to Amendment 30 concerning the right to refuse night work.
Odnosi się to na przykład do poprawki 30 dotyczącej prawa do odmowy pracy nocnej.
EnglishThere is also an amendment which states that Kozloduy should serve as an example.
W jednej z poprawek stwierdzono, że elektrownia Kozłoduj powinna służyć jako przykład.
English. - My group tabled an important amendment to the Scheele report.
na piśmie. - Moja grupa przedłożyła istotną poprawkę do sprawozdania pani Scheele.
English(DE) Mr President, this second amendment can absolutely be viewed as complementary.
(DE) Panie przewodniczący! Drugą poprawkę możemy bezwzględnie uznać za uzupełniającą.
EnglishI am unable to support the proposed Amendment 22, especially the second part of it.
Nie jestem w stanie poprzeć proponowanej poprawki 22, a zwłaszcza jej drugiej części.
EnglishThis amendment allows resources from the fund to be used to combat the crisis.
Wprowadzone zmiany umożliwiają wykorzystanie środków z funduszu na zwalczanie kryzysu.
EnglishI regret that the Council is not here to help us with this regulatory amendment.
Żałuję, że nie ma tu Rady, by pomóc nam dokonać tej regulacyjnej zmiany.
EnglishWithout this amendment, the period would have expired on 31 December 2010.
Bez tej poprawki przedmiotowy okres zakończyłby się z dniem 31 grudnia 2010 r.
EnglishI would urge colleagues not to delete reference to this and oppose Amendment 6.
Zalecam kolegom, by nie skreślali oni takiego odniesienia i sprzeciwili się poprawce 6.
EnglishThe amendment which called for the phasing out of nuclear power was voted down.
Odrzucono poprawkę, w której wzywano do wycofania się z energii jądrowej.