"agency" Polnisch Übersetzung

EN

"agency" auf Polnisch

volume_up
agency {Subst.}

EN agency
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

agency (auch: bureau, news agency, office)
The Polish Agency for Enterprise Development (PARP) provides financial assistance.
Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela pomocy finansowej.
The Agency has the opportunity to help to achieve real interconnection.
Agencja ma szansę przyczynić się do powstania realnych połączeń wzajemnych.
This is an independent agency which was set up to provide opinions.
To niezależna agencja, którą powołano do wydawania opinii.
Any business legally established in an EU country may open a secondary establishment (office, agency, branch or subsidiary) in another EU country.
Każde przedsiębiorstwo założone zgodnie z prawem w jednym kraju UE może otworzyć drugą siedzibę (biuro, agencję, oddział lub spółkę zależną) w innym kraju UE.
The proportion of precarious employment contracts (temporary work, involuntary part-time work, agency work) has risen considerably.
Proporcja niepewnych umów o pracę (praca czasowa, niedobrowolne zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, praca przez pośrednictwo) znacznie wzrosła.
It does not take into account people who are booking their holidays themselves on the Internet without using a travel agency.
Nie bierze pod uwagę ludzi, którzy samodzielnie, bez pośrednictwa biura podróży, rezerwują wakacje przez Internet.
The safety of medicines is monitored constantly by the Agency through a pharmacovigilance network.
Agencja stale monitoruje bezpieczeństwo stosowania leków za pośrednictwem sieci nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
agency (auch: outpost, trading post)
agency (auch: branch office, subsidiary, BO)
agency
Therefore, it is important that this agency starts to operate soon.
Dlatego urząd ten powinien jak najszybciej rozpocząć swoją działalność.
Therefore, if the agency puts forward a new guideline, we will study it very attentively.
Dlatego jeżeli Urząd wprowadzi nowe wytyczne, my będziemy je uważnie analizować.
I would basically ask that OLAF, the EU anti-fraud agency, needs to be given increased resources.
Chcę przede wszystkim powiedzieć, że OLAF, urząd ds. zwalczania nadużyć finansowych UE, musi otrzymać większe środki.
agency (auch: agent)
volume_up
kantor {m} (przewozowy)

2. Handel

agency (auch: branch)

Beispielsätze für "agency" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAfter these amending budgets, this Agency's budget increased to EUR 19.2 million.
Po zatwierdzeniu tych poprawek budżet Agencji wzrósł do kwoty 19,2 milionów euro.
EnglishEuropean Medicines Agency Post-authorisation Evaluation of Medicines for Human Use
European Medicines Agency Post- authorisation Evaluation of Medicines for Human Use
EnglishAmendment of Regulation (EC) No 881/2004 establishing a European Railway Agency (
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 881/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Kolejową (
EnglishEstablishing this agency is another step towards centralising EU asylum policy.
Powołanie tej agencji to kolejny krok ku centralizacji polityki azylowej UE.
EnglishThat is why it does not constitute a typical decentralised agency in an EU sense.
Dlatego nie stanowi ona typowej zdecentralizowanej agencji w sensie unijnym.
EnglishA contribution for the Agency is entered in the general budget of the European Union.
Wkład na rzecz Agencji jest wprowadzany do generalnego budżetu Unii Europejskiej.
EnglishThe budget of the Agency for the year 2009 was 3.5% less than its budget for 2008.
Budżet Agencji na rok 2009 wyniósł o 3,5 % mniej niż jej budżet na rok 2008.
EnglishThe budget of the Agency for the year 2009 was 16.6% less than its budget for 2008.
Budżet Agencji na rok 2009 wyniósł o 16,6 % mniej niż jej budżet na rok 2008.
EnglishAnalysis, programming and technical assistance for the operation of the Agency
Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji
EnglishOn the Agency, the Commission wants to establish an Agency with strong powers.
Jeśli chodzi o Agencję, Komisji zależy na utworzeniu Agencji z mocnymi uprawnieniami.
EnglishIs it absolutely essential that these tasks be performed by an EU agency?
Czy jest absolutnie konieczne, aby te zadania były realizowane przez agencję UE?
EnglishThat is why I voted for the report on the European Agency for Reconstruction.
Dlatego głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie Europejskiej Agencji Ochrony.
EnglishWe want to see the mandate of the European Agency for Maritime Safety (EMSA) extended.
Chcemy rozszerzenia zadań Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA).
EnglishOn the other hand, there is no real competition in the credit rating agency sector.
Z drugiej strony w sektorze agencji ratingowych nie istnieje rzeczywista konkurencja.
EnglishAll these issues have been recognised by Frontex, the Union's specialist agency.
Są to problemy rozpoznane przez wyspecjalizowaną agencję unijną Frontex.
EnglishThis is therefore the start of a new phase for the Aviation Safety Agency.
Jest to zatem początek nowego etapu działalności Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.
EnglishConclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) (
Przyjęcie statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) (
EnglishIts role in the Agency's budget procedure must be defined more clearly.
Należy jaśniej określić rolę Parlamentu w procesie ustanawiania budżetu Agencji.
EnglishRapid adoption of this text will also guarantee the Agency's reserve for the year 2007.
Szybkie przyjęcie tego tekstu zagwarantuje także rezerwy Agencji na rok 2007.
EnglishThe Agency's budget for the year 2009 was nearly 28% greater than the previous year.
Budżet Agencji na rok 2009 był o niemal 28 % wyższy niż w roku poprzednim.