EN

to achieve [achieved|achieved] {Verb}

volume_up
Then we will be in a position to achieve what we all want to achieve.
Wtedy będziemy w stanie osiągnąć to, co wszyscy chcemy osiągnąć.
In order to achieve this it will be necessary to highlight the social dimension.
Aby osiągnąć te cel, konieczne będzie uwypuklenie wymiaru społecznego.
We need confidence to achieve this and the people of Europe need perspectives.
Potrzebujemy pewności, by to osiągnąć, a mieszkańcy Europy potrzebują perspektyw.
. - I can give an assurance that we will try to achieve it.
przewodniczący Komisji - Mogę zagwarantować, że spróbujemy to uzyskać.
Most importantly, we have to achieve greater economies of scale in Europe.
Co najważniejsze, musimy uzyskać w Europie większe korzyści skali.
In terms of political will, we must work harder to achieve more consistency.
Jeżeli chodzi o wolę polityczną, musimy pracować ciężej, by uzyskać większą konsekwencję.
Only a combination of different measures can ultimately achieve the goal.
Cel można zrealizować wyłącznie za sprawą połączenia rozmaitych środków.
In order to achieve this, we must introduce uniform and global guidelines.
Aby to zrealizować, musimy wprowadzić jednolite i ogólne wytyczne.
That example should be followed and we need a framework directive to achieve that.
Powinniśmy iść za tym przykładem, a aby to zrealizować potrzebujemy ramowej dyrektywy.
The Agency needs to be effective and achieve concrete results.
Agencja musi być skuteczna i osiągać konkretne wyniki.
But now is the time to be bold, to be more ambitious and to achieve more.
Teraz jednak nadszedł czas, w którym musimy być odważni, bardziej ambitni i więcej osiągać.
This effect can be reduced in cogeneration processes, which can achieve an efficiency rating of as much as 90%.
Można ten efekt zmniejszyć w procesach kogeneracyjnych, których sprawność może osiągać nawet ok. 90 %.
However, in order to achieve this objective, two preconditions need to be met.
Aby jednak osiągnąć ten cel, trzeba spełnić dwa warunki wstępne.
It is a long and difficult road and the objective will not be achieved overnight.
Droga jest długa i trudna, a założeń nie uda się spełnić z dnia na dzień.
We have got to make sure that the ambitions that you have for what we can achieve can actually be realised.
Musimy zapewnić, by pańskie ambicje odnośnie do tego, co faktycznie możemy uczynić, mogły rzeczywiście się spełnić.
I am sure that whatever remains to be done can still be achieved in the future.
Jestem przekonany, że niezależnie od tego, co zostało do zrobienia, w przyszłości można to wykonać.
And the work we have been doing was completely difficult to do and to achieve it.
A nasza praca była bardzo trudna do wykonania.
I agree with the Member of the Commission that we must do our homework, we ourselves must achieve the target of 20% by various means.
Zgadzam się z panią komisarz, że musimy wykonać swoje zadanie, że sami w zróżnicowany sposób musimy zrealizować cel w wysokości 20 %.
to achieve (auch: to act, to do, to make, to perform)
We should support them in so doing and ensure that they are able to achieve this in future.
Powinniśmy ich w tym wspierać i zagwarantować, że będą oni mogli robić to w przyszłości.
And then you can really achieve good in some interesting ways.
Wtedy mogliby robić coś dobrego w ciekawy sposób.
A lot is being done and we are confident we will achieve tangible results
Robimy dużo i mamy nadzieję, że osiągniemy wymierne rezultaty.
to achieve
volume_up
odnieść {perf.Vb.} (sukces)
It is much harder to achieve success in relations with third countries.
Dużo trudniej jest odnieść sukces w relacjach z państwami trzecimi.
If we want to achieve success in Copenhagen, we must create the Adaptation Fund.
Jeśli chcemy odnieść w Kopenhadze sukces, musimy stworzyć Fundusz na rzecz Przystosowania.
It would be wonderful if we could achieve success with the EPA as well.
Byłoby wspaniale, gdyby udało nam się odnieść sukces również w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym.
to achieve (auch: to act)
The European Commission must make every possible effort to foster this agreement and achieve the set objective.
Komisja Europejska musi czynić wszelkie wysiłki na rzecz przyśpieszenia tego porozumienia i osiągnięcia wyznaczonego celu.
If we can achieve that, Mrs Kuneva and Mrs Patrie, we will have done a lot of good and we will be making real progress.
Jeśli chcemy to osiągnąć, pani Kuneva i pani Patrie, będziemy czynić wiele dobrego i dokonamy rzeczywistego postępu.
It reminds us that more has to be done to achieve our ultimate aim: to make Europe a safer place to work.
Przypomina nam to, że musimy czynić większe wysiłki, aby osiągnąć nasz cel końcowy: uczynienie z Europy bezpiecznego miejsca pracy.
to achieve
His task has been very difficult and he may feel not much has been achieved.
Jego zadanie było bardzo trudne i może on odnosić wrażenie, że niewiele udało się osiągnąć.
This also leads to benefits for companies by achieving a certain reduction in costs while ensuring the reliability of the translations.
Pozwala to spółkom odnosić korzyści dzięki pewnemu zmniejszeniu kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu wiarygodności tłumaczeń.
Slovenians are among the most effective at achieving the Lisbon objectives.
Słoweńcy odnoszą jedne z największych sukcesów w zakresie osiągania celów z Lizbony.
Doubling our efforts to achieve gradual integration, if not assimilation, of these groups and making this unity in diversity a reality is a major challenge for Europe, Commissioner.
Panie komisarzu! Podwajanie naszych wysiłków w kierunku stopniowej integracji, a nawet asymilacji tych grup i urzeczywistnianie owej jedności mimo różnorodności to główne wyzwanie dla Europy.

Beispielsätze für "to achieve" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe need to achieve satisfactory targets in the reduction in the volume of waste.
Potrzebujemy zadowalających celów w zakresie ograniczenia wielkości odpadów.
EnglishAll of this makes it more difficult to achieve the objectives set out by the EU.
Wszystko to coraz bardziej utrudnia osiągnięcie celów postawionych przez UE.
EnglishI am convinced that over the weeks to come we will achieve a satisfactory result.
Jestem pewny, że w nadchodzących tygodniach osiągniemy zadowalający rezultat.
EnglishThere is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.
Zanim osiągniemy wspólną politykę azylową, musimy jeszcze przejść długą drogę.
EnglishThe rules that Parliament is adopting do, I think, help to achieve this objective.
Przepisy, które przyjmuje Parlament, pomagają, jak uważam, w osiągnięciu tego celu.
EnglishThe means employed to achieve these purposes are not in line with the targets.
Środki wykorzystane w celu osiągnięcia tych zamierzeń nie są zgodne z celami.
Englishachieve growing bilateral benefits for an ever-increasing number of citizens
zapewnienie wzrostu dwustronnych korzyści dla coraz większej liczby obywateli;
EnglishParliament has shown its determination to achieve concrete results for citizens.
Wykazywał się dotychczas determinacją do osiągnięcia konkretnych rezultatów obywateli.
EnglishWe must stand on our principles but work together to achieve our common goals.
Musimy bronić naszych zasad, ale współpracować w realizacji naszych wspólnych celów.
EnglishIt is also important that we achieve proper enforcement of the legislation.
Bardzo ważne jest również, abyśmy zapewnili właściwe egzekwowanie prawodawstwa.
EnglishThe objective of this directive is to achieve a high level of consumer protection.
Celem tej dyrektywy jest osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony konsumentów.
EnglishFor example, we will not achieve our objectives in research and innovation.
Nie osiągniemy na przykład naszych celów związanych z badaniami i innowacjami.
EnglishThere is thus no chance of us doing so, as we would then achieve nothing at all.
Nie ma zatem możliwości, żebyśmy to zrobili, ponieważ nie osiągnęlibyśmy wtedy niczego.
EnglishI look forward to working with you to achieve the results that we all desire.
Będę z państwem współpracować dla osiągnięcia rezultatów, których wszyscy pragniemy.
EnglishI will be pleased if we achieve two things during the Slovenian Presidency.
Będę bardzo zadowolony, jeśli osiągniemy dwa cele podczas prezydencji słoweńskiej.
EnglishA compromise is always an opportunity to achieve a balance between different interests.
Kompromis jest zawsze okazją do osiągnięcia równowagi między różnymi interesami.
EnglishIf you achieve this, may God reward you, and if not, may He hold you to account.
Jeżeli pan to osiągnie, niech Bóg panu wynagrodzi, a jeżeli nie - niech On pana osądzi.
EnglishWe consider it essential to simplify standards and achieve greater legal certainty.
Uważamy za niezbędne uproszczenie standardów i osiągnięcie większej pewności prawnej.
EnglishWe have an obligation to exert pressure to achieve a fair solution and peace.
Mamy obowiązek naciskania na uzyskanie sprawiedliwego rozwiązania i pokoju.
EnglishThe EPP-ED Group is determined, now more than ever, to achieve results here.
Grupa PPE-DE jest zdeterminowana jak nigdy dotąd, by dążyć do realizacji tych celów.