"those" Niederländisch Übersetzung

EN

"those" auf Niederländisch

NL

EN those
volume_up
{Plural}

those (auch: the ones, the persons)
This report must, therefore, be supported enthusiastically by those who?
Daarom kan dit verslag slechts enthousiast gesteund worden door degenen?
The fact is that those responsible for KEDO should be ashamed of themselves.
Degenen die verantwoordelijk zijn voor KEDO moeten zich schamen.
Naturally, those responsible will be brought to account.
Degenen die het aangaat zullen natuurlijk ter verantwoording worden geroepen.

Beispielsätze für "those" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMr President, ladies and gentlemen, I am grateful to all those who have spoken.
Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, ik wil alle sprekers dankzeggen.
EnglishI would strongly recommend the House to vote against those amendments tomorrow.
Ik raad het Parlement met klem aan om morgen tegen deze amendementen te stemmen.
EnglishThose of us in the new Europe must not, therefore, be afraid of economic freedom.
Daarom moeten wij in het nieuwe Europa niet bang zijn voor economische vrijheid.
EnglishThe most important laws on women are those making up what is known as civil law.
De belangrijkste wetten voor vrouwen zijn de zogenaamde wetten van de burgerstaat.
EnglishI will certainly continue to rely on your support to carry through those changes.
Ik blijf zeker vertrouwen op uw steun om deze veranderingen tot stand te brengen.
EnglishAs if those principles were applied in every one of the thirty-nine member states!
Alsof deze beginselen in alle negenendertig lid-staten wel worden gerespecteerd!
EnglishThe characterisation of this difficult matter in those terms is quite unhelpful.
Het heeft geen zin deze ingewikkelde kwestie in deze termen te karakteriseren.
EnglishNevertheless, I am not going to commit to those proposed changes I voted against.
Ik zal me echter niet aansluiten bij de amendementen waar ik tegen heb gestemd.
EnglishHowever, the vast majority of those transactions happen within an EU Member State.
Het merendeel daarvan vindt echter plaats binnen de afzonderlijke EU-lidstaten.
EnglishCould not a priority system be put in place with regard to those kind of adoptions?
Zou er geen prioriteitensysteem kunnen worden ingesteld voor dit soort adopties?
EnglishWe are seeing a slight fall in the number of those killed and injured on the roads.
Het aantal doden en gewonden in het verkeer vertoont een licht neergaande trend.
EnglishMy understanding is that those animals are normally taken out of the food chain.
Zover ik weet, worden deze dieren normaal gesproken uit de voedselketen verwijderd.
EnglishThe Commission would like to ask Parliament to give its backing to those moves.
De Commissie zou het Parlement graag om steun voor deze maatregelen willen vragen.
EnglishThe gap between those actively employed and pensioners is becoming ever greater.
De kloof tussen de actieve beroepsbevolking en gepensioneerden wordt steeds groter.
EnglishThose same issues of conflicts of interest are acute in the United States today.
Eenzelfde soort belangenconflicten spelen ook in de Verenigde Staten vandaag.
EnglishAre we really happy about those arrangements and does Tampere really address them?
Zijn wij echt blij met zo'n regeling en is daar in Tampere echt over gesproken?
EnglishThe most vulnerable are those between 1 and 34 years of age, and people over 75.
Het meest kwetsbaar zijn de leeftijdsgroepen van 1 tot 34 jaar en boven de 75 jaar.
EnglishThe issue is not about actually attracting state aids in those kinds of regions.
Het gaat er eigenlijk niet om overheidssteun voor soortgelijke gebieden te krijgen.
EnglishThe rapporteur should have named those five countries to put pressure on them.
De rapporteur had de namen van deze landen moeten noemen om de druk te vergroten.
EnglishIf we combine both those things then we can make a contribution in this area.
Als we deze twee zaken combineren, kunnen we een bijdrage leveren in dit gebied.