"thanks to" Niederländisch Übersetzung

EN

"thanks to" auf Niederländisch

NL

EN thanks to
volume_up
{Präposition}

thanks to
Thanks to the single market, however, the benefits will be visible everywhere.
Dankzij de eenheidsmarkt zullen de baten ervan echter overal merkbaar zijn.
It was thanks to SAB 1 that a solution was found to finance the Convention.
Zo is dankzij GAB 1 een oplossing gevonden voor de financiering van de Conventie.
I feel this is to be welcomed, thanks to the pressure exerted by Parliament.
Ik denk dat wij daar, dankzij de druk van dit Parlement blij om mogen zijn.

Ähnliche Übersetzungen für "thanks to" auf Niederländisch

thanks Substantiv
thanks Interjektion
to thank Verb
to Präposition

Beispielsätze für "thanks to" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI hope he will pass on our thanks to his other colleagues who are also leaving.
Ik hoop dat hij onze dank wil overbrengen aan zijn collega's die ook vertrekken.
EnglishAnd that is why, on behalf of our group, I offer you our respect and our thanks.
Daarom geef ik namens mijn fractie uiting aan onze gevoelens van respect en dank.
EnglishMr President, I too should like to endorse previous speakers ' words of thanks.
Mijnheer de Voorzitter, ook ik zou mij willen aansluiten bij de dankbetuigingen.
EnglishMr President, let me first of all express my sincere thanks to the rapporteur.
Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de rapporteur heel hartelijk bedanken.
EnglishFirst of all, I would like to extend warm thanks to the rapporteur for her report.
Ik wil in de eerste plaats de rapporteur van harte bedanken voor haar verslag.
EnglishThanks to the legal basis that now exists we are able to fund these orphan drugs.
Nu daarvoor een rechtsgrondslag bestaat kunnen wij deze geneesmiddelen financieren.
EnglishIn ending this debate, I would just like to repeat my thanks to you for your views.
Tot besluit van dit debat wil ik u slechts nogmaals bedanken voor uw standpunten.
EnglishAlso many thanks for coming to work on what is a national holiday in your country.
Ik dank u ook omdat u op de nationale feestdag van uw land hier aan het werk bent.
EnglishMr President, my thanks go to the rapporteur for the excellent work on this report.
Mevrouw de Voorzitter, mijn dank aan de rapporteur voor zijn uitstekende werk.
EnglishThanks and praise are due also to rapporteur Piecyk and Commissioner Kinnock.
Ook rapporteur Piecyk en commissaris Kinnock verdienen dank en lof voor hun inzet.
EnglishNow that we have achieved this, there are some on our side who say 'no thanks '.
Nu we bereikt hebben wat we wilden, bedanken sommigen aan onze kant ervoor.
EnglishFor that we owe our thanks to the Commission, and especially to Mr Bangemann.
Daarvoor moeten wij de Commissie en vooral de heer Bangemann erkentelijk zijn.
EnglishMr President, may I begin by expressing my very sincere thanks to the rapporteur.
Mijnheer de Voorzitter, mag ik om te beginnen de rapporteur van ganser harte danken?
EnglishThanks to the EMU's favourable effect, the European economy can become more stable.
Het zal een gunstig effect van de EMU zijn dat de Europese economie stabieler wordt.
EnglishMr President, thanks to your wise words, I shall give up my speaking time.
Mijnheer de Voorzitter, dank zij uw wijsheid kan ik van mijn spreektijd afzien.
EnglishI know we are going to miss her very much and would like to extend our thanks to her.
Ik weet dat we haar heel erg zullen gaan missen en wil haar onze dank overbrengen.
EnglishMadam President, the Commission thanks the honourable Member for her question.
Mevrouw de Voorzitter, de Commissie bedankt de geachte afgevaardigde voor haar vraag.
EnglishThe UK Independence Party’ s response to this report is ‘ thanks, but no thanks’.
Het antwoord van de Britse Independence Party op dit verslag is u201CNee, bedanktu201D.
EnglishHere too, you negotiated exceedingly well, for which I offer you our special thanks.
Ook op dat gebied hebt u uitstekend onderhandeld, waarvoor onze uitdrukkelijke dank!
EnglishI therefore repeat my thanks to the Commission for the progress made along these lines.
Ik dank de Commissie dan ook nogmaals voor de vooruitgang die terzake geboekt is.