"terms" Niederländisch Übersetzung

EN

"terms" auf Niederländisch

volume_up
terms {Subst.}
volume_up
term {Subst.}

EN terms
volume_up
{Substantiv}

This is very important as long as the rules of the game are clear in terms of quality and discipline.
Dit alles is belangrijk, op voorwaarde dat de spelregels in termen van kwaliteit en vakkennis duidelijk zijn.
This is one of the indispensable conditions in terms of ideology and civilisation needed for any country to join Europe.
In termen van ideologie en beschaving is dit een absolute voorwaarde voor toetreding tot de Unie.
Whatever measures are agreed by the Council, agriculture can come to terms with them provided we have sufficient time.
Welke maatregelen de Raad ook goedkeurt, de landbouw kan die toepassen op voorwaarde dat wij genoeg tijd hebben.
Therefore, when the terms of the contract that is to be awarded are framed and formulated, that condition will have to be included in the contract to be awarded.
Wanneer de voorwaarden van het te gunnen contract worden opgesteld, zal die bepaling daarom in dat contract dienen te worden opgenomen.
While this represented significant progress at the time, the lack of specific terms governing the harmonisation of examination requirements proved to be a problem.
Destijds was deze bepaling een stap vooruit, maar het ontbreken van specifieke bepalingen over de harmonisatie van de examenvereisten is een probleem gebleken.
They may not, however, indirectly limit the scope of the Staff Regulations by restating in more precise terms an already clear provision of those regulations '.
Het Hof stelt voorts vast dat ze evenwel het toepassingsgebied van het Statuut niet via een precisering van een eenduidige bepaling in dat Statuut kunnen beperken.
terms (auch: condition, stipulation)
Fine, if that is what is to be done, but could we do so on our terms, please.
Ja, als het dan toch moet, maar dan wel op onze condities.
Can the Council inform Parliament of the terms of the agreement at the Internal Market Council of Ministers ' meeting on 18 May concerning legislation removing obstacles to trade?
Kan de Raad het Parlement mededelen wat de condities zijn van de overeenkomst die de Raad interne markt op 18 mei heeft bereikt inzake wetgeving gericht op het wegnemen van handelsbelemmeringen?

Synonyme (Englisch) für "terms":

terms
term

Beispielsätze für "terms" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishA ban on remunerated donation is not feasible in terms of health care provision.
Een verbod op onkostenvergoedingen is niet aanvaardbaar voor de gezondheidszorg.
EnglishSo far, there remains, however, a lot to be done in terms of developing methods.
Voorlopig moet er echter nog veel worden gedaan aan de ontwikkeling van methodes.
EnglishBut we should look upon these efforts in positive terms and with understanding.
Wij moeten deze inspanningen echter met een positief oog en met begrip bekijken.
EnglishFinally, there is well and truly a crisis in terms of the EU’ s external action.
Tot slot is er de ontegenzeggelijke crisis in het buitenlands beleid van de Unie.
EnglishThey think more in terms of empires and hierarchies, usually Chinese or Japanese.
Ze denken meer in termen van rijken en hiërarchieën, meestal Chinese of Japanse.
EnglishIf we end up having the debate in those terms, it will lead absolutely nowhere.
Als we het debat in die termen gaan voeren, zal dat helemaal nergens toe leiden.
EnglishThis has proved invaluable in terms of the process whereby agreement was reached.
Dit is een zeer goede hulp geweest voor het proces om tot een akkoord te komen.
EnglishIn fact, Europe is engaged with China in cultural, economic and strategic terms.
Europa is met China verbonden in cultureel, economisch en strategisch opzicht.
EnglishWhat has been put before this House can certainly not be described in those terms.
Het aan ons voorgelegde document is dat namelijk op beide punten duidelijk niet.
EnglishMadam President, we are witnessing a cataclysm in both economic and human terms.
Mevrouw de Voorzitter, dit is zowel uit economisch als menselijk oogpunt een ramp.
EnglishWe cannot and must not compete in terms of either low wages or long working days.
We kunnen en moeten niet concurreren in termen van lage lonen of lange werkdagen.
EnglishThe characterisation of this difficult matter in those terms is quite unhelpful.
Het heeft geen zin deze ingewikkelde kwestie in deze termen te karakteriseren.
EnglishThese are the terms of the written answer you gave Mr Martinez on 11 January 2000.
Ik verwijs naar uw schriftelijke antwoord aan mijn collega van 11 januari 2000.
EnglishCan anyone believe that the collection of waste can be carried out on equal terms?
Dan kun je toch niet verwachten dat de afvalinzameling op dezelfde wijze gebeurt.
EnglishYou yourself reminded us of our Kyoto commitments in terms of global warming.
U heeft zelf onze Kyoto-inspanningen tegen de opwarming van de aarde aangehaald.
EnglishFirst, we believe that an effort must be made in terms of research and reflection.
Allereerst denken wij dat we onderzoek moeten verrichten en ons moeten beraden.
EnglishThe presidency of the Council has certainly achieved much in administrative terms.
Het Raadsvoorzitterschap heeft een heel goede administratieve prestatie geleverd.
EnglishThis phrasing is unsatisfactory as there is no hierarchy in terms of human rights.
Die formule is trouwens niet erg gelukkig, omdat er terzake geen hiërarchie is.
EnglishTherefore, we still need to do much more in terms of disseminating information.
Wat de publiciteit betreft, moet ik zeggen dat nog veel werk aan de winkel is.
EnglishThe current picture is also fragmented in terms of scope or area of application.
Ook qua werkingssfeer of toepassingsbereik is het huidige beeld verbrokkeld.